החברה שלכם הפסיקה פעילות? החברה נרשמה כמפרת חוק והחובות לרשם החברות הולכים ותופחים?  אתם זקוקים לשירותי פירוק חברה מרצון של משרדנו! משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים בפירוק חברה מרצון וביטול חובות אגרת רשם החברות.

 בדף זה ניתן לכם את מידע אודות הדרכים השונות לסגירת חברה. נפרט לכם גם מה ההבדלים בין הדרכים השונות לפירוק מרצון של חברה באמצעות רשם החברות. תוכלו גם להוריד מדריך מיוחד ללקוחות משרדנו. 

ניסיון משרדנו מלמד כי הדרך הטובה ביותר לפירוק מרצון של חברה הינה רק עם עורך דין המתמחה בתחום פירוק חברות!! אנו ממליצים לכם להיזהר מכל מיני חברות ועסקנים שמבטיחים הבטחות סרק. 

הייחודיות בפירוק חברה מרצון על-ידי משרדנו

משרדנו הינו משרד מוביל המתמחה זה למעלה מ-15 שנים בתחום הקמה ופירוק של חברות וביטול חובות אגרה לרשם החברות. במהלך התקופה הקמנו ופירקנו מאות חברות בתחומי עיסוק שונים. אנו מתחייבים לתת ללקוחותינו שירותי פירוק חברה מרצון מהירים, מקצועיים ובהסדרים כספיים הוגנים. אנו מציעים ללקוחותינו מגוון מסלולים לפירוק חברה מרצון כולל מסלול מזורז לפירוק חברה לא פעילה ומסלול מקוצר לפירוק וחיסול חברת יחיד.

אנו גם נדאג לביטול חובות ואגרות רשם החברות ולביטול שעבודים.

 

מהו הליך פירוק מרצון של חברה עם מספר בעלי מניות

הליך של פירוק חברה מרצון הינו הליך פירוק חברה רצוני של בעלי המניות של החברה, ללא לחץ נושים, ואשר מתנהל מחוץ לכותלי בית המשפט.

 כאשר חברה מגיעה לקץ פעילותה וכאשר אין לחברה נושים אשר עלולים להיפגע בשל הליך הפירוק, ניתן לסגור את החברה ללא התערבות בית המשפט וללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים.

הליך זה מיועד לחברה פרטית, שאין לה התחייבויות או בעלת יכולת לפרוע את חובותיה בתוך 12 חודשים והמעוניינת להתפרק מרצון.

 

אם לא ניתן לפעול בדרך של פירוק חברה מרצון יש לפנות לבית המשפט בבקשה לפירוק החברה או להגיש בקשה לפירוק החברה על ידי נושים.

איזה סוגי מסלולים לסגירת חברה קיימים לחברה עם מספר בעלי מניות?

 

לפירוק מרצון של חברה עם מספר בעלי מניות קיימים שני מסלולים לפירוק: פירוק מרצון במסלול הרגיל ופירוק מרצון במסלול מזורז.

פירוק מרצון במסלול המזורז זהו הליך חדש שהתחיל החל מיום 15.9.19 ומיועד לחברות לא פעילות. חברות לא פעילות הן חברות שאין להן נכסים, אין להן חובות ולא מתקיימות כנגדן הליכים משפטיים או מנהליים. זהו הליך קצר יותר שלוקח עד 100 ימים.

פירוק מרצון במסלול הרגיל מיועד לחברה פעילה אשר יכולה לפרוע את התחייבויותיה בתוך 12 חודשים והמעוניינת להתפרק מרצון.

פירוק חברה מרצון עם מספר בעלי מניות בהליך הרגיל

מהם התנאים לפירוק חברה מרצון עם מספר בעלי מניות בהליך הרגיל?

 1. יש לוודא כי החברה אינה בעלת מניות, דירקטורית או שותפה בתאגיד אחר.
 2. פירוק חברה בעלת כושר פירעון מורכב משני שלבים שונים. יש להגיש את מסמכי השלב השני רק לאחר שהתקבל מרשם החברות אישור תקינות על השלב הראשון.
 3. תוקפו של תצהיר כושר פירעון הוא 5 חודשים מיום קבלתו ברשם החברות. מועד קבלת התצהיר הוא התאריך המופיע על חותמת "הנתקבל" על גבי הטופס ביום קליטתו. יש להגיש את מסמכי השלב השני תוך 5 חודשים. לאחר מועד זה פג תוקפו של התצהיר ויש להתחיל את תהליך הפירוק מההתחלה. 
 4. לא ניתן להשלים חיסול של חברה עד להסדרת כל חובות האגרה בין באמצעות תשלום או באמצעות קבלת פטור.
 5. לא ניתן להשלים הליך פירוק חברה אם קיימים על שם החברה שיעבודים פעילים. לבדיקת שיעבודים באפשרותכם להפיק נסח חברה בתשלום.

