החברה שלכם הפסיקה פעילות? החברה נרשמה כמפרת חוק והחובות לרשם החברות הולכים ותופחים אתם זקוקים לשירותי פירוק חברה מרצון של משרדנו!

 בדף זה ניתן לכם את כל המידע שאתם זקוקים לו לצורך פירוק חברה מרצון בהליך מזורז. זהו שירות חדש של רשם  החברות החל מיום 15.9.19 שמאפשר פירוק מזורז של חברה שאינה פעילה מרצון ועומדת בתנאים הקבועים בחוק בהליך פירוק מהיר. תוכלו גם להוריד מדריך מיוחד ללקוחות משרדנו.

 

הייחודיות בפירוק חברה מרצון על-ידי משרדנו

משרדנו הינו משרד מוביל המתמחה זה למעלה מ-15 שנים בתחום הקמה ופירוק של חברות. במהלך התקופה הקמנו ופירקנו מאות חברות בתחומי עיסוק שונים. אנו מתחייבים לתת ללקוחותינו שירותי פירוק חברה מרצון מהירים, מקצועיים ובהסדרים כספיים הוגנים. אנו מציעים ללקוחותינו מגוון מסלולים לפירוק חברה מרצון כולל מסלול מזורז לפירוק חברות לא פעילות ומסלול מקוצר לפירוק וחיסול חברת יחיד.

אנו גם נדאג לביטול חובות ואגרות רשם החברות ולביטול שעבודים.

מהו פירוק חברת יחיד בהליך מזורז?

החל מיום 15.9.19, ובעקבות התיקון לחוק החברות, משרד המשפטים השיק הליך חדש ומזורז של פירוק חברה מרצון.

פירוק חברה מרצון בהליך מזורז יכול לחול הן לגבי חברת רבים שלה יש מספר בעלי מניות והן לגבי חברת יחיד שלה יש בעל מניות אחד.

חברה שאינה פעילה ועונה על התנאים הקבועים בחוק החברות יכולה לקבל החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז. החלטה של פירוק מרצון בהליך מזורז תתקבל באסיפה הכללית בהסכמת כל בעלי המניות שהשתתפו באסיפה.

חברה שבקשתה לפירוק מרצון בהליך מזורז אושרה ע"י רשם החברות תחוסל ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים בתום 100 ימים מיום אישור הבקשה, וזאת ככל שלא הוגשה התנגדות לפירוקה.

פירוק חברה מרצון פירוק מרצון של חברה

משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים בפירוק חברה מרצון

מהם התנאים לפירוק מרצון של חברת יחיד בהליך מזורז ופטור מאגרה?

ישנם מספר תנאים מצטברים לפירוק מרצון של חברת יחיד בהליך מזורז:

 • החברה אינה פעילה בהתאם להגדרת סעיף 342מא לחוק החברות. כלומר: אין לחברה נכסים, אין לחברה חובות (למעט חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכח תקנות לפי סעיף 44 לחוק), אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין.
 • ההחלטה על פירוק מרצון של החברה בהליך מזורז התקבלה באסיפה כללית של החברה שבסדר יומה נכללה הצעה בדבר פירוק מרצון בהליך מזורז, בהסכמת כל בעלי המניות שהשתתפו בה. 
 • ההזמנה לאסיפה הכללית שבסדר יומה נכללה ההצעה בדבר פירוק מרצון בהליך מזורז נמסרה לבעלי המניות לפחות 21 ימים לפני מועד כינוסה, או בהסכמת כל בעלי המניות – במועד סמוך יותר לכינוסה.

כיצד מוגשת בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז של חברת יחיד?

יש להגיש לרשם החברות בקשה לפירוק חברה בהליך מזורז, אשר תכלול הצהרת הדירקטורים כי התקיימו התנאים להיותה של החברה חברה לא פעילה וכי התקבלה החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז.

יש לשים לב כי רק חברה לא פעילה יכולה להגיש בקשה לפירוק חברה מרצון בהליך מזורז. התנאים להיותה של החברה לא פעילה לפי החוק: אין לה נכסים, אין לה חובות (למעט חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכח תקנות לפי סעיף 44 לחוק), אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין. על ההצהרה המוגשת במסגרת בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז יחתמו כל הדירקטורים בחברה או רובם.

 

בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז תוגש לרשם החברות בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה על הפירוק באסיפה הכללית. בנוסף יש לכלול החלטה של החברה כיצד לנהוג במסמכי החברה המנויים בסעיף 124 לחוק, לאחר חיסולה, באופן שיישמרו לתקופה שלא תפחת משבע שנים.

