מעוניינים לשים קץ לחובות ולהביא למחיקת החובות ולהפטר מחובות? מחפשים עורך דין למחיקת חובות? עורך דין לחדלות פירעון (פשיטת רגל לפי החוק החדש)? עורך דין להסדר חוב? משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים במחיקת חובות, חדלות פירעון (פשיטת רגל בהליך החדש), והסדר חוב (לרבות הסדר חוב בהוצאה לפועל או הסדר חוב ללא הליך פשיטת רגל).

 בדף זה ניתן לכם את כל המידע שאתם זקוקים לו לגבי הליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל על-פי חוק חדלות פרעון החדש. נפרט לכם כיצד תוכלו לשים כיצד לחובות שלכם ולהביא למחיקת חובות בהוצאה לפועל באמצעות הליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל. תוכלו גם להוריד מדריך מיוחד ללקוחות משרדנו.

מהם הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד בעל חובות בסכום נמוך?

 חוק חדלות פירעון החדש הביא עימו בשורה גם לחייבים שיש להם חובות בסכומים נמוכים של מתחת ל –  150,000 ₪ ובתנאים מסוימים גם לחייבים בסכומים שעד 50,000 ₪.

חייבים כאלה שיש להם חובות בסכום נמוך ומעוניינים לצאת מהחובות אך לא יכולים לנקוט בהליכי חדלות פירעון (או פשיטת רגל), שכן סכום החוב שלהם אינו עולה על 150,000 ₪, יכולים לנקוט בהתאם לחוק חדלות פירעון החדש בהליכי חדלות פירעון ולקבל הפטר דרך

מהו מצב של חדלות פירעון?

 סעיף 2 לחוק חדלות פירעון החדש קובע כי חדלות פירעון היא מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו.

מתי מוגשת בקשה למתן צו לפתיחת הליכים לבית משפט ומתי לרשם ההוצאה לפועל ?

סעיף 103 (א) לחוק חדלות פירעון החדש קובע כי צו לפתיחת הליכים של יחיד שסך חובותיו עולה על 150,000 ₪ תוגש אל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. הממונה על הליכי חדלות פירעון זהו גוף חדש שיצר חוק חדלות פירעון. בהתאם לסעיף 4 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי  הליכי חדלות הפירעון של יחיד יתקיימו בבית משפט השלום שבאזור שיפוטו מתגורר היחיד או מקום עיסוקו העיקרי או נכסיו.

לעומת זאת, בהתאם לסעיף 103 (ב) קובע כי צו לפתיחת הליכים של יחיד שלו חובות מתחת ל- 150,000 ₪, יוגש לרשם ההוצאה לפועל. אלו הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד בעל חובות בסכום נמוך.

 

 

 

מי הוא יחיד בעל חובות בסכום נמוך אשר רשאי לפתוח בהליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל?

 

 

בהתאם לסעיפים 186-187 לחוק חדלות פירעון החדש, יחיד שיש לו חובות מתחת ל 150,000 ₪ יכול לפתוח בהליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל ובלבד שהיחיד הגיע למצב של חדלות פירעון או שמתן צו לחדלות פירעון יסייע למנוע את חדלות פירעונו. יחיד כזה כזה נקרא בחוק "יחיד בעל חובות בסכום נמוך".

 

כיצד נפתחים ההליכים אצל יחיד בעל חובות בסכום נמוך?

סעיף 187 לחוק קובע כי פתיחת הליכים בידי יחיד בעל חובות בסכום נמוך יכול שתהיה באחת מאלה:

  • הגשת הודעה בידי היחיד לרשם ההוצאה לפועל על כך שאין ביכולתו לשלם את החוב הפסוק, לפי סעיף 7א2 לחוק ההוצאה לפועל, שרואים אותה לפי הסעיף האמור כבקשה לצו לפתיחת הליכים;
  • הגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים לרשם ההוצאה לפועל, ובלבד שסך חובותיו עולה על 50,000 שקלים חדשים.

