החברה שלכם הפסיקה פעילות? החברה נרשמה כמפרת חוק והחובות לרשם החברות הולכים ותופחים?  אתם זקוקים לשירותי פירוק חברה מרצון של משרדנו! משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים בפירוק חברה מרצון וביטול חובות אגרת רשם החברות.

 בדף זה ניתן לכם את כל המידע שאתם זקוקים לו לצורך פירוק חברה מרצון. נפרט לכם גם מה ההבדלים בין הדרכים השונות לפירוק מרצון של חברה באמצעות רשם החברות. תוכלו גם להוריד מדריך מיוחד ללקוחות משרדנו. 

הייחודיות בפירוק חברה מרצון על-ידי משרדנו

משרדנו הינו משרד מוביל המתמחה זה למעלה מ-15 שנים בתחום הקמה ופירוק של חברות וביטול חובות אגרה לרשם החברות. במהלך התקופה הקמנו ופירקנו מאות חברות בתחומי עיסוק שונים. אנו מתחייבים לתת ללקוחותינו שירותי פירוק חברה מרצון מהירים, מקצועיים ובהסדרים כספיים הוגנים. אנו מציעים ללקוחותינו מגוון מסלולים לפירוק חברה מרצון כולל מסלול מזורז לפירוק חברות לא פעילות ומסלול מקוצר לפירוק וחיסול חברת יחיד.

אנו גם נדאג לביטול חובות ואגרות רשם החברות ולביטול שעבודים.

מהו הליך פירוק חברה?​

הליך פירוק חברה זהו הליך מיוחד שבמסגרתו מחוסלת כל הפעילות של החברה ונמחקת ממאגר החברות ומכל רישום אחר. במהלך פירוק חברה ממונה מפרק אשר מכנס את נכסי החברה, משלם את חובותיה ומחלק את יתרת נכסיה. לאחר הליך פירוק חברה, החברה נמחקת ממרשמי החברות וסוגרת את תיקיה ברשויות המס (מס הכנסה, מס ערך מוסף) וביטוח לאומי.

ישנם שלושה סוגי פירוקים לחברה:

הראשון הוא שלא מרצון (בניגוד לעמדת בעלי השליטה בחברה), ואשר מתבצע בבית המשפט המחוזי בהתאם להוראות חוק החברות ונועד במצבים שבהם ישנה מחלוקת לגבי פירוק החברה.

סוג פירוק חברה שני גם הוא שלא מרצון אשר מתנהל בבית משפט מחוזי והוא כאשר החברה מגיעה להליכי חדלות פירעון. סוג הפירוק הזה מתבצע מול הממונה על הליכי חדלות פירעון, כאשר במידה ומתברר כי אין טעם בהבראת החברה, מוחלט על פירוק החברה, מימוש הנכסים וחלוקתם.

סוג פירוק חברה שלישי הוא מרצון ומקורו ברצונם העצמאי של בעלי המניות להביא לסיום פעילות החברה.

פירוק חברה מרצון פירוק מרצון של חברה

משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים בפירוק חברה מרצון

מהו פירוק חברה מרצון?

הליך פירוק חברה מרצון הינו כאמור הליך רצוני (אשר נובע מרצונם העצמאי של בעלי המניות בחברה) ואשר מתנהל מחוץ לכותלי בית המשפט. הליך פירוק חברה מרצון יכול לקרות רק כאשר אין לחברה נושים אשר עלולים להיפגע בשל הליך הפירוק.

סעיף 342כד לחוק החברות מגדיר כך את ההחלטה על פירוק מרצון: "342כד. חברה רשאית לקבל החלטה מיוחדת על פירוקה מרצון בהתאם להוראות פרק זה אם הדירקטורים של החברה נתנו תצהיר כושר פירעון לפי סעיף 342כה".