פירוק חברה מרצון פירוק מרצון של חברה

פירוק חברה מרצון בהליך מזורז

הסדרת חובות האגרה השנתית בפירוק חברת יחיד מרצון בהליך המזורז

בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז של חברה לא תאושר עד להסדרת כל חובות האגרה באמצעות בקשת פטור מאגרה במסגרת בקשת הפירוק או תשלום האגרה.
לקבלת פטור מחובות האגרה במסגרת פירוק מרצון בהליך מזורז ניתן למלא את חלקו השלישי של טופס הבקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז.

כיצד מתבצע הליך פירוק חברת יחיד מרצון בהליך מזורז?

 

הטיפול בבקשת פירוק מרצון בהליך מזורז הינו מהיר ביותר. לאחר בחינת המסמכים על ידי רשם החברות ועד 30 ימי עבודה מיום קבלת המסמכים ברשם החברות, יישלח מכתב אישור לבקשת החברה לפירוק מרצון בהליך מזורז או מכתב סירוב.

לאחר אישור הבקשה לפירוק חברה מרצון בהליך מזורז, הסטטוס המשפטי של החברה משתנה ל-"בפירוק מרצון בהליך מזורז".

דבר היותה של חברה בהליך פירוק מרצון מזורז יתפרסם למשך 90 יום באתר משרד המשפטים.  (לא נדרש פרסום ברשומות). בתום 100 ימים מאישור בקשת הפירוק מרצון בהליך מזורז, וככל שלא תוגש התנגדות- החברה תחוסל ואישור בדבר החיסול יישלח לחברה.

אנו מציעים ללקוחותינו מסלול מזורז לפירוק חברות לא פעילות ומסלול מקוצר לפירוק וחיסול חברת יחיד. אנו גם נדאג לביטול חובות ואגרות ברשם החברות

התנגדות לבקשה לפירוק מרצון של חברת יחיד בהליך מזורז

כל מי שיכול להינזק או להיפגע מחיסול החברה מרצון בהליך המזורז רשאי להגיש התנגדות לבקשת החברה לפירוק מרצון בהליך מזורז.

ההתנגדות לפירוק החברה בהליך המזורז יכולה להיות מוגשת אך ורק בתוך 90 ימים ממועד פרסום הבקשה לפירוק בהליך מזורז על ידי רשם החברות באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

אם תוגש התנגדות בפרק הזמן שנקבע בחוק, רשם החברות לא יאשר את חיסול החברה ויודיע לחברה על הפסקת הליכי הפירוק. אם לא תוגש התנגדות, או שההתנגדות תוגש באיחור, ירשום רשם החברות את חיסול החברה.

פירוק חברה עם מספר בעלי מניות בהליך מזורז

חברה שלה יש מספר בעלי מניות ושאינה פעילה, אשר קיבלה החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז באסיפה הכללית בהסכמת כל בעלי המניות שהשתתפו באסיפה, יכולה להגיש לרשם החברות בקשה לפירוק חברה מרצון בהליך מזורז.

חברה לא פעילה לעניין זה הינה חברה שעונה על התנאים הקבועים בסעיף 342מא לחוק החברות התשנ"ט- 1999.

חברה שבקשתה לפירוק מרצון בהליך מזורז אושרה ע"י רשם החברות תחוסל ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים בתום 100 ימים מיום אישור הבקשה, וזאת ככל שלא הוגשה התנגדות לפירוקה.

מהם התנאים לפירוק חברה עם מספר בעלי מניות בהליך מזורז?

 

כדי לפרק חברה עם מספר בעלי מניות בהליך מזורז מרצון נדרשים התנאים המצטברים הרבים להתקיים:

 1. החברה אינה פעילה בהתאם להגדרת סעיף 342מא לחוק החברות. כלומר: אין לחברה נכסים, אין לחברה חובות (למעט חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכח תקנות לפי סעיף 44 לחוק), אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין.
 2. ההחלטה על פירוק מרצון של החברה בהליך מזורז התקבלה באסיפה כללית של החברה שבסדר יומה נכללה הצעה בדבר פירוק מרצון בהליך מזורז, בהסכמת כל בעלי המניות שהשתתפו בה. 
 3. ההזמנה לאסיפה הכללית שבסדר יומה נכללה ההצעה בדבר פירוק מרצון בהליך מזורז נמסרה לבעלי המניות לפחות 21 ימים לפני מועד כינוסה, או בהסכמת כל בעלי המניות- במועד סמוך יותר לכינוסה.

