מתעניינים לגבי פתיחת חברה? משרדנו מתמחה זה למעלה מעשור בתחום דיני חברות. הקמנו ופירקנו מאות חברות אצל רשם החברות. משרדנו פיתח מסלולים מיוחדים לשם פתיחת חברה ואנו מתאימים אישית לכל לקוח את המסלול המתאים לו, לפי צרכיו ולפי מידת ההשקעה.
 בדף זה ריכזנו עבורכם את כל הטפסים הנדרשים והוראות החקיקה החשובות בתחום פתיחת חברה והקמת חברה.

טפסים נדרשים לרשם החברות ברישום חברה:

בקשה לאפשר ביצוע עידכונים באופן מקוון בלבד

בקשה לביטול הגבלה לביצוע עדכונים באופן מקוון בלבד

בקשה להזמנת מסמכים מאומתים מתיק חברה

טופס מוסמך לדווח

טופס הגשת מסמכים לרישום חברה

בקשה לרישום חברה (טופס 1)
הצהרת דירקטורים ראשונים (טופס 2)
טופס בקשה לרישום חברת יחיד (הקצאה של 100 מניות מתוך 1,000)
טופס בקשה לרישום חברת יחיד (הקצאה של 1000 מניות מתוך 1000)
טופס בקשה לרישום חברת יחיד (הקצאה של 1000 מניות מתוך 100000)
הודעה על דו"ח העברת מניות (טופס 3)
דו"ח הקצאת מניות (טופס 4)
דו"ח עדכון פרטים שנתי של חברה פרטית (טופס 5)
הודעה בדבר שינוייים בהרכב הדירקטוריון (טופס 6 )
הודעה בדבר הגדלת הון (טופס 7)
הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום (טופס 8)
הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו (טופס 9)

טופס שינוי שם חברה

דיווח על שינוי תקנון (טופס 8א')

 

דגשים לרשם החברות ברישום חברה:

ריכזנו לפניכם מספר דגשים והוראות שונות של רשם החברות ברישום חברה:

 1. טופס הגשת מסמכים לרישום חברה
  עליכם לציין שלוש חלופות לשם שהצעתם לחברה, למקרה שהשם המקורי יהיה תפוס או לא תקין על פי חוק. שם החברה שנבחר בעדיפות ראשונה ייבחן ראשון. אם השם לא יאושר ייבחנו שאר השמות בסדר יורד. באפשרותכם להוסיף שמות באנגלית. השמות באנגלית יהיו תרגום פונטי או מילולי לשם בעברית. לדוגמא: אם שם החברה בעברית הוא ילד, השם באנגלית יהיה Boy (תרגום מילולי) או ל-Yeled (תרגום פונטי).
 2. באפשרותכם לבדוק האם השם או השמות המבוקשים תפוסים, על ידי הקלדתם בשדה  "שם התאגיד" בדף המידע והשירותים המקוונים של רשות התאגידים. יש חשיבות רבה לבחירת שם החברה אצל רשם החברות ברישום חברה.
 3. תקנון: עליכם להגיש את התקנון כשהוא כולל בין היתר את הפרטים הבאים:
  • שם החברה.
  • מטרות החברה.
  • פרטים בדבר הון רשום ומוקצה לבעלי המניות.
  • פרטים בדבר הגבלת אחריות.
  • פרטי בעלי המניות: שם מלא, מספר זיהוי, מען וחתימת כל בעל מניות מאומתת על ידי עורך דין.
  • באפשרותכם להגיש את התקנון בשפה האנגלית או בשפה זרה:
   • תקנון בשפה האנגלית: עליכם להגישו בצירוף תרגום המסמך לשפה העברית ובצירוף אישור החברה בדבר נאותות התרגום. על גבי התרגום הנלווה יצוין באופן בולט לעין כי "התרגום הוא כלי עזר לשם הקלה בהבנת המסמך באנגלית בלבד". מסמך שלא יוגש לפי ההנחיות יסורב.
   • תקנון חברה בשפה זרה שאינה שפה אנגלית: עליכם להגישו בצירוף תרגום נוטריוני של המסמך לעברית. מסמך שלא יוגש לפי ההנחיות יסורב.
 4. טופס 1 – בקשה לרישום חברה
  • עליכם להגיש טופס בקשה לרישום חברה לפי הנוסח של טופס 1 המופיע בתוספת לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999 .
  • הקפידו כי הפרטים בטופס יהיו זהים לפרטים בתקנון החברה.
  • הטופס יוגש על ידי בעל או בעלי המניות בלבד. באפשרותכם להגיש את הטופס בחתימת בעל מניות אחד.
  • חתימת מגיש הבקשה על גבי הטופס תאומת בתצהיר בפני עורך דין.
 5. טופס 2 – הצהרת דירקטורים ראשונים
  • עליכם להגיש טופס הצהרת דירקטורים ראשונים לפי הנוסח של טופס 2 המופיע בתוספת לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999.
  • עליכם להקפיד לסמן ולמלא בטופס  את ההצהרה המתאימה:
   • הצהרה בנוסח המתאים לדירקטור יחיד.
   • נוסח המתאים לתאגיד כאשר תאגיד מתבקש לציין את פרטיו של האדם שיכהן כדירקטור מטעמו.
  • חתימת המצהיר תאומת בתצהיר בפני עורך דין.
 6. הצהרת בעלי מניות
  טופס 1 – בקשה לרישום חברה, מכיל סעיף הצהרת בעלי מניות. אם לחברה יש רק בעל מניות אחד שחתם על טופס הבקשה אין צורך בהגשת הצהרה נוספת. אם לחברה יש יותר מבעל מניות אחד, על כל אחד מבעלי המניות הנוספים לצרף תצהיר על פי הנוסח המופיע בטופס, מאומת על ידי עורך דין.
 7. העתק אישור תשלום אגרת רישום חברה

לתשומת ליבכם: 

 • באפשרותכם לקבל את תעודת ההתאגדות והתקנון, כמו גם אישורים ותעודות על ביצוע דיווחים, ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה. לשם כך עליכם לציין את כתובת הדואר האלקטרוני בטפסי הרישום.
 • עליכם להגיש מסמכים מקוריים ובשפה רשמית ,למעט אם צוין אחרת.
 • אין לשנות את הטפסים לרישום. כל עריכה עשויה לעכב את רישום החברה.

הייחודיות ברישום חברה חדשה על-ידי משרדנו

משרדנו מתמחה זה למעלה מעשור בתחום דיני חברות. הקמנו ופירקנו מאות חברות אצל רשם החברות. משרדנו פיתח שני מסלולים מיוחדים לשם פתיחת חברה ואנו מתאימים אישית לכל לקוח את המסלול המתאים לו, לפי צרכיו ולפי מידת ההשקעה:

מסלול מהיר – זהו מסלול מקוצר לחברת יחיד או חברה משפחתית. במסלול זה הקמת החברה נעשית און ליין דרך מרשמי רשם החברות. הקמת החברה אורכת יום-יומיים. עלות הקמת חברה במסלול זה הינה בהנחה משמעותית מהתעריפים הרגילים.

מסלול רגיל – זהו מסלול לחברה מורכבת יותר שמצריכה תקנון מורכב יותר והסכמים בין בעלי המניות. עלות הקמת חברה במסלול זה הינה משתנה ותלויה בסדר גודל החברה שתקום.