החברה שלכם הפסיקה פעילות? החברה נרשמה כמפרת חוק והחובות לרשם החברות הולכים ותופחים?  אתם זקוקים לשירותי פירוק חברה מרצון של משרדנו! משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים בפירוק חברה מרצון וביטול חובות אגרת רשם החברות.

 בדף זה ניתן לכם את מידע אודות הדרכים השונות לסגירת חברה. נפרט לכם גם מה ההבדלים בין הדרכים השונות לפירוק מרצון של חברה באמצעות רשם החברות. תוכלו גם להוריד מדריך מיוחד ללקוחות משרדנו. 

הייחודיות בפירוק חברה מרצון על-ידי משרדנו

משרדנו הינו משרד מוביל המתמחה זה למעלה מ-15 שנים בתחום הקמה ופירוק של חברות וביטול חובות אגרה לרשם החברות. במהלך התקופה הקמנו ופירקנו מאות חברות בתחומי עיסוק שונים. אנו מתחייבים לתת ללקוחותינו שירותי פירוק חברה מרצון מהירים, מקצועיים ובהסדרים כספיים הוגנים. אנו מציעים ללקוחותינו מגוון מסלולים לפירוק חברה מרצון כולל מסלול מזורז לפירוק חברות לא פעילות ומסלול מקוצר לפירוק וחיסול חברת יחיד.

אנו גם נדאג לביטול חובות ואגרות רשם החברות ולביטול שעבודים.

 

מה זה סגירת חברה?

דיני פירוק חברות הם מערכת של דינים העוסקים בסיום חייה של חברה, על דרך חלוקת נכסיה לזכאים וחיסולה כאישיות משפטית נפרדת. הליך סגירת חברה מביא לסיום חייה של החברה ולפירוק הקשר בינה לבין חבריה ובינם לבין עצמם.  

הליך סגירת חברה הכוונה להליך פירוק חברה שהוא המקבילה התאגידית להליך פשיטת רגל המתרחש עקב חוסר יכולת של אדם טבעי לעמוד בתשלום חובותיו.

חוק החברות תשנ"ט-1999 הותיר בעינן לעת הזאת את הוראות פקודת החברות, העוסקות בפירוק חברה ובשעבודים. פירוק חברה מתחיל עם מינוי המפרק ונמשך עד לקבלת צו חיסול. הליך פירוק חברה יכול להארך אף שנים רבות.

מהו ההליך לסגירת חברה?

 תהליך סגירת חברה יכול להתבצע באחת משלוש דרכים:

 1. מידי בית המשפט (לפי חוק החברות) – דבר שקורה בד"כ כאשר ישנן מחלוקות לגבי פירוק החברה;
 2. מרצון וכתוצאה מהחלטה עצמאית של החברה עצמה (בעלי מניותיה או הדירקטורים);
 3. בהליכי חדלות פירעון – זהו הליך חדש אשר מתנהל בהתאם לדיני חדלות פירעון בבית משפט המחוזי המוסמך, היות שהחברה הפכה לחדלת פירעון.

נהוג להגדיר במקרה שפירוק החברה נעשה שלא ברצון, שמטרת ההליך היא ניצול הנכסים והמשאבים הכלכליים אשר עדיין נמצאים ברשות החברה לשם כיסוי החלק המקסימלי שאפשר מחובותיה.  עילה מרכזית לפירוק חברה שלא מרצון היא חדלות פרעון – אי יכולת של החברה לשלם את התחייבויותיה הכספיות. אולם קיימות עילות אחרות לסגירת חברה, כגון חברה שהפסיקה את עסקיה מזה שנה, פירוק מן הצדק והיושר (לדוגמה, במצב בו השותפים בחברה הסתכסכו ואינם מסוגלים עוד לנהל אותה כעסק כלכלי).  

אודות הליך סגירת חברה מרצון

במקרה של סגירת חברה מרצון (פירוק החברה מרצון), אזי הליך הפירוק נובע מרצונה האוטונומי של החברה עצמה או בעלי מניותיה, ללא לחץ חיצוני או כפייה כולשהי. פירוק חברה מרצון יכול לנבוע מהרבה מצבים שונים, כגון חברה שסיימה את פעילותה העסקית, סכסוך בין בעלי המניות שהחליטו בהסכמה לפרק את החברה, היעדר פעילות עסקית ועוד.