יש לציין כי רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת צו לפתיחת הליכים גם ליחיד שסך חובותיו אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים, ובלבד שמצא כי יש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, ובכלל זה אם מתנהלים נגד היחיד הליכים לפי פקודת המסים (גבייה).

הקמת לשכות הוצאה לפועל מיוחדות שבהן יהיו רשמים ייעודיים להליכי חדלות פירעון

 

 

 

חוק חדלות פירעון החדש מסמיך מינוי של רשמי הוצאה לפועל ייעודיים ומיוחדים להליכי חדלות פירעון בחלק מלשכות ההוצאה לפועל.

סעיף 188 לחוק חדלות פירעון החדש קובע כי הליכי חדלות הפירעון שנפתחו בידי יחיד בעל חובות בסכום נמוך יתנהלו לפני רשם הוצאה לפועל ייעודי להליכי חדלות פירעון אשר יהיו נתונות לו הסמכויות הנתונות לפי חוק חדלות פירעון לבית המשפט ולממונה בהליכי חדלות פירעון של יחיד.

 

רשם הוצאה לפועל ייעודי להליכי חדלות פירעון יהיה רשם הוצאה לפועל שמנהל מערכת ההוצאה לפועל הסמיך אותו לשמש כרשם ייעודי להליכי חדלות פירעון, לאחר שעבר הכשרה מיוחדת לשם כך; עיקר עיסוקו של רשם כזה יהיה בניהול הליכי חדלות פירעון.

לאיזה לשכת הוצאה לפועל מגישים בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון?

בקשה למתן צו לפתיחת הליכים ליחיד בעל חובות בסכום נמוך יכול שתוגש לרשם ההוצאה לפועל בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל שבהן פועל מסלול חדלות פירעון, במחוז שבו נפתחו מרבית תיקי הוצאה לפועל נגד היחיד; בהעדר מחוז כאמור – יתנהלו ההליכים במחוז שבו מתגורר היחיד או שבו נמצאים מקום עסקו העיקרי או נכסיו, ובהעדר מחוז כאמור – בירושלים.

 

גיבוש הסדר תשלומים אצל רשם ההוצאה לפועל ליחיד בעל חוב בסכום נמוך

 

לאחר שמוגשת בקשה לפתיחת הליכים על-ידי יחיד בעל חובות בסכום נמוך, רשם ההוצאה לפועל הייעודי בודק את הבקשה ואת כל המסמכים המצורפים לה כדי לוודא שהיחיד עומד בכל תנאי החוק.

ככל שהיחיד עומד בתנאי החוק, רשם ההוצאה לפועל הייעודי אמור להורות בתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה על זימון ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים.

 

הזימון לישיבה לגיבוש הסדר תשלומים אמור להישלח ליחיד ולנושים שהיחיד ציין בבקשתו לצו פתיחת הליכים.

 

ישיבת גיבוש ההסדר אמורה להתנהל בפני עובד מיוחד של מערכת ההוצאה לפועל, שמנהל מערכת ההוצאה לפועל הסמיך אותו והוא נקרא "נציג הרשם".

גיבוש הסדר תשלומים אצל רשם ההוצאה לפועל ליחיד בעל חוב בסכום נמוך

 

במהלך ישיבת גיבוש הסדר התשלומים נציג הרשם ינסה להגיע להסדר תשלומים מוסכם שיסכימו לו היחיד וכל הנושים שהם צד להסדר.

ככל שכל הצדדים הגיעו להסדר תשלומים מוסכם, יחייב ההסדר את היחיד ואת אותם נושים, ורשם ההוצאה לפועל יורה על השהיית הליכי הוצאה לפועל או סגירת תיקי ההוצאה לפועל, לעניין חובות היחיד שלגביהם חל ההסדר, והכול בהתאם להוראות ההסדר.

