מעוניינים לשים קץ לחובות ולהביא למחיקת החובות ולהפטר מחובות? מחפשים עורך דין למחיקת חובות? עורך דין לחדלות פירעון (פשיטת רגל לפי החוק החדש)? עורך דין להסדר חוב? משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים במחיקת חובות, חדלות פירעון (פשיטת רגל בהליך החדש), והסדר חוב (לרבות הסדר חוב בהוצאה לפועל או הסדר חוב ללא הליך פשיטת רגל).

בדף זה נסביר לכם כיצד ניתן להביא לביטול הגבלות בהוצאה לפועל ונסביר לכם כיצד ניתן להביא להסרת הגבלות על חייבים בהוצאה לפועל אשר מוגדרים כחייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם. כמו כן, נסביר לכם  כיצד ניתן להביא לביטול עיקול או הסרת עיקול וכיצד ניתן להביא לביטול הגבלת רישיון נהיגה בשל הליכי הוצאה לפועל.  תוכלו גם להוריד מדריך מיוחד ללקוחות משרדנו.

למה הכוונה ביטול הגבלות?

רישיון הנהיגה שלכם מוגבל? שללו לכם את הדרכון? יש כנגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ? ייתכן שאתם נחשבים כ"חייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם".

כאשר חייב בתיק ההוצאה לפועל מתחמק מתשלום החוב, אינו ממלא אחר צו תשלומים, אינו מתייצב לחקירת יכולת אינו משתף פעולה ואינו נותן הסבר סביר לכך, הוא עשוי להיחשב כבעל יכולת שמשתמט ממילוי חובותיו.

כנגד חייב כזה ניתן להטיל הגבלות שונות שמטרתם להפעיל לחץ על החייב לפרוע את החוב או לשתף פעולה בהליכי ההוצאה לפועל.

 

החוק החדש לפשיטת רגל

משרדנו מתמחה זה 15 שנים בהוצאה לפועל ובהסרת כל סוגי ההגבלות במהירות וביעילות מירבית. פנו אלינו עוד היום לביטול ההגבלות בהליכי הוצאה לפועל שכן לרשותכם חלון זמן מצומצם לביטול ההגבלות.

מי מוגדר כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו?

חייב ייחשב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • החייב לא מילא אחר האמור באזהרה(לא שילם את החוב), לא הגיש בקשה לצו תשלומים ולא נתן לרשם ההוצאה לפועל הסבר סביר לחוסר המעש שלו.
 • החייב לא הוכיח את מידת יכולתו לפרוע את החוב, או שלא הציג בפני רשם ההוצאה לפועל, ומבלי לתת הסבר סביר, את המידע והמסמכים הדרושים לשם בחינת יכולתו לפרוע את החוב.
 • החייב לא התייצב לחקירת יכולת למרות שאין ביכולתו לשלם את החוב בשיעורים שנקבעו.
 • החייב התייצב לחקירת יכולת אך לא הציג מסמכים שנדרש להציג.
 • החייב לא התייצב לבירור שאליו הוזמן.
 • החייב לא מילא אחר החלטה של רשם ההוצאה לפועל שניתנה במהלך בירור.
 • החייב סירב במעמד הבירור, ומבלי לתת הסבר סביר, למלא הצהרה בדבר יכולתו, לחתום על כתב ויתור על סודיות (טופס 529), למסור מידע על יכולתו או להציג מסמכים שנדרש להציגם.

מהם ההליכים שניתן לנקוט כנגד חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו בהוצאה לפועל?

 1. ניתן לנקוט בהליכים לקבלת מידע אודות החייברשם ההוצאה לפועל יכול לנקוט נגד חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו את הצעדים הבאים לצורך קבלת מידע אודותיו: להזמין אותו לבירור. 2. לדרוש לקבלת מידע אודותיו מגופים חיצוניים (בנקים, משרדי ממשלה וכד').
 1. ניתן להגיש בקשה לקבלת מידע על כניסת החייב לארץ אם הזוכה חושב שהחייב שוהה בחו"ל תקופה ממושכת שמונעת נקיטת הליכי גבייה כנגד החייב, הוא יכול להגיש בקשה לקבלת עדכון על כניסת החייב לישראל. הרשם עשוי להיענות לבקשה אם חלפו 45 יום ממועד המצאת האזהרה לחייב במסירה מלאה. 
 1. ניתן להטיל על החייב הגבלות שונות באמצעות מערכת ההוצאה לפועל.

 

מהן ההגבלות שניתן להטיל על החייב במסגרת ההוצאה לפועל (הגבלות נגד חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו)?