שלב ראשון לפירוק מרצון של חברה עם מספר בעלי מניות בהליך הרגיל: הגשת תצהיר כושר פירעון והחלטה על פירוק מרצון ומינוי נאמן

תהליך הפירוק חברה מרצון מתחיל עם מילוי "הצהרת כושר פירעון". זוהי הצהרה, לפיה כל או רוב הדירקטורים המכהנים בחברה מצהירים כי "בדקו היטב את מצב עסקי החברה ובאו לכלל דעה שיש בידה לשלם חובותיה במלואם תוך שנים עשר חודשים לאחר תחילת פירוקה". תצהיר כושר הפירעון צריך להיחתם על ידי כל או רוב הדירקטורים.

לפני הגשת תצהיר כושר פירעון יש לוודא כי כל הדירקטורים של החברה אכן רשומים במרשם החברות. אם רשימת הדירקטורים המכהנים אינה תואמת את הנסח יש לעדכן את המרשם.

לאחר שניתן תצהיר כושר פירעון על ידי הדירקטורים בחברה, על בעלי המניות לערוך אסיפה כללית לקבלת החלטה מיוחדת על פירוק מרצון ועל מינוי נאמן ליישום הליכי הפירוק.

לתשומת ליבכם – חשוב שהאסיפה הכללית, שעל סדר יומה עמד פירוק מרצון של החברה תכונס בתוך 90 ימים לאחר שניתן תצהיר כושר פירעון לגבי החברה, ואל ההזמנה לאסיפה הכללית צורף תצהיר כושר הפירעון.

על הנאמן ליישום הליכי הפירוק להודיע לרשם החברות על החלטת החברה על פירוק מרצון ועל מינויו כנאמן. נאמן הוא מי שמונה על ידי החברה ליישום הליכי פירוק החברה. כל אדם יכול להתמנות כנאמן, וכן תאגיד או אזרח זר.

מהם המסמכים שנדרש להגיש בשלב הראשון לפירוק חברה עם מספר בעלי מניות במסלול הרגיל?

בשלב הראשון לפירוק חברה מרצון במסלול הרגיל יש להגיש לרשם החברות שני מסמכים:

 1. טופס "הודעה על פירוק מרצון ומינוי נאמן" – הודעה תכלול את הפרטים הבאים: פרטי הנאמן (שם מלא, תעודת זהות, כתובת וכתובת דואר אלקטרוני); מועד קבלת ההחלטה בחברה; דבר הודעתו של הנאמן לנושים הידועים לו על החלטת החברה על פירוק מרצון; דבר הסכמתו וחתימתו של הנאמן לכהן בתפקיד. על הנאמן להודיע לרשם החברות בתוך 21 יום מיום קבלת החלטת החברה על פירוק מרצון באסיפה הכללית על החלטת החברה על פירוק מרצון ועל מינויו. כמו כן, על הנאמן לצרף להודעה על פירוק מרצון ומינויו כנאמן את תצהיר כושר הפירעון שניתן על ידי הדירקטורים בחברה. הודעה כאמור אליה לא יצורף תצהיר כושר הפירעון, או שהתצהיר שהוגש נחתם לפני למעלה מ-90 יום לפני החלטת החברה על פירוק מרצון באסיפה הכללית, תידחה.
 2. טופס תצהיר כושר פירעון תצהיר כושר הפירעון ניתן על ידי כל הדירקטורים בחברה או רובם, ובו הצהירו כי בדקו היטב את מצב עסקי החברה ולדעתם החברה יכולה לשלם את חובותיה במלואם בתוך 12 חודשים מתחילת פירוקה.