סעיף 342ב. לחוק החברות קובע מהי ההחלטה המיוחדת שצריכה להתקבל באסיפה הכללית של החברה לגבי כניסה לפירוק מרצון כך: "החלטה מיוחדת" – החלטה שהתקבלה באסיפה כללית ברוב של שלושה רבעים מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה ומתקיימים לגביה כל אלה: (1)   ההזמנה לאסיפה נמסרה לבעלי המניות 21 ימים לפחות לפני מועד כינוסה, או בהסכמת כל בעלי המניות – במועד סמוך יותר לכינוסה; (2)   בסדר יומה של האסיפה הכללית נכללה הצעה בדבר פירוק החברה לפי חלק זה;"

נהוג לומר כי חברה יכולה להתפרק מרצון כאשר :

 1. תמה התקופה שנקבעה בתקנון לקיומה, או אירע הדבר שבאירועו צריכה החברה להתחסל, והחברה באסיפה כללית החליטה להתפרק מרצון;
 2. החברה קיבלה החלטה מיוחדת להתפרק מרצון;
 3. החברה החליטה בהחלטה שלא מן המנין, שבגלל חבויותיה אין היא יכולה להמשיך בעסקיה ומן הראוי שתתפרק וזאת כאשר החברה מסוגלת לפרוע את כל התחייבויותיה.

בחיי היום יום ישנם הרבה מאוד מצבים שבעלי המניות בחברה מחליטים על פירוק החברה וחיסולה לשם פירוק חברה מרצון נדרשת החלטה מיוחדת של החברה להתפרק מרצון, למשל כאשר קיים סכסוך בין בעלי המניות, כאשר לחברה אין פעילות עסקית, מוות או פשיטת רגל של אחד השותפים וכו.

לצורך קבלת החלטה על פירוק מרצון יש לכנס אסיפה של בעלי המניות של החברה. 
בהודעה לבעלי המניות על מועד האסיפה יש לציין כי מדובר באסיפה שנועדה על מנת לקבל החלטה בדבר פירוק החברה. 

איך נעשה הליך פירוק חברה מרצון?

ישנם שלושה מסלולים שונים לפירוק חברה מרצון:

פירוק חברה לא פעילה מרצון בהליך מזורז –  חברה שאינה פעילה ועונה על התנאים הקבועים בחוק החברות יכולה לקבל החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז. החלטה של פירוק מרצון בהליך מזורז תתקבל באסיפה הכללית בהסכמת כל בעלי המניות שהשתתפו באסיפה. פירוק חברה מרצון בהליך מזורז יכול לחול הן לגבי חברת רבים שלה יש מספר בעלי מניות והן לגבי חברת יחיד שלה יש בעל מניות אחד. חברה שבקשתה לפירוק מרצון בהליך מזורז אושרה ע"י רשם החברות תחוסל ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים בתום 100 ימים מיום אישור הבקשה, וזאת ככל שלא הוגשה התנגדות לפירוקה.

פירוק חברה מרצון לחברת יחיד בעלת כושר פירעון – הליך זה מיועד לחברת יחיד: חברה בה רשום בעל מניות אחד, אדם ולא תאגיד, המכהן גם כדירקטור יחיד. הליך פירוק חברת יחיד הינו הליך מקוצר יחסית מיועד לחברה בעלת מעט מאוד נכסים או התחייבויות, שיכולה לפרוע את חובותיה, לבצע מימוש לכל נכסיה ולסלק את כל התחייבויותיה בתוך 4-6 חודשים.

פירוק חברה מרצון של חברה בעלת כושר פירעון על ידי בעלי המניות (המסלול הרגיל)הליך זה מיועד לחברה פרטית, בעלת יכולת לפרוע את חובותיה בתוך 12 חודשים והמעוניינת להתפרק מרצון. אם לא ניתן לפעול בדרך של פירוק מרצון ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לפירוק החברה או להגיש בקשה לפירוק החברה על ידי נושים.

לצורך פירוק החברה יש להגיש לרשם החברות מספר מסמכים וטפסים המעידים על מצבה הכספי של החברה ועל כך שביכולתה ובכוונה להתפרק, כמפורט להלן

אם לא ניתן לפעול בדרך של פירוק מרצון ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לפירוק החברה או להגיש בקשה לפירוק החברה על ידי נושים.

לצורך פירוק החברה יש להגיש לרשם החברות מספר מסמכים וטפסים המעידים על מצבה הכספי של החברה ועל כך שביכולתה ובכוונה להתפרק, כמפורט להלן.הכרזה על חברה כחדלת פירעון לצורך פירוקה, מימוש הנכסים וחלוקתם.

