החברה שלכם הפסיקה פעילות? החברה נרשמה כמפרת חוק והחובות לרשם החברות הולכים ותופחים?  אתם זקוקים לשירותי פירוק חברה מרצון של משרדנו! משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים בפירוק חברה מרצון וביטול חובות אגרת רשם החברות.

 בדף זה נסביר לכם מהן הדרכים השונות למחיקת / ביטול חוב אגרת החברות וכן לקבלת פטור מאגרת רשם החברות. תוכלו גם להוריד מדריך מיוחד ללקוחות משרדנו. 

הייחודיות בפירוק חברה מרצון על-ידי משרדנו

משרדנו הינו משרד מוביל המתמחה זה למעלה מ-15 שנים בתחום הקמה ופירוק של חברות וביטול חובות אגרה לרשם החברות. במהלך התקופה הקמנו ופירקנו מאות חברות בתחומי עיסוק שונים. אנו מתחייבים לתת ללקוחותינו שירותי פירוק חברה מרצון מהירים, מקצועיים ובהסדרים כספיים הוגנים. אנו מציעים ללקוחותינו מגוון מסלולים לפירוק חברה מרצון כולל מסלול מזורז לפירוק חברות לא פעילות ומסלול מקוצר לפירוק וחיסול חברת יחיד.

אנו גם נדאג לביטול חובות ואגרות רשם החברות ולביטול שעבודים.

 

תשלום אגרה שנתית לרשם החברות

כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות. גם חברה שאיננה פעילה או חברה בהליכי פירוק (כל עוד אינה מחוסלת), אמורה להמשיך ולשלם אגרת רשם החברות. החוב לרשם החברות ממשיך ותופח. הדרך היחידה לביטול החוב לרשם החברות או לקבלת פטור מתשלום אגרת רשם החברות היא במסגרת פירוק חברה.

ניתן להפסיק תשלום אגרה שנתית רק עם פירוק החברה מרצון

הדרך היחידה לביטול החוב לרשם החברות או לקבלת פטור מתשלום אגרת רשם החברות היא במסגרת פירוק חברה.

במסגרת הליך פירוק החברה מרצון המפרק פועל להסדרת חובות האגרה של החברה לרשם החברות. לפיכך המפרק יכול לפנות במסגרת הליך פירוק החברה אל רשם החברות ולבקש מחיקה של החובות (בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בחוק) ולפטור מאגרת רשם החברות הלאה. 

לפני עריכת דו"ח סופי על הנאמן על הליכי הפירוק לוודא כי לחברה אין שום חוב

חוב רשם החברות אגרת רשם החברות

נדגיש כי לא ניתן להשלים חיסול של חברה עד להסדרת כל חובות האגרה – באמצעות תשלום או על ידי קבלת פטור. לפני עריכת דו"ח סופי על הנאמן על הליכי הפירוק של החברה לוודא כי לחברה אין שום חוב . חשוב לציין כי בהתאם להוראות תקנה 5ג לתקנות החברות (אגרות), תשס"א-2001, לא יבוצע החזר כספי לאגרה שכבר שולמה.

ניסיון משרדנו מלמד כי אם אתם רוצים לקבל פטור מאגרה ולבטל את חובות העבר לרשם החברות, יש לפרק את החברה עם עורך דין המתמחה בתחום פירוק חברות!! משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים בתחום פירוק חברות וביטול חובות אגרה.

תנאים לקבלת פטור מאגרת רשם החברות וביטול חוב רשם החברות

במסגרת הליך פירוק החברה מרצון חברה יכולה לקבל פטור מאגרת רשם החברות ואף לבטל את כל חובות העבר בגין אגרת רשם החברות באחד משני מסלולים: במסלול הראשון – החל מהתקופה שבה החברה הפסיקה פעילות; במסלול השני – החל מהתקופה שהחברה סגרה את התיקים ברשויות המס (לפי המוקדם).

החברה יכולה לקבל את הפטור מאגרת רשם החברות רק החל מהשנה שלאחר השנה שבה התיק שלה ברשות המיסים סווג כלא פעיל או סגור (ישנו מסלול מיוחד נוסף שעליו נעמוד בהמשך).