דגשים למילוי טופס תצהיר כושר פירעון

 

 • יש לוודא כי הדירקטורים החתומים על הצהרת כושר הפירעון אכן מופיעים כדירקטורים על פי המרשם שמנהל רשם החברות. אם תצהיר כושר הפירעון שצורף להודעה על החלטת החברה על פירוק מרצון ומינוי הנאמן נחתם על ידי מי שאינו מופיע כדירקטור על פי המרשם שמנהל רשם החברות, ההודעה על החלטת החברה על פירוק מרצון תידחה.
 • מועד עדכון תצהיר כושר הפירעון במרשם הוא תאריך קבלת תצהיר כושר הפירעון במשרדי רשם החברות –  התאריך המופיע על חותמת "הנתקבל" ולא תאריך אימות התצהיר או מועד שליחת התצהיר לרשם החברות. 
 • אין אפשרות לחתום על תצהיר כושר הפירעון באמצעות ייפוי כוח.
 • יש להגיש את תצהיר כושר הפירעון כמסמך מקורי או חתום על ידי עורך דין כנאמן למקור בכל עמוד.
 • אם אחד מהדירקטורים הוא תושב חוץ לארץ או תושב ישראל ואינו דובר עברית, יש לפעול על פי ההנחיות לאימות החתימה ותרגום המסמך.
 • אם אחד מהדירקטורים הוא תאגיד, תצהיר כושר הפירעון ייחתם על ידי אדם המכהן מטעם התאגיד והרשום במרשם הדירקטורים כמי שמכהן מטעם התאגיד (ולא חותמת התאגיד בלבד). על החותם לציין את שמו המלא ואת מספר זהותו ולציין כי הינו מורשה החתימה מטעם התאגיד.
 • את תצהיר כושר הפירעון יש להגיש לרשם החברות חתום במקור בלבד. תצהירי כושר פירעון מצולמים יידחו.
 • לתשומת ליבכם: הודעת על פירוק החברה מרצון ומינוי נאמן לחברה שהוגשו באותו מועד או במועד מוקדם לתצהיר כושר פירעון החברה יידחו.

אופן הגשת מסמכי השלב הראשון לרשם החברות:

מכיוון שיש להגיש את תצהיר כושר הפירעון המצורף להודעה כמסמך מקורי, מסמכי השלב הראשון כולם יוגשו לרשם החברות באחת מהדרכים הבאות:

 • משלוח בדואר: לרשות התאגידים בירושלים.
 • הפקדה בתיבה: הפקדה בתיבה הנמצאת בלשכת ירושלים, בניין מספר 1 בקומת הכניסה. 
 • קבלת קהל באמצעות זימון תור: בלשכת ירושלים בלבד

משלוח בדואר אלקטרוני: לא ניתן בשלב זה.

דגשים לגבי השלב הראשון בפירוק חברה עם מספר בעלי מניות מרצון:

לאחר בחינת המסמכים על ידי רשם החברות (עד 30 ימי עבודה מיום קבלת המסמכים ברשם החברות), יישלח מכתב אישור הכולל הנחיות להמשך התהליך או מכתב סירוב.

לאחר אישור הבקשה, הסטטוס המשפטי של החברה משתנה ל-"בפירוק מרצון".

הערה בדבר שינוי הסטטוס המשפטי של החברה ל- "בפירוק מרצון" תתפרסם באתר רשם החברות.
שמו המלא של הנאמן שמונה יופיע בנסח החברה.

לתשומת ליבכם, לא ניתן להשלים הליך פירוק במקרים הבאים:

 • אם קיימים על שם החברה שעבודים או משכונים פעילים.
 • אם החברה בעלת מניות, דירקטורית או שותפה בתאגיד אחר.
 • לא ניתן להשלים חיסול של חברה עד להסדרת כל חובות האגרה באמצעות בקשת פטור מאגרה במסגרת הליך פירוק או תשלום אגרה.

שימו לב! כל עוד חברה אינה מחוסלת מרצון, החברה תמשיך לצבור חובות אגרה.

 

שלב שני לפירוק מרצון של חברה עם מספר בעלי מניות בהליך הרגיל: כינוס אסיפה כללית והצגת הדוח המסכם

לאחר שהנאמן סיים ליישם את הליכי הפירוק וערך דוח מסכם של פעילותו, עליו לזמן ולכנס אסיפה כללית של החברה שעל סדר יומה דיון בדוח. על הנאמן להודיע לרשם החברות על כך שכונסה האסיפה, ולצרף להודעה את פרוטוקול האסיפה ואת הדוח המסכם.

לפני הגשת השלב השני יש לוודא כי נשלחו מסמכי השלב הראשון ואושרו על ידי רשם החברות וכי החברה בסטטוס "בפירוק מרצון". באפשרותכם לבדוק את סטטוס החברה בקובץ מאגר החברות באתר רשם החברות, במידע החינמי הבסיסי הפתוח לציבור, או על ידי הפקת נסח חברה. 