פירוק חברה מרצון פירוק מרצון של חברה

פירוק חברה מרצון –  ישנם שלושה מסלולים לפירוק מרצון של חברה (מזורז לחברות לא פעילות, רגיל ומהיר לחברת יחיד)

מהו פירוק חברה מרצון בהליך מזורז?

החל מיום 15.9.19, ובעקבות התיקון לחוק החברות, ישנו הליך חדש ומהיר של פירוק חברה לא פעילה מרצון בהליך מזורז. פירוק חברה מרצון בהליך מזורז יכול לחול הן לגבי חברת רבים שלה יש מספר בעלי מניות והן לגבי חברת יחיד שלה יש בעל מניות אחד.

חברה שאינה פעילה ועונה על התנאים הקבועים בחוק החברות יכולה לקבל החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז. החלטה של פירוק מרצון בהליך מזורז תתקבל באסיפה הכללית בהסכמת כל בעלי המניות שהשתתפו באסיפה.

חברה שבקשתה לפירוק מרצון בהליך מזורז אושרה ע"י רשם החברות תחוסל ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים בתום 100 ימים מיום אישור הבקשה, וזאת ככל שלא הוגשה התנגדות לפירוקה.

מהם התנאים לפירוק מרצון של חברה בהליך מזורז וקבלת פטור מאגרה?

ישנם מספר תנאים לפירוק מרצון של חברה בהליך מזורז:

 • נדרש שהחברה לא תהיה פעילה בהתאם להגדרת סעיף 342מא לחוק החברות: אין לחברה נכסים, אין לחברה חובות (למעט חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכח תקנות לפי סעיף 44 לחוק), אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי
 • אכיפה מנהליים לפי דין.
 • ההחלטה על פירוק מרצון של החברה בהליך מזורז התקבלה באסיפה כללית של החברה שבסדר יומה נכללה הצעה בדבר פירוק מרצון בהליך מזורז, בהסכמת כל בעלי המניות שהשתתפו בה. 
 • ההזמנה לאסיפה הכללית שבסדר יומה נכללה ההצעה בדבר פירוק מרצון בהליך מזורז נמסרה לבעלי המניות לפחות 21 ימים לפני מועד כינוסה, או בהסכמת כל בעלי המניות – במועד סמוך יותר לכינוסה.

כיצד מוגשת בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז?

 

יש להגיש לרשם החברות בקשה לפירוק חברה בהליך מזורז, אשר תכלול הצהרת הדירקטורים כי התקיימו התנאים להיותה של החברה חברה לא פעילה וכי התקבלה החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז.

יש לשים לב כי רק חברה לא פעילה יכולה להגיש בקשה לפירוק חברה מרצון בהליך מזורז. התנאים להיותה של החברה לא פעילה לפי החוק: אין לה נכסים, אין לה חובות (למעט חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכח תקנות לפי סעיף 44 לחוק), אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין. על ההצהרה המוגשת במסגרת בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז יחתמו כל הדירקטורים בחברה או רובם.

בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז תוגש לרשם החברות בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה על הפירוק באסיפה הכללית. החלטת החברה כיצד לנהוג במסמכי החברה המנויים בסעיף 124 לחוק, לאחר חיסולה, באופן שיישמרו לתקופה שלא תפחת משבע שנים.

מהו הליך פירוק מרצון של חברת יחיד במסלול הרגיל?

 

הליך של פירוק מרצון של חברת יחיד מיועד לחברה בה קיים בעל המניות אחד המכהן כדירקטור היחיד בחברה. עליכם לוודא כי יש בחברה בעל מניות אחד המכהן גם כדירקטור יחיד בחברה (אדם ולא תאגיד. על בעל המניות והדירקטור היחיד להצהיר על כושר פירעון של החברה, ולקבל החלטה על פירוק מרצון ועל מינוי נאמן ליישום הליכי הפירוק, בהיותו האסיפה הכללית של בעלי המניות.

נאמן הוא מי שמונה על ידי החברה ליישום הליכי פירוק החברה. בעל המניות והדירקטור היחיד בחברה יכול למנות את עצמו כנאמן ויכול למנות אחר- כל אדם יכול להתמנות כנאמן, וכן תאגיד או אזרח זר.

על בעל המניות והדירקטור היחיד בחברה להודיע לרשם החברות על החלטת החברה על פירוק מרצון ועל מינויו כנאמן או מינוי אחר כנאמן.