לדוגמא: חברה הפסיקה את פעילותה הכספית ב 2010, אבל בפועל, סגרה את התיק ברשות המיסים רק בשנת 2015. החברה תוכל לקבל פטור מאגרת רשם החברות רק החל משנת 2016 ואילך.

בקשה לפטור מאגרה שנתית תיבדק רק כאשר סטטוס החברה מוגדר כ"חברה בפירוק מרצון"  –  לאחר השלמת הגשת מסמכי השלב השני בהליכי הפירוק השונים ואישורם על ידי הרשם. במסגרת זאת ניתן גם לבקש ביטול חוב רשם החברות עבור כל התקופה שהחברה הייתה לא פעילה. 

דגשים חשובים לבקשת פטור מאגרת רשם החברות וביטול חוב רשם החברות לשני המסלולים

ישנם כאמור שני מסלולים להגשת בקשה לפטור מאגרה שנתית, לפי סטטוס התיק של החברה ברשויות המס: מסלול ראשון לחברה עם תיק סגור ברשויות המס ומסלול שני לחברה עם תיק פתוח:

 • התנאים למתן פטור מאגרות לחברה קבועים בדין, ואין לרשם החברות שיקול דעת להפחית אגרות מכל סיבה אחרת. בהתאם לתקנה 5ג לתקנות החברות (אגרות), תשס"א – 2001, הפטור לפי התקנות יחול רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו. 
 • חברה שחוסלה עד סוף חודש מרץ של כל שנה, פטורה מתשלום אגרה לשנה בה חוסלה בלא קשר לבקשת הפטור. המועד הקובע לעניין זה הינו מועד הגשת מסמכי החיסול למשרדי רשם החברות, גם אם רשם החברות אישר את חיסול החברה במועד מאוחר יותר (מנסיבות שתלויות ברשם החברות ולא עקב חוסר במסמכים או בצורך להשלימם).
 • בהתאם לתקנה 5א(ב) לתקנות החברות "המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה" הנו המועד האחרון מבין המועדים המפורטים באישור מס הכנסה או אישור מע"מ או בתצהיר אי הפעילות.

עו"ד וחשבונאי שלומי סבג מתמחה בפירוק חברות מרצון כבר למעלה מ-15 שנים  ויסייע לכם גם בכל הקשור לביטול חובות ואגרות של החברה ולסגירת התיק אצל רשויות המס. 

בקשה לפטור מאגרה רשם החברות וביטול חוב רשם החברות במסלול הראשון – לחברה עם תיק סגור ברשויות המס

אם החברה מעולם לא פתחה תיק ברשויות המס, או שסגרה את תיקיה ברשויות המס (סיווג 73 במס הכנסה וסיווג 09 במע"מ) – יש להגיש טופס בקשה למתן פטור מתשלום חוב אגרה שנתית ובו למלא את חלקו הראשון של הטופס בלבד – תצהיר אי פעילות הדירקטורים.

תצהיר "אי פעילות" מאת הדירקטורים של החברה, זהו תצהיר שבו הדירקטורים מצהירים כי החל בתאריך (יום, חודש, שנה) שצוין בתצהיר, החברה הפסיקה את פעילותה ואינה מנהלת חשבונות בנק. על התצהיר להיחתם בפני עורך דין עם נוסח אזהרה לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א – 1971. תצהיר אי פעילות. בעת מילוי התצהיר יש להקפיד כי בסעיף 3 – יצויין התאריך המדויק (יום, חודש ושנה) שבו החברה הפסיקה את פעילותה ואינה מנהלת חשבונות בנק. על התצהיר יחתום לפחות דירקטור מכהן אחד מטעם החברה. על התצהיר לעבור אימות על ידי עורך דין.

אין צורך בהגשת מסמכים מרשויות המס המעידים על מצב התיקים משום שמידע זה מועבר ישירות מרשות המיסים אל רשם החברות.

פטור מתשלום אגרה שנתית יינתן בהתאם למידע המועבר מרשות המיסים אם יתר המסמכים הנדרשים הוגשו כדין. 

לתשומת הלב, אם בקשת החברה לקבל פטור מחובות האגרה סורבה על אף שיתר המסמכים הנדרשים תקינים, משמע שעל פי המידע שהתקבל מרשות המיסים החברה טרם סווגה בסיווג המתאים והדבר יובהר במכתב הסירוב.