מהם המסמכים שיש להגיש לרשם החברות בשלב השני של פירוק חברה מרצון?

 

בשלב השני של פירוק חברה עם מספר בעלי מניות מרצון במסלול הרגיל יש להגיש שני מסמכים לרשם החברות:

 1. טופס הזמנה לאסיפה כללית של החברה שעל סדר יומה דיון בדוח המסכם מטרת המסמך היא  לצורך פרסום באמצעות רשם החברות. הזמנה לאסיפה כללית סופית של החברה תימסר ותתפרסם חודש לפני המועד לכינוסה בצירוף הדוח המסכם שערך הנאמן.
  על מנת לפרסם באתר משרד המשפטים, באמצעות הרשומות, ללא צורך בתשלום אגרה,  את ההזמנה לאסיפה הכללית בצירוף הדוח המסכם, באפשרות הנאמן להשתמש בנוסח המוצע לדוגמא באתר רשם החברות. ההזמנה תכלול את הפרטים הבאים: שם הנאמן וחתימתו; מועד, שעת, ומקום קיום האסיפה; פירוט בדבר סדר יומה של האסיפה הכולל דיון בדוח המסכם של הנאמן והחלטה כיצד לנהוג במסמכי החברה המנויים בסעיף 124 לחוק החברות ובמסמכי הנאמן לאחר חיסול החברה. הדוח המסכם שערך הנאמן המפרט כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה. את ההזמנה לאסיפה הכללית בצירוף הדוח המסכם ניתן לשלוח לרשם החברות 30 ימים לפני מועד האסיפה באמצעות דוא"ל . הזמנה תיחתם בידי הנאמן.
 2. טופס הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית – זהו מסמך שנועד לצורך סיום הליך הפירוק. ההודעה תכלול את הפרטים הבאים: דבר הודעתו של הנאמן כי התכנסה אסיפה כללית שעל סדר יומה דיון בדוח המסכם; מועד כינוס האסיפה הכללית; דבר הודעתו של הנאמן כי האסיפה כונסה במניין חוקי או כונסה כדין על אף שלא היה בה מניין חוקי; פרטי הנאמן וחתימתו. את ההודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית ניתן לשלוח לרשם החברות באמצעות דואר אלקטרוני .על הנאמן להודיע לרשם החברות בתוך שבוע על הצגת הדוח המסכם בפני האסיפה הכללית. על הנאמן לצרף להודעה כאמור את פרוטוקול האסיפה הכללית והעתק הדוח המסכם שהוצג באסיפה. הודעה שלא תכלול מסמכים מצורפים אלו תידחה. בדוח המסכם שצורף להודעה יצוין כי כל נכסי החברה מומשו, כל התחייבויותיה סולקו, והחברה פרעה מלוא חובותיה למעט חובות אגרה לרשם החברות אשר יוסדרו בטרם חיסול החברה. ניסוח שלא יציין את האמור לעיל, יידחה. 

אופן הגשת מסמכי השלב השני לרשם החברות:

את שליחת הזמנה לאסיפה הכללית לצורך פרסום באמצעות רשם החברות ניתן לשלוח באמצעות משלוח בדואר אלקטרוני .

שליחת הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית ובקשה לקבלת פטור מחוב האגרה השנתית  ניתן לבצע כך:

 • משלוח בדואר אלקטרוני.
 • משלוח בדואר לרשות התאגידים בירושלים.
 • הפקדה בתיבה הנמצאת בלשכת רשם החברות בירושלים..
 • קבלת קהל באמצעות זימון תור.

דגשים של רשם החברות לגבי השלב השני בפירוק מרצון של חברה עם מספר בעלי מניות במסלול הרגיל

 

לאחר בדיקת המסמכים על ידי רשם החברות, יישלח מכתב אישור הכולל הנחיות להמשך התהליך, או מכתב סירוב באמצעות הדואר האלקטרוני, לכתובת הדואר האלקטרוני שממנה נשלחו המסמכים. לאחר אישור בקשה לפרסום הזמנה לאסיפה כללית ניתן יהיה לראות את הפרסום ברשומות המתפרסמות באתר משרד המשפטים.

לאחר בדיקת המסמכים על ידי רשם החברות, יישלח מכתב אישור על חיסול החברה או מכתב סירוב.

לאחר אישור הבקשה, הסטטוס המשפטי של החברה משתנה ל-"מחוסלת מרצון".