פירוק חברה מרצון עם בעל מניות יחיד

מהם התנאים להצטרפות לפירוק חברה של יחיד מרצון בהליך הרגיל?

 

לפירוק חברת יחיד מרצון בהליך הרגיל ישנם מספר תנאים מצטברים:

 1. יש לוודא כי החברה אינה בעלת מניות, דירקטורית או שותפה בתאגיד אחר.
 2. פירוק חברה של יחיד מורכב משני שלבים שונים. יש להגיש את מסמכי השלב השני לאחר שהתקבל מרשם החברות אישור על השלב הראשון.
 3. לא ניתן להשלים חיסול של חברה עד להסדרת כל חובות האגרה באמצעות תשלום או על ידי קבלת פטור. כל עוד חברה אינה מחוסלת סופית היא תמשיך לצבור חובות אגרה שימנעו את סיום הליך הפירוק.
 4.  לפני עריכת דו"ח סופי על המפרק לפעול להסדרת חובות האגרה. בקשה לפטור מאגרה שנתית תיבדק רק כאשר סטטוס החברה מוגדר כ"חברה בפירוק מרצון" לאחר השלמת הגשת מסמכי השלב השני בהליכי הפירוק השונים.
 5. לא ניתן להשלים חיסול חברה בטרם יוסרו כל השעבודים לחובת החברה או לטובתה. לבדיקת שעבודים ניתן להפיק נסח חברה בתשלום.

מהם השלבים השונים בפירוק חברת יחיד בהליך הרגיל?

הליך פירוק חברת יחיד הינו הליך קצר יחסית גם הוא (בין 4-6 חודשים) וכולל שני שלבים:

 1. שלב ראשון בפירוק מרצון של חברת יחיד במסלול הרגיל הגשת טופס "הודעה על פירוק מרצון ומינוי נאמן לחברת יחיד" לרשם החברות – על טופס זה לכלול תצהיר כושר פירעון, חתום בידי בעל המניות והדירקטור היחיד בחברה, כי בדק היטב את מצב עסקי החברה ולדעתו החברה יכולה לשלם את חובותיה במלואם בתוך 12 חודשים מתחילת פירוקה. כמו כן בבקשה יש לכלול את פרטי הנאמן על הליכי הפירוק של החברה אם בעל המניות בחברה אם לא מינה עצמו לנאמן על הליכי הפירוק. יש בטופס עצמו גם מידע אודות: (1) מועד קבלת ההחלטה בחברה; (2) דבר הודעתו של הנאמן לנושים הידועים לו על החלטת החברה על פירוק מרצון; (3) דבר הסכמתו וחתימתו של הנאמן לכהן בתפקיד (אם בעל המניות לא מינה עצמו לנאמן). במידה שהבקשה תאושר הסטטוס המשפטי של החברה משתנה ל-"בפירוק מרצון".
 2. שלב שני בפירוק מרצון של חברת יחיד: הגשת הגשת טופס הזמנה לאסיפה כללית של החברה, שעל סדר יומה דיון בדוח המסכם והגשת טופס הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית – חברת יחיד לאחר שהנאמן על הליכי הפירוק סיים ליישם את הליכי הפירוק וערך דוח מסכם של פעילותו, עליו לזמן ולכנס אסיפה כללית של בעל מניות היחיד בחברה, שעל סדר יומה דיון בדוח. על הנאמן להודיע לרשם החברות על כך שכונסה האסיפה, ולצרף להודעה את פרוטוקול האסיפה ואת הדוח המסכם.  ההזמנה לאסיפה כללית סופית של החברה תימסר ותתפרסם חודש לפני המועד לכינוסה בצירוף הדוח המסכם שערך הנאמן. באפשרות הנאמן להשתמש בנוסח המוצע של רשם החברות על מנת לפרסם באתר משרד המשפטים את ההזמנה לאסיפה הכללית בצירוף הדוח המסכם. ההזמנה תכלול פרטים לגבי שם הנאמן וחתימתו, מועד, שעת, ומקום קיום האסיפה, פירוט בדבר סדר יומה של האסיפה הכולל דיון בדוח המסכם של הנאמן והחלטה כיצד לנהוג במסמכי החברה המנויים בסעיף 124 לחוק החברות ובמסמכי הנאמן לאחר חיסול החברה. כמו כן, ההזמנה תכלול את הדוח המסכם שערך הנאמן המפרט כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה. את ההזמנה לאסיפה הכללית בצירוף הדוח המסכם ניתן לשלוח לרשם החברות 30 ימים לפני מועד האסיפה כאשר הנאמן יחתום על ההזמנה. ההודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית – חברת יחיד, תכלול את הודעתו של הנאמן כי התכנסה אסיפה כללית שעל סדר יומה דיון בדוח המסכם, מועד כינוס האסיפה הכללית, פרטי הנאמן וחתימתו. על הנאמן לצרף להודעה כאמור את פרוטוקול האסיפה הכללית והעתק הדוח המסכם שהוצג באסיפה. הודעה שלא תכלול מסמכים מצורפים אלו תידחה. בדוח המסכם שצורף להודעה יצוין כי כל נכסי החברה מומשו, כל התחייבויותיה סולקו, והחברה פרעה מלוא חובותיה למעט חובות אגרה לרשם החברות אשר יוסדרו בטרם חיסול החברה. ניסוח שלא יציין את האמור לעיל, יידחה.  על הדו"ח להיות חתום על ידי הנאמן.