כמוסבר בהרחבה  להלן, הליך פירוק חברה מרצון הוא קצר ונוח הרבה יותר מאשר הליך פירוק חברה דרך בית משפט, ונעשה דרך רשם החברות בלבד.

פירוק חברה - סגירת חברה

 לסיכום ניתן לומר כי פירוק חברה יכול להתבצע או מרצון (דרך רשם החברות) או סגירת חברה דרך בית המשפט (מידו או בפיקוחו)

עו"ד וחשבונאי שלומי סבג מתמחה בפירוק חברות מרצון כבר למעלה מ-15 שנים ויסייע לכם גם בכל הקשור לביטול חובות ואגרות של החברה ולסגירת התיק אצל רשויות המס.  אם יש לכם חברה לא פעילה או חברה מפרת חוק בעלת חובות אגרה אנו ממליצים להשאיר את פרטיכם ותקבלו מיד הצעה משתלמת לפירוק החברה שלכם.

היחס בין הליכי פירוק להליכי חדלות פירעון

בתאריך 15/09/2019 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי,  התשע"ח-2018 . החוק יוצר מהפיכה מקיפה בתחום חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי.

החוק מבטל את הוראות פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 ואת הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ותקנותיהן, ביחס להליכי חדלות פירעון המוחלים על תאגידים וקובע כדלקמן:

 • הליכי חדלות פירעון של תאגיד, אשר נפתחו לאחר תאריך 15/09/2019, יתנהלו בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–2018 ותקנותיו, בהתאם להחלטות בתי המשפט המחוזיים ובהתאם להנחיות הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • הליכי חדלות פירעון של תאגיד שנפתחו קודם לתאריך 15/09/2019, ימשיכו להתנהל בהתאם להוראות החוקים הרלוונטיים: פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 וחוק החברות, תשנ"ט- 1999 ותקנותיהם.

סעיף 342ד לחוק החברות קובע כי אם מתקיימים לגבי חברה הליכי חדלות פירעון, לא יחלו הליכי פירוק לגביה לפי חוק החברות, אלא לפי הוראות חוק חדלות פירעון. במידה שהחל פירוק חברה בידי בית משפט לפי חוק החברות, ומצא בית המשפט כי החברה נמצאת בחדלות פירעון, רשאי בית המשפט להורות על הפסקת הליכי הפירוק ועל המשך ההליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, באופן שיורה.

אם הנאמן על הליכי הפירוק מצא כי החברה נמצאת בחדלות פירעון, יודיע על כך לבעלי המניות ולנושים של החברה, ואם מתקיימים התנאים להגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – יגיש בשם החברה בקשה לצו לפתיחת הליכים.
עוד מוסיף חוק החברות וקובע שאין בהליכי פירוק של חברה כדי לגרוע מהאפשרות לפתוח בהליכי חדלות פירעון לגביה; נפתחו הליכי חדלות פירעון לגבי חברה לאחר פתיחת הליכים לפירוקה לפי חלק זה, יורה בית המשפט על סיום הליכי הפירוק והמשך הליכי חדלות הפירעון, באופן שיורה.

פירוק חברה (סגירת חברה) על-ידי בית המשפט

בית המשפט המוסמך לפרק חברה יהיה בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו רשומה החברה או שבו מקום עסקיה העיקרי או נכסיה.

העילות לפירוק בידי בית משפט הן:

 (1)  החברה קיבלה החלטה מיוחדת על פירוקה בידי בית המשפט;

(2)  החברה לא התחילה בעסקיה בתוך שנה לאחר רישומה, או הפסיקה את עסקיה למשך שנה;

(3)  בית המשפט מצא כי מן הצדק והיושר לפרק את החברה.

מהם השלבים בפירוק חברה (סגירת חברה) על-ידי בית המשפט

הליך פירוק חברה בידי בית המשפט מתחיל עם הגשת בקשה לבית המשפט למתן צו פירוק. מי שרשאי להגיש בקשה למתן צו פירוק פירוק החברה לבית המשפט הם החברה או בעל מניה או היועץ המשפטי לממשלה רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לצו פירוק אם סבר כי מן הצדק והיושר שהחברה תפורק.