לתשומת ליבכם, לא ניתן להשלים הליך פירוק במקרים הבאים:

 • אם קיימים על שם החברה שיעבודים או משכונים פעילים.
 • אם החברה בעלת מניות, דירקטורית או שותפה בתאגיד אחר.
 • לא ניתן להשלים חיסול של חברה עד להסדרת כל חובות האגרה באמצעות בקשת פטור מאגרה במסגרת הליך פירוק או תשלום אגרה.

פירוק מרצון של חברה עם מספר בעלי מניות בהליך מזורז

מהו פירוק מרצון בהליך מזורז של חברה עם מספר בעלי מניות?

 

הליך פירוק מרצון מזורז של חברת רבים (חברה עם מספר בעלי מניות) הינו הליך חדש שהחל מיום 15.9.19. הליך זה מיועד לפירוק מזורז של חברות לא פעילות.

חברה לא פעילה לעניין זה הינה חברה שעונה על התנאים הקבועים בסעיף 342מא לחוק החברות התשנ"ט- 1999 – כלומר אין לה נכסים, אין לה התחייבויות ואין כנגדה הליכים משפטיים או מנהליים.

חברה שאינה פעילה ואשר מעוניינת להתפרק מרצון בהליך מזורז צריכה לקבל  החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז באסיפה הכללית בהסכמת כל בעלי המניות שהשתתפו באסיפה.

חברה שבקשתה לפירוק מרצון בהליך מזורז אושרה ע"י רשם החברות תחוסל ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים בתום 100 ימים מיום אישור הבקשה, וזאת ככל שלא הוגשה התנגדות לפירוקה.

מהם התנאים להצטרף להליך פירוק מרצון מזורז של חברת רבים (חברה עם מספר בעלי מניות)?

 

כדי שחברת רבים תוכל להצטרף להליך פירוק מרצון מזורז, היא צריכה לעמוד בשלושה תנאים מצטברים:

 1. החברה אינה פעילה בהתאם להגדרת סעיף 342מא לחוק החברות. התנאים להיותה של החברה לא פעילה לפי חוק החברות הם: אין לה נכסים, אין לה חובות (למעט חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכח תקנות לפי סעיף 44 לחוק), אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין.
 2. ההחלטה על פירוק מרצון של החברה בהליך מזורז התקבלה באסיפה כללית של החברה שבסדר יומה נכללה הצעה בדבר פירוק מרצון בהליך מזורז, בהסכמת כל בעלי המניות שהשתתפו בה. 
 3. ההזמנה לאסיפה הכללית שבסדר יומה נכללה ההצעה בדבר פירוק מרצון בהליך מזורז נמסרה לבעלי המניות לפחות 21 ימים לפני מועד כינוסה, או בהסכמת כל בעלי המניות- במועד סמוך יותר לכינוסה.

איזה מסמכים יש להגיש לרשם החברות בפירוק חברת רבים (חברה עם מספר בעלי מניות) בהליך מזורז?

 

יש להגיש לרשם החברות טופס בקשה לפירוק חברה מרצון בהליך מזורז. שירות זה ניתן ללא עלות (לא נדרשת גם אגרת פירסום ברשומות היות שהפירסום אינו ברשומות יותר). טופס הבקשה כולל מספר חלקים:

 1. הצהרת הדירקטורים כי התקיימו התנאים להיותה של החברה חברה לא פעילה וכי התקבלה החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז. על ההצהרה המוגשת במסגרת בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז יחתמו כל הדירקטורים בחברה או רובם. בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז תוגש לרשם החברות בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה על הפירוק באסיפה הכללית.
 2. החלטת החברה כיצד לנהוג במסמכי החברה המנויים בסעיף 124 לחוק, לאחר חיסולה, באופן שיישמרו לתקופה שלא תפחת משבע שנים.
 3. הסדרת חובות האגרה השנתית. לקבלת פטור מחובות האגרה במסגרת פירוק מרצון בהליך מזורז ניתן למלא את חלקו השלישי של טופס הבקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז.

כיצד יש להעביר לרשם החברות את הבקשה לפירוק חברת רבים בהליך מזורז?

 

מכיוון שבקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז כוללת תצהיר אשר יש להגישו כמסמך מקורי, הבקשה תוגש לרשם החברות באחת מהדרכים הבאות:

 1. משלוח בדואר: לרשות התאגידים בירושלים.
 2. הפקדה בתיבה: בלשכות ירושלים ותל אביב בלבד.
 3. קבלת קהל: בלשכותירושלים ותל אביב בלבד.