מהו הליך פירוק מרצון של חברה עם מספר בעלי מניות (ההליך הרגיל)?

 

הליך של פירוק חברה מרצון הינו הליך פירוק חברה כתוצאה מרצון בעלי המניות של החברה, ללא לחץ נושים או לחץ אחר כולשהו, ואשר מתנהל מחוץ לכותלי בית המשפט. כאשר חברה מגיעה לקץ פעילותה וכאשר אין לחברה נושים אשר עלולים להיפגע בשל הליך הפירוק, ניתן לפרק את החברה ולחסלה (להביא למחיקתה) ללא התערבות בית המשפט וללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים.

ההליך הרגיל של פירוק מרצון של חברה עם מספר בעלי מניות, מיועד לחברה פרטית, שקיבלה החלטה מיוחדת באסיפה הכללית שלה על פירוק מרצון, שאין לה התחייבויות או בעלת יכולת לפרוע את חובותיה בתוך 12 חודשים והמעוניינת להתפרק מרצון.

פירוק חברה מרצון עם מספר בעלי מניות

מהם התנאים לכניסה להליך לפירוק חברה מרצון בהליך הרגיל כאשר יש לחברה מספר בעלי מניות?

לפירוק חברה עם מספר בעלי מניות בהליך הרגיל ישנם מספר תנאים מצטברים:

 1. ראשית נדרש שהחברה לא תהיה בעלת מניות, דירקטורית או שותפה בתאגיד אחר.
 2. פירוק חברה בעלת כושר פירעון מורכב משני שלבים שונים. יש להגיש את מסמכי השלב השני רק לאחר שהתקבל מרשם החברות אישור תקינות על השלב הראשון.
 3. תוקפו של תצהיר כושר פירעון הוא 5 חודשים מיום קבלתו ברשם החברות. מועד קבלת התצהיר הוא התאריך המופיע על חותמת "הנתקבל" על גבי הטופס ביום קליטתו. יש להגיש את מסמכי השלב השני תוך 5 חודשים. לאחר מועד זה פג תוקפו של התצהיר ויש להתחיל את תהליך הפירוק מההתחלה. 
 4. לא ניתן להשלים חיסול של חברה עד להסדרת כל חובות האגרה בין באמצעות תשלום או באמצעות קבלת פטור.
 5. לא ניתן להשלים הליך פירוק חברה אם קיימים על שם החברה שיעבודים פעילים. לבדיקת שיעבודים באפשרותכם להפיק נסח חברה בתשלום.

מהם השלבים השונים בפירוק חברה עם מספר בעלי מניות מרצון בהליך הרגיל?