בקשה לצו פירוק צריכה לכלול בין השאר פרטים לעניין נכסי החברה, חובותיה והליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם. לבקשה לצו פירוק יצרף המבקש תצהיר המאמת את העובדות שעליהן נסמכת בקשתו;

מי שמגיש את הבקשה לצו פירוק יפרסם הודעה לציבור על הגשת הבקשה למתן צו פירוק. פרסום כזה יכלול מידע לעניין מועד הדיון בבקשה והמועד האחרון להגשת התנגדויות לבקשה. הוגשה בקשה לצו פירוק שלא בידי החברה, ישלח המבקש עותק ממנה לחברה מיד לאחר הגשתה. כל אדם העלול להיפגע ממתן צו הפירוק רשאי לקבל מהמבקש העתק מהבקשה לצו פירוק.

לאחר הגשת הבקשה למתן צו פירוק כל  אדם העלול להיפגע ממתן צו פירוק רשאי להגיש לבית המשפט התנגדות לבקשה לצו פירוק.

אם מצא בית המשפט כי מתקיימת עילה לפירוק החברה רשאי הוא לתת צו פירוק לגביה. עם מתן צו הפירוק –

  ימנה בית המשפט נאמן ליישום הליכי הפירוק . כמו כן לאחר מתן צו פירוק יוקפאו הליכים נגד החברה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת. מיד עם מתן צו הפירוק, ישלח הנאמן העתק ממנו לרשם החברות, והרשם ירשום על כך הערה.

תפקידו של הנאמן על הליכי הפירוק של החברה הוא לפעול במהירות האפשרית להשלמת הליכי הפירוק של החברה ובכלל זה:

(1)   יכריע בתביעות חוב;

(2)   יפעל לכינוס נכסי קופת הפירוק וניהולם;

(3)   ישלם את חובות החברה ויפעל לחלוקת היתרה בין בעלי המניות.

לאחר השלמת כינוס כל נכסי החברה ומימוש הנכסים שלדעת הנאמן יש לממשם, ישלם הנאמן את כל אלה:

(1)   הוצאות שהוצאו בשל פעולות הנאמן או מי מטעמו במסגרת הליכי הפירוק, לרבות אגרות ושכר הנאמן;

(2)   חובות החברה לנושים שתביעת החוב שהגישו אושרה על ידי הנאמן.

לאחר שסיים הנאמן לבצע את תפקידו, הוא יגיש לבית המשפט ולבעלי המניות דוח מסכם של פעילותו. אם נוכח בית המשפט כי הושלם פירוק החברה, יורה, בצו, על חיסולה; ממועד מתן הצו תהיה החברה מחוסלת.  בית המשפט יורה גם כיצד לנהוג במסמכי החברה המנויים בסעיף 124 ובמסמכי הנאמן, לאחר חיסול החברה, ובלבד שיישמרו לתקופה שלא תפחת משבע שנים. מיד עם מתן צו החיסול, ישלח הנאמן העתק ממנו לרשם, והרשם ירשום את דבר החיסול. נוכח בית המשפט כי החיסול נרשם בידי הרשם, יורה על סיום כהונתו של הנאמן.

סגירת חברה בהליכי חדלות פירעון

חדלות פירעון זהו מצב כלכלי בו תאגיד (חברה) אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעון החובות הגיע ובין אם לאו (חדלות פירעון תזרימית). או שהתחייבויות התאגיד, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו (חדלות פירעון מאזנית).  

הליכי חדלות פירעון של תאגידים מתנהלים בבית המשפט המחוזי. בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון לתאגיד תוגש לבית המשפט המחוזי במחוז הרלוונטי בהתאם לאחד מאלה: הכתובת הרשומה של התאגיד, מקום עסקיו העיקרי של התאגיד, האזור בו נמצאים עיקר נכסי התאגיד.

מיד לאחר הגשת הבקשה בבית המשפט ועד 24 שעות לאחר מכן, מגיש הבקשה נדרש להגיש העתק הבקשה לממונה על חדלות פירעון באופן מקוון. הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא הרשות המנהלית של המדינה האמונה על ניהול הליכי חדלות פירעון של יחידים ותאגידים תוך שמירה על האינטרס הציבורי ותקינותם של הליכי חדלות הפירעון.