כיצד נעשה תהליך פירוק חברת הרבים בהליך מזורז?

 בקשה לפירוק חברת רבים בהליך מזורז צריכה לכלול. הצהרת הדירקטורים כי התקיימו התנאים להיותה של החברה חברה לא פעילה וכי התקבלה החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז.
כמו כן כאמור החברה צריכה לעמוד בתנאים של חברה לא פעילה בחוק החברות: אין לחברה נכסים, אין לה חובות (למעט חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכח תקנות לפי סעיף 44 לחוק), אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין.

על ההצהרה המוגשת במסגרת בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז יחתמו כל הדירקטורים בחברה או רובם.

בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז תוגש לרשם החברות בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה על הפירוק באסיפה הכללית.

הסדרת חובות האגרה השנתית בהליך פירוק מזורז של חברה עם מספר בעלי מניות

 

בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז של חברה לא תאושר עד להסדרת כל חובות האגרה באמצעות בקשת פטור מאגרה במסגרת בקשת הפירוק או תשלום האגרה.

דגשים לגבי הליך פירוק חברת הרבים מרצון בהליך מזורז

 

 

לאחר בחינת המסמכים על ידי רשם החברות ועד 30 ימים מקבלת, יישלח מכתב אישור לבקשת החברה לפירוק מרצון בהליך מזורז או מכתב סירוב.

לאחר אישור הבקשה, תת הסטטוס המשפטי של החברה משתנה ל-"בפירוק מרצון בהליך מזורז".
דבר היותה של חברה בהליך פירוק מרצון מזורז יתפרסם למשך 90 יום באתר משרד המשפטים.
בתום 100 ימים מאישור בקשת הפירוק מרצון בהליך מזורז, וככל שלא תוגש התנגדות- החברה תחוסל ואישור בדבר החיסול יישלח לחברה.

התנגדות לבקשה לפירוק חברת רבים מרצון בהליך מזורז

כל מי שעלול להיפגע כתוצאה מחיסול החברה מרצון בהליך המזורז רשאי להגיש התנגדות לבקשת החברה לפירוק מרצון בהליך מזורז בתוך 90 ימים ממועד פרסום הבקשה לפירוק בהליך מזורז על ידי רשם החברות באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

במידה שתוגש התנגדות בפרק הזמן שנקבע בחוק, רשם החברות לא יאשר את חיסול החברה ויודיע לחברה על הפסקת הליכי הפירוק. ככל שלא תוגש התנגדות או שההתנגדות תוגש באיחור, ירשום רשם החברות את חיסול החברה.

הורידו עכשיו את המדריך המלא לפירוק חברה מרצון

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג

אתם בעלי מניות בחברה שאינה פעילה? החובות לרשם החברות הולכים ותופחים!!  הידעתם כי ניתן לייחס לבעלי השליטה והדירקטורים של החברה את חובות החברה לרשם החברות?

זה לא יגמר אם לא תסדרו!

מדריך זה סוקר בהרחבה את הוראות השונות והפרוצדורות הכרוכות בפירוק חברה מרצון של יחיד ובפירוק חברה מרצון של מספר בעלי מניות. כמו כן המדריך סוקר בהרחבה את האפשויות לבקש את ביטול האגרה ומחיקת חובות עבר.

קישורים שימושיים

רשות התאגידים

רשות המיסים – מעמ ומס הכנסה

איתור פרטי חברה

טפסים שימושיים

 • טופס בקשה למתן פטור מאגרת רשם החברות                                                        לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • התנגדות לבקשת פירוק מרצון בהליך מזורז                                                             לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • הודעה על שינוי מען                                                                                                     לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • הודעה על פירוק מרצון ומינוי נאמן לחברת רבים                                                  לחצו כאן להורדה ->->->  
 • הודעה על פירוק מרצון ומינוי נמאן בחברת יחיד                                                  לחצו כאן להורדה ->->->  
 • בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז                                                                        לחצו כאן להורדה ->->-> 

חקיקה ותקנות

 • תקנות החברות (פירוק), תשמ"ג-1983                                                                לחצו כאן להורדה ->->->         
 • הוראות חוק החברות לפירוק חברה                                                                       לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • חוק החברות (סעיפים לגבי חברה מפרה)                                                           לחצו כאן להורדה ->->-> 

חוזרים

הוראות רשם החברות לגבי חברה מפרה                                                          לחצו כאן להורדה ->->-> 

מאמרים אחרונים פרי משרדנו בתחום פירוק חברה מרצון