 

דגשים לתצהיר אי הפעילות שבטופס הבקשה לפטור מחוב האגרה השנתית (לחברות שמתפרקות במסלול הראשון)

 

 • על תצהיר להיות חתום על ידי דירקטור אחד לפחות, המכהן בחברה.
 • יש לציין תאריך מדויק (יום, חודש ושנה) שבו החברה הפסיקה את פעילותה וכי היא אינה מנהלת חשבונות בנק. אם לחברה מעולם לא הייתה פעילות, יש לציין את תאריך הקמת החברה.
 • על התצהיר להיות מאומת על ידי עורך דין.

בקשה לפטור מאגרת רשם החברות וביטול חוב לרשם החברות במסלול שני – לחברות עם תיק פתוח ברשויות המס

כדי להגיש בקשה לקבלת פטור מאגרת רשם החברות במסלול השני וביטול חוב רשם החברות יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. תצהיר מאת הדירקטורים של החברה שבו הם מצהירים כי החל בתאריך (יום, חודש ושנה) שצוין בתצהיר, החברה הפסיקה את פעילותה ואינה מנהלת חשבונות בנק. על התצהיר להיחתם בפני עורך דין עם נוסח אזהרה לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א – 1971.
 2. אישור מרואה החשבון המבקר של החברה, לכל שנת מס לגביה מבוקש פטור מאגרה, שלפיו החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד בו הפסיקה את פעילותה וכי החברה הגישה לרשות המיסים דו"חות שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, שצוין בהם כי החברה הפסיקה את פעילותה. אישור מרואה החשבון המבקר של החברה, לכל שנת מס לגביה מבוקש פטור מאגרה. על רואה החשבון לציין במפורש על גבי האישור את הפרטים הבאים: כי החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד המדויק (יום, חודש ושנה) שבו הפסיקה את פעילותה, כי החברה הגישה לרשות המיסים דו"חות שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, שצוין בכל אחד מהם כי החברה הפסיקה את פעילותה.
  חשוב: אם תיקה של החברה במס הכנסה סווג כלא פעיל (סיווג 77) אין צורך לצרף העתקי דוחות. (אין צורך להגיש אישור על סיווג תיק כלא פעיל , משום שמידע זה מועבר ישירות מרשות המיסים אל רשם החברות).

  לאישור יצורף העתק מן הדו"חות השנתיים (טפסי 1214) שהוגשו למס הכנסה על ידי רואה החשבון המבקר, הכוללים חותמת נתקבל מרשויות המס. לחלופין, ניתן לצרף אישור על תיק לא פעיל (סיווג 77) במס הכנסה ובציון תאריך שבו סווג התיק.

מידע אודות חברות שהתיק שלהן סווג כ'לא פעיל' (סיווג 77)  מתקבל ישירות מרשויות המס אצל רשם החברות ולכן אין צורך בהגשת אישור זה ממס הכנסה כאשר החברה סווגה בסיווג המתאים. מידע זה מתעדכן ברשם החברות אחת לשבוע. אם המידע המצוי בידי הרשם אינו מאפשר מתן פטור, יהיה צורך בהגשת אישורים מרשויות המס ותקבלו הודעה מתאימה על כך.

לתשומת הלב, אם בקשת החברה לקבל פטור מחובות האגרה סורבה, על אף שיתר המסמכים הנדרשים הוגשו כנדרש, משמע שעל פי המידע שהתקבל מרשות המיסים החברה טרם סווגה בסיווג המתאים והדבר יובהר במכתב הסירוב שיישלח על ידי רשם החברות. 

דגשים חשובים למסלול השני:

 • רואי החשבון שימלאו את האישור יהיו רואי חשבון שמונו לשם ביצוע פעולת ביקורת כאמור בסעיף 154 לחוק החברות, התשנ"ט– 1999.
 • על נוסח האישור של רואה החשבון המבקר להיות "הריני לדווח" או "הריני להודיע" וכולי.
 • כאשר מוגשת בקשה לקבלת פטור בצירוף אישור רואה חשבון מבקר אך ללא צירוף דוחות מס הכנסה לשנה בה מבוקש הפטור מאחר ולא ניתן היה להגישם למס הכנסה במועד הגשת בקשת הפטור- יש לצרף אישור על סיווג התיק כ'לא פעיל' (77).
 • לתשומת הלב – חברה אשר הפסיקה פעילות מול מס הכנסה לפרק זמן מסוים ולאחר מכן חידשה את הפעילות לא תהיה זכאית לפטור מתשלום חוב האגרות לגבי השנים בהן לא הייתה פעילה.