 

פירוק חברת רבים (חברה עם מספר בעלי מניות) מרצון בהליך הרגיל מורכב משני שלבים שונים:

 1. שלב ראשון לפירוק מרצון של חברה עם מספר בעלי מניות בהליך הרגיל: הגשת תצהיר כושר פירעון והחלטה על פירוק מרצון ומינוי נאמן "הצהרת כושר פירעון" זוהי הצהרה, לפיה כל או רוב הדירקטורים המכהנים בחברה מצהירים כי "בדקו היטב את מצב עסקי החברה ובאו לכלל דעה שיש בידה לשלם חובותיה במלואם תוך שנים עשר חודשים לאחר תחילת פירוקה". תצהיר כושר הפירעון צריך להיחתם על ידי כל או רוב הדירקטורים. לאחר שניתן תצהיר כושר פירעון על ידי הדירקטורים בחברה, על בעלי המניות לערוך אסיפה כללית לקבלת החלטה מיוחדת על פירוק מרצון ועל מינוי נאמן ליישום הליכי הפירוק. טופס "הודעה על פירוק מרצון ומינוי נאמן" כולל את הפרטים הבאים: פרטי הנאמן (שם מלא, תעודת זהות, כתובת וכתובת דואר אלקטרוני); מועד קבלת ההחלטה בחברה; דבר הודעתו של הנאמן לנושים הידועים לו על החלטת החברה על פירוק מרצון; דבר הסכמתו וחתימתו של הנאמן לכהן בתפקיד. יש לוודא כי הדירקטורים החתומים על הצהרת כושר הפירעון אכן מופיעים כדירקטורים על פי המרשם שמנהל רשם החברות. אם תצהיר כושר הפירעון שצורף להודעה על החלטת החברה על פירוק מרצון ומינוי הנאמן נחתם על ידי מי שאינו מופיע כדירקטור על פי המרשם שמנהל רשם החברות, ההודעה על החלטת החברה על פירוק מרצון תידחה. מועד עדכון תצהיר כושר הפירעון במרשם הוא תאריך קבלת תצהיר כושר הפירעון במשרדי רשם החברות –  התאריך המופיע על חותמת "הנתקבל" ולא תאריך אימות התצהיר או מועד שליחת התצהיר לרשם החברות.  אין אפשרות לחתום על תצהיר כושר הפירעון באמצעות ייפוי כוח. יש להגיש את תצהיר כושר הפירעון כמסמך מקורי או חתום על ידי עורך דין כנאמן למקור בכל עמוד. לאחר בחינת המסמכים על ידי רשם החברות (עד 30 ימי עבודה מיום קבלת המסמכים ברשם החברות), יישלח מכתב אישור הכולל הנחיות להמשך התהליך או מכתב סירוב. לאחר אישור הבקשה, הסטטוס המשפטי של החברה משתנה ל-"בפירוק מרצון".הערה בדבר שינוי הסטטוס המשפטי של החברה ל- "בפירוק מרצון" תתפרסם באתר רשם החברות.
  שמו המלא של הנאמן שמונה יופיע בנסח החברה.
 1. שלב שני לפירוק מרצון של חברה עם מספר בעלי מניות: כינוס אסיפה כללית והצגת הדוח המסכם לאחר שהנאמן סיים ליישם את הליכי הפירוק וערך דוח מסכם של פעילותו, עליו לזמן ולכנס אסיפה כללית של החברה שעל סדר יומה דיון בדוח. על הנאמן להודיע לרשם החברות על כך שכונסה האסיפה, ולצרף להודעה את פרוטוקול האסיפה ואת הדוח המסכם. בשלב השני של פירוק חברה עם מספר בעלי מניות מרצון במסלול הרגיל יש להגיש שני מסמכים לרשם החברות:
 • טופס הזמנה לאסיפה כללית של החברה שעל סדר יומה דיון בדוח המסכםמטרת המסמך היא  לצורך פרסום באמצעות רשם החברות. הזמנה לאסיפה כללית סופית של החברה תימסר ותתפרסם חודש לפני המועד לכינוסה בצירוף הדוח המסכם שערך הנאמן.
  על מנת לפרסם באתר משרד המשפטים, באמצעות הרשומות, ללא צורך בתשלום אגרה,  את ההזמנה לאסיפה הכללית בצירוף הדוח המסכם, באפשרות הנאמן להשתמש בנוסח המוצע לדוגמא באתר רשם החברות. ההזמנה תכלול את הפרטים הבאים: שם הנאמן וחתימתו; מועד, שעת, ומקום קיום האסיפה; פירוט בדבר סדר יומה של האסיפה הכולל דיון בדוח המסכם של הנאמן והחלטה כיצד לנהוג במסמכי החברה המנויים בסעיף 124 לחוק החברות ובמסמכי הנאמן לאחר חיסול החברה. הדוח המסכם שערך הנאמן המפרט כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.
 • טופס הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית – זהו מסמך שנועד לצורך סיום הליך הפירוק. ההודעה תכלול את הפרטים הבאים: דבר הודעתו של הנאמן כי התכנסה אסיפה כללית שעל סדר יומה דיון בדוח המסכם; מועד כינוס האסיפה הכללית; דבר הודעתו של הנאמן כי האסיפה כונסה במניין חוקי או כונסה כדין על אף שלא היה בה מניין חוקי; פרטי הנאמן וחתימתו.