הסדר תשלומים מוסכם

 

 

במידה שלא כל הנושים שהם צד הסכימו להסדר התשלומים שגיבש הרשם, ויש לדעת נציג הרשם סיכוי סביר לאישור ההסדר הרשם יעביר את ההסדר שגיבש לרשם ההוצאה לפועל, ובלבד שהיחיד הסכים להסדר התשלומים ושההסדר אינו חל על חובות מובטחים.

 

במקרה שנציג הרשם לרשם ההוצאה לפועל  העביר את הסדר התשלומים שגיבש לרשם ההוצאה לפועל, רשאי רשם ההוצאה לפועל, אם מצא כי יש סיכוי סביר לאישור ההסדר, לזמן אסיפת נושים שתתקיים לפניו לשם דיון בהסדר והצבעה עליו. במקרה כזה, רשם ההוצאה לפועל יזמן לאסיפת הנושים את הנושים שהם צד להסדר המוצע ואת היחיד, ויצרף לזימון העתק מההסדר; קיבל היחיד זימון כאמור, יתייצב לאסיפת הנושים.

באסיפת הנושים יקיים רשם ההוצאה לפועל דיון בהסדר התשלומים שגיבש נציג הרשם ורשאי הוא לערוך במסגרת הדיון חקירת יכולת ליחיד לפי הוראות חוק ההוצאה לפועל, במעמד הנושים.

בתום הדיון בהסדר התשלומים ואם מצא כי היחיד מסכים להסדר וכי אין בו משום ניצול לרעה של הליכי חדלות הפירעון, יביא רשם ההוצאה לפועל את ההסדר לאישור הנושים באסיפה.

זימון אסיפת נושים ודיון בהצעה להסדר תשלומים באין הסכמה

במידה שלא כל הנושים שהם צד הסכימו להסדר התשלומים שגיבש הרשם, ויש לדעת נציג הרשם סיכוי סביר לאישור ההסדר הרשם יעביר את ההסדר שגיבש לרשם ההוצאה לפועל, ובלבד שהיחיד הסכים להסדר התשלומים ושההסדר אינו חל על חובות מובטחים.

במקרה שנציג הרשם לרשם ההוצאה לפועל  העביר את הסדר התשלומים שגיבש לרשם ההוצאה לפועל, רשאי רשם ההוצאה לפועל, אם מצא כי יש סיכוי סביר לאישור ההסדר, לזמן אסיפת נושים שתתקיים לפניו לשם דיון בהסדר והצבעה עליו. במקרה כזה, רשם ההוצאה לפועל יזמן לאסיפת הנושים את הנושים שהם צד להסדר המוצע ואת היחיד, ויצרף לזימון העתק מההסדר; קיבל היחיד זימון כאמור, יתייצב לאסיפת הנושים.

באסיפת הנושים יקיים רשם ההוצאה לפועל דיון בהסדר התשלומים שגיבש נציג הרשם ורשאי הוא לערוך במסגרת הדיון חקירת יכולת ליחיד לפי הוראות חוק ההוצאה לפועל, במעמד הנושים.

בתום הדיון בהסדר התשלומים ואם מצא כי היחיד מסכים להסדר וכי אין בו משום ניצול לרעה של הליכי חדלות הפירעון, יביא רשם ההוצאה לפועל את ההסדר לאישור הנושים באסיפה.

אישור הסדר תשלומים באסיפת נושים ובידי הוצאה לפועל

 

 

הסדר תשלומים ייחשב כהסדר שאושר בידי הנושים באסיפת הנושים אם מתקיימים כל אלה:

  • בהסדר תמכו רוב המצביעים מקרב הנושים בחובות הוצאה לפועל שהם צד להסדר המוצע, הנושים יחד בשלושה רבעים לפחות מסך החובות כאמור;
  • בהסדר תמכו כל הנושים שהם צד להסדר המוצע שלהם חובות שאינם חובות הוצאה לפועל.