משלוח בדואר אלקטרוני: לא ניתן בשלב זה.

מהלך הטיפול בבקשה לפירוק מרצון של חברת רבים (חברה עם מספר בעלי מניות) בהליך מזורז

 

זמן הטיפול בבקשה הוא עד 30 ימי עבודה, מיום קבלת המסמכים ברשם החברות. לאחר בחינת המסמכים על ידי רשם החברות, יישלח מכתב אישור לבקשת החברה לפירוק מרצון בהליך מזורז או מכתב סירוב. לאחר אישור הבקשה, תת הסטטוס המשפטי של החברה משתנה ל-"בפירוק מרצון בהליך מזורז".
דבר היותה של חברה בהליך פירוק מרצון מזורז יתפרסם למשך 90 יום באתר משרד המשפטים   – אין יותר פירסום ברשומות.
בתום 100 ימים מאישור בקשת הפירוק מרצון בהליך מזורז, וככל שלא תוגש התנגדות- החברה תחוסל ואישור בדבר החיסול יישלח לחברה.
לתשומת ליבכם, לא ניתן לאשר בקשת פירוק מרצון בהליך מזורז אם קיימים על שם החברה שיעבודים או משכונים פעילים או אם החברה בעלת מניות, דירקטורית או שותפה בתאגיד אחר.

בקשה לפטור מאגרה שנתית לרשם החברות

 

במסגרת הליך פירוק חברה מרצון וככל שלחברה ישנם חובות אגרה ניתן לבקש גם פטור מאגרה שנתית לרשם החברות. חברה הנמצאת בהליך פירוק יכולה לקבל פטור מאגרה שנתית, רק החל מהשנה שלאחר השנה שבה התיק שלה ברשות המיסים סווג כלא פעיל או סגור.

לדוגמא: חברה הפסיקה את פעילותה הכספית ב 2012, אבל החברה סגרה את התיק ברשות המיסים בפועל רק בשנת 2015. החברה תוכל לקבל פטור רק החל משנת 2016 ואילך.

ישנם שני מסלולים להגשת בקשה לפטור מאגרה שנתית, לפי סטטוס התיק של החברה ברשויות המס: מסלול ראשון –  לחברות עם תיק סגור ברשויות המס, מסלול שני – לחברות עם תיק פתוח ברשויות המס.

אנו מציעים ללקוחותינו מסלול מזורז לפירוק חברות לא פעילות ומסלול מקוצר מיוחד לפירוק וחיסול חברת יחיד חברה כולל מסלול לביטול חובות ואגרות אצל רשם החברות

הורידו עכשיו את המדריך המלא לפירוק חברה מרצון

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג

אתם בעלי מניות בחברה שאינה פעילה? החובות לרשם החברות הולכים ותופחים!!  הידעתם כי ניתן לייחס לבעלי השליטה והדירקטורים של החברה את חובות החברה לרשם החברות?

זה לא יגמר אם לא תסדרו!

מדריך זה סוקר בהרחבה את הוראות השונות והפרוצדורות הכרוכות בפירוק חברה מרצון של יחיד ובפירוק חברה מרצון של מספר בעלי מניות. כמו כן המדריך סוקר בהרחבה את האפשויות לבקש את ביטול האגרה ומחיקת חובות עבר.

קישורים שימושיים

רשות התאגידים

רשות המיסים – מעמ ומס הכנסה

איתור פרטי חברה

טפסים שימושיים

 • טופס בקשה למתן פטור מאגרת רשם החברות                                                        לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • התנגדות לבקשת פירוק מרצון בהליך מזורז                                                             לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • הודעה על שינוי מען                                                                                                     לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • הודעה על פירוק מרצון ומינוי נאמן לחברת רבים                                                  לחצו כאן להורדה ->->->  
 • הודעה על פירוק מרצון ומינוי נמאן בחברת יחיד                                                  לחצו כאן להורדה ->->->  
 • בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז                                                                        לחצו כאן להורדה ->->-> 

חקיקה ותקנות

 • תקנות החברות (פירוק), תשמ"ג-1983                                                                לחצו כאן להורדה ->->->         
 • הוראות חוק החברות לפירוק חברה                                                                       לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • חוק החברות (סעיפים לגבי חברה מפרה)                                                           לחצו כאן להורדה ->->-> 

חוזרים

הוראות רשם החברות לגבי חברה מפרה                                                          לחצו כאן להורדה ->->-> 

מאמרים אחרונים פרי משרדנו בתחום פירוק חברה מרצון