אנו מציעים ללקוחותינו מסלול מזורז לפירוק חברות לא פעילות ומסלול מקוצר לפירוק וחיסול חברת יחיד (כולל מסלול לביטול חובות ואגרות ברשם החברות)

אישורים וסירובים לבקשה לפטור מאגרה

קבלת אישורים וסירובים בדואר האלקטרוני של הנאמן על הליכי הפירוק של החברה.

באפשרות הנאמן על הליכי הפירוק של החברה לקבל אישורים וסירובים לכתובת הדואר האלקטרוני הפרטית. לשם כך יש לבצע עדכון של כתובת הדואר האלקטרוני הרשמית של החברה לכתובת הדואר האלקטרוני של הנאמן על הליכי הפירוק של החברה, וזאת באמצעות הגשת אחד מהטפסים הבאים:

 • טופס 9 – הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו.
 • טופס 5 – דיווח שנתי של חברה פרטית.

אישור הבקשה

אם הנאמן על הליכי הפירוק עידכן את כתובת הדואר האלקטרוני הרשמית של החברה, מכתב האישור יישלח ישירות לכתובת שעודכנה. אם לא עודכנה כתובת הדואר האלקטרוני, מכתב האישור יישלח בדואר ישראל לכתובת הנאמן על הליכי הפירוק.

סירוב לבקשה

 • אם הנאמן על הליכי הפירוק עדכן את כתובת הדואר האלקטרוני מכתב הסירוב והמסמכים הסרוקים יישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני.
 • באפשרות הנאמן על הליכי הפירוק להדפיס את המסמכים הסרוקים ולבצע עליהם את התיקונים הנדרשים. ליד כל תיקון יש להחתים עורך דין – בחתימה ידנית וחותמת, ולהגיש את המסמכים מחדש לפי המפורט בסעיף דרכים לקבלת השירות.
 • אם לא עודכנה כתובת הדואר האלקטרוני, מכתב הסירוב בצירוף מסמכי הבקשה הסרוקים מוחזרים לכתובת הנאמן על הליכי הפירוק כפי שעודכנה במרשם.
 • זמן הטיפול: עד 45 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הורידו עכשיו את המדריך המלא לפירוק חברה מרצון

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג

אתם בעלי מניות בחברה שאינה פעילה? החובות לרשם החברות הולכים ותופחים!!  הידעתם כי ניתן לייחס לבעלי השליטה והדירקטורים של החברה את חובות החברה לרשם החברות?

זה לא יגמר אם לא תסדרו!

מדריך זה סוקר בהרחבה את הוראות השונות והפרוצדורות הכרוכות בפירוק חברה מרצון של יחיד ובפירוק חברה מרצון של מספר בעלי מניות. כמו כן המדריך סוקר בהרחבה את האפשויות לבקש את ביטול האגרה ומחיקת חובות עבר.

קישורים שימושיים

רשות התאגידים

רשות המיסים – מעמ ומס הכנסה

איתור פרטי חברה

טפסים שימושיים

 • טופס בקשה למתן פטור מאגרת רשם החברות                                                        לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • התנגדות לבקשת פירוק מרצון בהליך מזורז                                                             לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • הודעה על שינוי מען                                                                                                     לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • הודעה על פירוק מרצון ומינוי נאמן לחברת רבים                                                  לחצו כאן להורדה ->->->  
 • הודעה על פירוק מרצון ומינוי נמאן בחברת יחיד                                                  לחצו כאן להורדה ->->->  
 • בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז                                                                        לחצו כאן להורדה ->->-> 

חקיקה ותקנות

 • תקנות החברות (פירוק), תשמ"ג-1983                                                                לחצו כאן להורדה ->->->         
 • הוראות חוק החברות לפירוק חברה                                                                       לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • חוק החברות (סעיפים לגבי חברה מפרה)                                                           לחצו כאן להורדה ->->-> 

חוזרים

הוראות רשם החברות לגבי חברה מפרה                                                          לחצו כאן להורדה ->->-> 

מאמרים אחרונים פרי משרדנו בתחום פירוק חברה מרצון