 

"חובות הוצאה לפועל" אלה חובות שנפתח לגביהם הליך לפי חוק ההוצאה לפועל וכן חובות לפי פסק דין שניתן לפתוח לגביהם הליך הוצאה לפועל, גם אם טרם נפתח;

           

לאחר שאושר הסדר תשלומים בידי הנושים, באסיפת הנושים, ההסדר טעון גם אישור של רשם ההוצאה לפועל.

בבואו לאשר הסדר תשלומים, ישקול רשם ההוצאה לפועל בין השאר שיקולים הנוגעים להוגנות ההליך, ורשאי הוא להתנות את אישור ההסדר בהכשרה להתנהלות כלכלית נכונה שיעבור היחיד, אם מצא כי הנסיבות שהובילו את היחיד לחדלות הפירעון מצביעות על כך שההכשרה תסייע לשיקומו הכלכלי;

רשם ההוצאה לפועל לא יאשר הסדר תשלומים אם שוכנע כי התמורה שהוצעה לנושה שלא תמך בהסדר נמוכה מהתמורה שאותו נושה היה מקבל אילו ניתן לגבי היחיד צו לשיקום כלכלי.

קבלת הפטר לאחר אישור הסדר תשלומים ושמירת זכות היחיד לגיבוש הסדר חוב

 במידה שהסדר התשלומים אושר בידי הנושים, באסיפת הנושים, ובידי רשם ההוצאה לפועל ההסדר יחייב את היחיד ואת אותם נושים, אולם לא ניתן לפטור יחיד בהסדר תשלומים שאושר מחובות שאינם בני הפטר.

לאחר אישור הסדר התשלומים על-ידי כל הגורמים רשם ההוצאה לפועל אמור להורות על השהיית הליכי הוצאה לפועל או סגירת תיקי ההוצאה לפועל, לעניין חובות היחיד שלגביהם חל ההסדר, והכול בהתאם להוראות ההסדר.

יש גם להדגיש היחיד תמיד יכול להגיע להסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים וכי הליכי ההסדר תשלומים דרך הוצאה לפועל, אינם גורעים מזכות זאת של היחיד.

מתן צו לפתיחת הליכים בידי רשם ההוצאה לפועל

 

 

במידה שלא גובש הסדר תשלומים מוסכם או שההסדר לא אושר על-ידי רשם ההוצאה לפועל, ייתן רשם ההוצאה לפועל צו לפתיחת הליכים לגבי היחיד בעל החובות בסכום נמוך.

כל מי שרואה את עצמו נפגע ממתן צו לפתיחת הליכים שנתן רשם ההוצאה לפועל, לגבי יחיד בעל חובות בסכום נמוך, רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל, בתוך 45 ימים ממועד פרסום ההודעה על מתן הצו, בקשה לביטולו.

עם מתן צו לפתיחת הליכים לגבי יחיד בעל חובות בסכום נמוך יחולו על הליכי חדלות הפירעון של היחיד, המתנהלים אצל רשם ההוצאה לפועל, ההוראות לפי חוק זה החלות על הליכי חדלות פירעון של יחיד המתנהלים לפי צו לפתיחת הליכים שנתן הממונה, בשינויים המחויבים ובשינויים הקבועים בפרק זה.

 

הקניית סמכויות הממונה לרשם ההוצאה לפועל

 

 

סעיף 202 לחוק חדלות פירעון קובע כי כל הסמכויות הנתונות לממונה על הליכי חדלות פירעון, לגבי הליכי חדלות פירעון של יחיד המתנהלים לפי צו לפתיחת הליכים שנתן הממונה, יהיו נתונות לרשם ההוצאה לפועל לגבי הליכי חדלות פירעון של יחיד בעל חובות בסכום נמוך, המתנהלים אצלו, למעט הסמכויות כמפורט להלן:

  • הסמכות לקבוע הוראות ולתת הנחיות כלליות לפי חוק חדלות פירעון;
  • הסמכות להיות צד להליכים המתנהלים לפני בית משפט;
  • הסמכות לגבי הליכי חדלות פירעון של יחיד שנפטר;
  • הסמכות לחקור בדבר התנהלות הנאמן; ואולם רשם ההוצאה לפועל רשאי לבקש מהממונה כי יחקור את הנאמן; מצא הממונה כי יש במידע שהגיע לידיו לפי הסעיף האמור כדי להשפיע על הליך המתנהל בפני רשם ההוצאה לפועל, יעביר לרשם את המידע.