אנו מציעים ללקוחותינו מספר מסלולים לפירוק חברות, כולל מסלול מזורז לפירוק חברות לא פעילות, מסלול מקוצר לפירוק וחיסול חברת יחיד וכולל מסלול לביטול חובות ואגרות ברשם החברות

האם ניתן לקבל פטור מאגרה?

במידה שיש לחברה חובות בגין אגרה לרשם החברות, אזי כחלק מהליך פירוק החברה עליה להסדיר את חובותיה לרשם החברות. ניתן להגיש בקשה לפטור מתשלום האגרה במסגרת הליך הפירוק. 

ישנן שתי אפשרויות לקבל פטור מאגרה:

 1. פטור מאגרה ממועד סגירת התיק ברשויות המס. יש להגיש אישור מקורי ממע"מ ומס הכנסה שהתיק סגור וכן תצהיר של הדירקטורים בדבר הפסקת הפעילות. המועד הקובע לפטור יהיה מועד סגירת התיק ברשויות.
 2. פטור מאגרה ממועד הפסקת הפעילות –  יש להגיש אישור (מקורי) מרו"ח המבקר של החברה המציין את העובדה שהחברה הפסיקה את פעילותה (לגבי כל שנה בה מבקשים פטור). באישור רו"ח יש לכלול תאריך בו החברה הפסיקה את פעילותה וכן התייחסות לכך שהחברה הגישה לרשות המיסים דוחות שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה (ובהם צוין שהחברה הפסיקה את פעילותה).כמו כן יש להגיש תצהיר מהדירקטורים.

הורידו עכשיו את המדריך המלא לפירוק חברה מרצון

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג

אתם בעלי מניות בחברה שאינה פעילה? החובות לרשם החברות הולכים ותופחים!!  הידעתם כי ניתן לייחס לבעלי השליטה והדירקטורים של החברה את חובות החברה לרשם החברות?

זה לא יגמר אם לא תסדרו!

מדריך זה סוקר בהרחבה את הוראות השונות והפרוצדורות הכרוכות בפירוק חברה מרצון של יחיד ובפירוק חברה מרצון של מספר בעלי מניות. כמו כן המדריך סוקר בהרחבה את האפשויות לבקש את ביטול האגרה ומחיקת חובות עבר.

קישורים שימושיים

רשות התאגידים

רשות המיסים – מעמ ומס הכנסה

איתור פרטי חברה

טפסים שימושיים

 • טופס בקשה למתן פטור מאגרת רשם החברות                                                        לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • התנגדות לבקשת פירוק מרצון בהליך מזורז                                                             לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • הודעה על שינוי מען                                                                                                     לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • הודעה על פירוק מרצון ומינוי נאמן לחברת רבים                                                  לחצו כאן להורדה ->->->  
 • הודעה על פירוק מרצון ומינוי נמאן בחברת יחיד                                                  לחצו כאן להורדה ->->->  
 • בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז                                                                        לחצו כאן להורדה ->->-> 

חקיקה ותקנות

 • תקנות החברות (פירוק), תשמ"ג-1983                                                                לחצו כאן להורדה ->->->         
 • הוראות חוק החברות לפירוק חברה                                                                       לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • חוק החברות (סעיפים לגבי חברה מפרה)                                                           לחצו כאן להורדה ->->-> 

חוזרים

הוראות רשם החברות לגבי חברה מפרה                                                          לחצו כאן להורדה ->->-> 

מאמרים אחרונים פרי משרדנו בתחום פירוק חברה מרצון