מי שרשאי להגיש בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון הוא נושה של החברה (מי שחייבים לו כסף או רכוש גם במקרה שהחוב הוא עתידי או מותנה) היועץ המשפטי לממשלה או התאגיד עצמו. תאגיד יכול לפתוח הליך חדלות פירעון אם מתקיימים התנאים הבאים:

 1. התאגיד נמצא בחדלות פירעון, או שפתיחת ההליך תסייע לו למנוע את חדלות פירעונו. 
 2. חובותיו של התאגיד עולים על סכום של 25,000 ₪.
 3. התאגיד בעל זיקה (קשר) לישראל, ועומד באחד מהתנאים הבאים:
  • הוא רשם בישראל כתאגיד.
  • הוא מנהל עסקים בישראל.
  • יש לו נכסים בישראל. 

 הצדדים בהליך יהיו  כל הגורמים המעורבים בהליך על פי הוראות החוק. הצדדים העיקריים בהליך חדלות פירעון של תאגיד, הם התאגיד עצמו, הנאמן, הממונה, הנושים, וועדת הנושים אם מונתה . ייתכנו בעלי עניין נוספים אשר יתווספו כצד להליך.

צו לפתיחת הליכים ניתן על ידי בית המשפט המחוזי לבקשת התאגיד או נושה. במסגרת הצו בית המשפט רשאי להורות על הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי או על פירוק התאגיד. בית המשפט רשאי להורות גם על הפעלה זמנית של התאגיד על מנת לקבל מידע נוסף מהנאמן לגבי הסיכויים לשיקום הכלכלי של התאגיד. 

בית המשפט יקיים דיון בבקשה למתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחברה. לאחר הדיון יחליט לגבי הבקשה למתן צו לפתיחת הליכים בהקדם האפשרי לאחר הדיון. בית המשפט רשאי להחליט על אישור הבקשה למתן צו פתיחת הליכים לתאגיד או על דחיית הבקשה.

אישור הבקשה למתן צו פתיחת הליכים יכולה להכיל אחת משלוש אפשרויות:

  • שיקום כלכלי – הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי של התאגיד.
   בית המשפט ייתן צו שיקום כלכלי לתאגיד אם מצא שיש אמצעים כספיים המאפשרים את מימון הוצאות הפעלת התאגיד בתקופת השיקום, יש סיכוי סביר לשיקום הכלכלי של התאגיד ואין חשש סביר שהפעלת התאגיד תפגע בנושים.
  • הפעלה זמנית – יוקצה זמן (30 יום) לבדיקת הנאמן והגשת דוח להתכנות שיקום כלכלי.
 •  

במקרים בהם בית המשפט סבור שאין מספיק מידע לקבלת החלטה, בית המשפט רשאי להורות על הפעלה זמנית של התאגיד ומינוי נאמן לצורך הכנת חוות דעת ראשונית לעניין סיכויי השיקום הכלכלי של התאגיד על מנת לסייע לבית המשפט להחליט האם יש סיכוי סביר לשיקום הכלכלי של התאגיד. בסיום התקופה יידון מחדש בבקשה בהתאם למידע שיוצג לו על ידי הנאמן:

  • פירוק התאגיד – ביהמ"ש ייתן הוראות לביצוע הפירוק.
  • אם מצא בית המשפט שהתאגיד לא עומד בתנאים למתן צו שיקום ייתן צו פירוק לתאגיד.

דחיית הבקשה למתן צו לפתיחת הליכים:

 ביהמ"ש רשאי לדחות את הבקשה לפתיחת הליכים אם מצא שאינה עומדת בתנאים לפתיחת הליכים או שסבר שהתאגיד אינו חדל פירעון. 

 

סגירת חברה מרצון

להרחבת נושא הליך פירוק חברה מרצון אנו ממליצים לקרוא את הפרקים באתרנו שעוסקים בכך —>> "פירוק חברה מרצון".

בניגוד לסגירת חברה כפויה על-ידי בית משפט, הרי שחברה רשאית להתפרק מרצונה. במקרה שהחברה היא בעלת כושר פרעון – כלומר במקרה של חברת יחיד היא יכולה לשלם את חובותיה תוך 4-6 חודשים ובמקרה של חברת רבים היא יכולה לשלם את כל חובותיה תוך שנה מתחילת הפירוק, חוק החברות מכיר בזכות בעלי המניות בחברה ליזום את הפירוק ולנהלו בעצמם. פירוק מרצון יהיה מול רשם החברות בלבד ובכפוף להוראותיו ולפרוצודורה שרשם החברות מכתיב. 