הקניית סמכויות בית המשפט לרשם ההוצאה לפועל בענייני חדלות פירעון של יחיד בעל חובות בסכום נמוך

 

 

סעיף 204 לחוק חדלות פירעון קובע כי הסמכויות הנתונות לבית המשפט לפי חוק זה כמפורט להלן, יהיו נתונות לרשם ההוצאה לפועל לגבי הליכי חדלות פירעון של יחיד בעל חובות בסכום נמוך, המתנהלים אצלו:

(1)      הסמכות להפסיק את כהונתו של הנאמן לפי סעיף 140;

(2)      הסמכויות לעניין הצו לשיקום כלכלי, לפי פרק ח': צו לשיקום כלכלי; צו לשיקום כלכלי, לגבי יחיד בעל חובות בסכום נמוך שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים לפי סעיף 199, תהיה נתונה לרשם ההוצאה לפועל.

רשם ההוצאה לפועל ייתן את הצו לשיקום כלכלי לאחר שקיים דיון בדוח ממצאי הבדיקה שהגיש לו הנאמן לפי סעיף 153, שאליו הוזמנו היחיד והנושים, ולא יחולו הוראות סימן ג': הצעת הממונה לצו לשיקום כלכלי והדיון בה, לפרק ז'.

(3)      הסמכויות לעניין תחולת ההפטר וביטול ההפטר לפי סעיפים 175 ו-176;

(4)      הסמכות להקציב סכום שישולם לאדם הזכאי למזונות מהיחיד לפי סעיף 179(א)(2);

(5)      הסמכות לבטל צו לפתיחת הליכים בשל התנהלות היחיד, לפי סעיף 183;

(6)      הסמכות לאשר דחיית תביעת חוב בשל חוב שניתן לגביו פסק דין, לפי סעיף 211(ב);

(7)      הסמכות לאשר משיכת כספים מקופת גמל לפי סעיף 228;

(8)      הסמכות לאשר מכירת זכות במקרקעין המשמשים למגורי היחיד לפי סעיף 229;

(9)      הסמכויות לעניין מימוש נכס משועבד לפי סעיף 248;

(10)    סמכות חקירה לפי סעיף 281;

(11)    הסמכות לתת צו המורה למי שזומן לבירור או לחקירה להתייצב, לפי סעיף 282;

(12)    הסמכות לתת צו המורה על תפיסת נכס או מסמך של היחיד, לפי סעיף 283;

(13)    הסמכות לתת ליחיד צו עיכוב יציאה מהארץ, לפי סעיף 284;

(14)    הסמכות לבטל צו לפתיחת הליכים בשל אי-חדלות פירעון, לפי סעיף 286.

הורידו עכשיו את המדריך לחייב (אודות הסדרי חוב, מחיקת חובות והליכי חדלות פירעון - פשיטת רגל בהליך החדש)

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג

שקעתם בחובות כבדים בלי יכולת להחזירם? קיבלתם מכתבי התראה? עיקולים? הבנקים הגבילו את החשבון? זה לא יגמר אם לא תטפלו בזה. בישראל נפתחים מדי שנה למעלה מ450 אלף תיקי הוצאה לפועל ומוגשת למעלה מ10,000 בקשות לפשיטת רגל מדי שנה. מספרים אלה הולכים וגדלים.

במדריך זה נסקור את הדרכים השונות העומדות בפני חייב להתמודד עם חובותיו, כאשר נתייחס גם למצבים בהם החייב יכול לפרוע את חובותיו, אך מעוניין להביא להסדר חוב נוח (פריסת חובות), וכן נתמקד במצבים בהם לחייב אין שום אפשרות לפרוע את חובותיו, כולם או חלקם, והחייב מעוניין במחיקת חובות והפטר בהוצאה לפועל או בבית משפט. נסביר מה ניתן לעשות. כמו כן, נשים דגש על הדרכים השונות לקבל הפטר ומחיקת חובות וכן נסקור את  ההליכים  הקודמים של פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת רגל שבוטלה, וכן נסקור בהרחבה רבה את ההליכים החדשים לפי החוק החדש לחדלות פירעון שנכנס לתוקף ביו 15.9.19 (פשיטת רגל בהליך החדש). נסביר מה היתרונות והחסרונות של כל אחת מהדרכים ונסקור מהם כל כללי האצבע שיש לעשות כדי להתמודד עם החובות ומהם הדרכים לפתור את החובות.

משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים במחיקת חובות, הליכי חדלות פירעון, והסדרי חוב. צרו עימנו קשר עוד היום להביא לפתרון החובות שלכם.

קישורים שימושיים בתחום חדלות פירעון ומחיקת חובות

בנק ישראל – מערכת נתוני אשראי

רשות האכיפה והגבייה – חדלות פירעון בהוצאה לפועל

הממונה על הליכי חדלות פריעון

טפסים שימושיים בתחום חדלות פירעון ומחיקת חובות

בקשת יחיד לצו פתיחת הליכים ודוח על מצבו הכלכלי

התחייבות החייב עם הינתן צו לפתיחת הליכים

כתב ויתור על סודיות בבקשת חייב לפתיחת הליכי חדלות פירעון

רשימת מסמכים שעל החייב להגיש בבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון

תביעת חוב של נושה כנגד חייב

חקיקה ותקנות בתחום חדלות פירעון ומחיקת חובות

תצהיר לתביעת חוב של נושה

חוק חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות)

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי 

חוק החברות

חוק שיקים ללא כיסוי

חוזרים ונהלים מאת הממונה על הליכי חדלות פירעון

נוהל הממונה אודות חובת הדיווח של חייב יחיד בהליכי חדלות פירעון

נוהל טיפול בערעורים על החלטות הממונה

נוהל טיפול הממונה בבקשות חייב למתן צו לפתיחת הליכים

נוהל טיפול הממונה בבקשות נושה

מדריכים לחייב ונושה בהליכי חדלות פירעון אשר פורסמו על-ידי הממונה לחדלות פירעון

מדריך לתקנות החברות (פירוק) ולתקנות החברות (פירוק) לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מדריך לתקנות פשיטת רגל לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מאמרים אחרונים פרי משרדנו בתחום BDI שלילי ומחיקת רישום שלילי BDI​

האם ניתן להעביר כספי פיצויים בקופת גמל לקצבה לכינוס נכסים? – בעקבות ע"א 5033/18 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בעמ נ' רון לוי

מאת עורך דין וחשבונאי שלומי סבג, ADV-ACU מעוניינים לשים קץ לחובות ולהביא למחיקת החובות ולהפטר מחובות? מחפשים עורך דין למחיקת חובות? עורך דין לחדלות פירעון

קרא עוד »

מעוניינים לשים קץ לחובות ולהביא למחיקת החובות ולהפטר מחובות? מחפשים עורך דין למחיקת חובות? עורך דין לחדלות פירעון (פשיטת רגל לפי החוק החדש)? עורך דין להסדר חוב? משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים במחיקת חובות, חדלות פירעון (פשיטת רגל בהליך החדש), הסדר חוב (לרבות הסדר חוב בהוצאה לפועל או הסדר חוב ללא הליך פשיטת רגל) וקבלת הפטר.