 כדי להתחיל בפירוק מרצון נדרשת החלטה של האספה הכללית. בעלי המניות עצמם הם שממנים את הנאמן על הליכי הפירוק ויכולים לפטרו. הנאמן הוא שלוח של החברה ואינו נתון לפיקוח ישיר של בית משפט.

גם כאשר החברה אינה בעלת כושר פרעון, היא יכולה להתפרק מרצון (למשל, כיוון שאורגני החברה מבינים שמצבה אינו צפוי להשתפר, ויכולת הפרעון שלה רק תלך ותפחת עם מעבר הזמן) במצב זה, נוטה הדין להקנות את ניהול הפירוק לידי הנושים. בכוחה של אספת הנושים למנות את הנאמן על הליכי הפירוק ואת ועדת הביקורת ולהחליפם. זאת, מכיוון שפירוק מרצון ללא הצהרת כושר פרעון דומה, מבחינת מטרותיו וזהות הזכאים לנכסי החברה (שהם הנושים), לפירוק בידי בית המשפט מחמת חדלות פרעון.

בהליכי פירוק מרצון תיתכן מעורבות של בית המשפט, היות שהנאמן על הליכי הפירוק  עצמו, בעלי מניות ונושים רשאים לפנות לבית המשפט "בבקשה שיחליט בכל שאלה הנובעת מן הפירוק". 

סמכויות הנאמן בפירוק מרצון דומים לאלו של נאמן בפירוק בידי בית המשפט. עם זאת, קיימים הבדלים הנובעים מכך שהליך הפירוק מרצון אינו נכפה על החברה, אלא מוצע על ידה, כמו האפשרות שהדירקטוריון ימשיך לפעול כאורגן של החברה, לצד הנאמן על הליכי הפירוק סדר חלוקת הנכסים בפירוק מרצון זהה לזה שבפירוק בידי בית המשפט. בכל פירוק חלים עקרון העדיפות ועקרון השוויון.

 סיומו של פירוק מרצון הינו עם הגשת דוח פירוק סופי לרשם החברות והוא נעשה לאחר שבאספה הסופית של החברה, הנאמן על הליכי הפירוק הציג לבעלי המניות דו"ח מסכם על הפירוק. שלושה חודשים לאחר שנרשם גמר הפירוק אצל רשם החברות, רואים את החברה כמחוסלת. 

אנו מציעים ללקוחותינו מסלול מזורז לפירוק חברות לא פעילות ומסלול מקוצר לפירוק וחיסול חברת יחיד. אנו גם נדאג לביטול חובות ואגרות ברשם החברות

הורידו עכשיו את המדריך המלא לפירוק חברה מרצון

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג

אתם בעלי מניות בחברה שאינה פעילה? החובות לרשם החברות הולכים ותופחים!!  הידעתם כי ניתן לייחס לבעלי השליטה והדירקטורים של החברה את חובות החברה לרשם החברות?

זה לא יגמר אם לא תסדרו!

מדריך זה סוקר בהרחבה את הוראות השונות והפרוצדורות הכרוכות בפירוק חברה מרצון של יחיד ובפירוק חברה מרצון של מספר בעלי מניות. כמו כן המדריך סוקר בהרחבה את האפשויות לבקש את ביטול האגרה ומחיקת חובות עבר.

קישורים שימושיים

רשות התאגידים

רשות המיסים – מעמ ומס הכנסה

איתור פרטי חברה

טפסים שימושיים

 • טופס בקשה למתן פטור מאגרת רשם החברות                                                        לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • התנגדות לבקשת פירוק מרצון בהליך מזורז                                                             לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • הודעה על שינוי מען                                                                                                     לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • הודעה על פירוק מרצון ומינוי נאמן לחברת רבים                                                  לחצו כאן להורדה ->->->  
 • הודעה על פירוק מרצון ומינוי נמאן בחברת יחיד                                                  לחצו כאן להורדה ->->->  
 • בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז                                                                        לחצו כאן להורדה ->->-> 

חקיקה ותקנות

 • תקנות החברות (פירוק), תשמ"ג-1983                                                                לחצו כאן להורדה ->->->         
 • הוראות חוק החברות לפירוק חברה                                                                       לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • חוק החברות (סעיפים לגבי חברה מפרה)                                                           לחצו כאן להורדה ->->-> 

חוזרים

הוראות רשם החברות לגבי חברה מפרה                                                          לחצו כאן להורדה ->->-> 

מאמרים אחרונים פרי משרדנו בתחום פירוק חברה מרצון