רשם ההוצאה לפועל יכול להטיל על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו את כל אחת מההגבלות הבאות:

 1. הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר– הגבלה זו תוטל באופן שלא ימנע מהחייב לשוב לישראל אם הוא אינו נמצא בה. ההגבלה לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו.
 2. עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו.
 3. הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד– החייב יוכרז כלקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 (באתר נבו) ולא יתאפשרו לו פעולות הקשורות לניהול חשבון בנק, כגון: פתיחת חשבון ומשיכת המחאות (כתיבת צ'קים).
 4. הגבלות על שימוש בכרטיסי חיוב, כגון כרטיסי אשראי, בנקט, כרטיסי תשלום שניתן לטעון אותם בכסף מזומן וכו'– הגבלה זו לא תוטל אם הערך הכספי שניתן לטעון בכרטיס הוא רק של גמלה של המוסד לביטוח לאומי או תשלומים אחרים שאינם ניתנים לעיקול על פי חוק (כגון: תשלום סיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון), וכל זאת בתנאי שהחוב של החייב אינו בגין מזונות.
 5. הגבלת החייב מלייסד תאגיד (חברה) או מלהיות בעל עניין בתאגיד, במישרין או בעקיפין  אם השתתף החייב בייסוד תאגיד או היה בעל עניין בתאגיד, יכולה ההגבלה לכלול מתן הוראות לעניין הפסקת כהונתו או חברותו בתאגיד.
 6. הגבלת החייב מלקבל, מלהחזיק או מלחדש רישיון נהיגה  הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב, עקב נכותו או עקב נכות בן משפחה התלוי בו.
 7.  

כיצד ניתן להסיר את ההגבלות שהוטלו על ידי ההוצאה לפועל כנגד חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו?

כדי להביא לביטול הגבלות בהוצאה לפועל או להביא להסרת ההגבלות שם, חשוב מאד לפעול במהירות, ובמיוחד תוך פרקי הזמן שנקבעו בהחלטות רשם ההוצאה לפועל או בחוק. כלומר כדי להביא לדוגמא לביטול עיקול או ביטול הגבלת רישיון נהיגה יש צורך לעמוד בזמנים אשר נקבעו בחוק הוצאה לפועל או נקבעו על-ידי רשם ההוצאה לפועל.

ההגבלות המוטלות על חייב מקשים מאוד על החייב להתנהל באופן כלכלי, לנהל אורח חיים רגיל או לקיום צרכי המחייה הבסיסיים שלו ומשק בית ואף מגבילים את חופש התנועה, חופש העיסוק ומהווים פגישה בכבוד האדם וחירותו. ככל והוטלו הגבלות על החייב, ניתן להסירם בתנאים מסוימים.

לפיכך כדי להביא להסרת הגבלות יש להגיש בקשה הנקראת "בקשה להסרת הגבלה" אשר תוגש בהתאם לטופס ונוסח מיוחד, בצירוף בקשה ותצהיר המבקש ומסמכים התומכים בבקשה, ככל וישנם. הבקשה תידון בפני רשם ההוצאה לפועל ותינתן על פי שיקול דעתו של הרשם.

הסרת הגבלות המוטלות על חייב מוגבל באמצעים, תינתן מטעמים מיוחדים שירשמו. זאת מאחר והטלת ההגבלות על חייב המוכרז כמוגבל באמצעים מוטלת עם ההכרזה, על פי החוק, ולכן הסרתם תהא מטעמים מיוחדים.

כיצד ניתן להסיר את ההגבלות שהוטלו על ידי ההוצאה לפועל כאשר המועד עבר?

 

אם איחרתם בהגשת בקשה או ערעור על ההחלטה על הטלת הגבלות, מומלץ להגיש בקשה להארכת מועד.  אם עד שלב זה לא ביצעתם שום פעולה בתיק ולא הגשתם שום בקשה או התנגדות המתייחסת ישירות לעצם פתיחת התיק (כגון: התנגדות לביצוע שטר, טענת "פרעתי", התנגדות לתביעה על סכום קצוב, בקשה לחקירת יכולת וכו'), ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להגשת בקשות אלה באיחור.

 הגשת בקשות אלה נחוצה על מנת להמשיך ולפעול בתיק ולהימנע מנקיטת הליכים נוספים נגד החייב.

הגשת בקשה או ערעור אינה עוצרת את כניסת ההגבלה לתוקף, ולכן מומלץ להגיש גם בקשה לעיכוב הליכים.

הסרת הגבלות בהוצאה לפועל / ביטול הגבלות בהוצאה לפועל

ביטול גבלות בהוצאה לפועל כאשר ההחלטה על ההגבלה ניתנה שלא בנוכחות החייב

כאשר רשם ההוצאה לפועל מטיל הגבלה על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, וההחלטה ניתנת שלא בנוכחות החייב, יכול החייב:

 1. להתייצב לחקירת יכולת על מנת להוכיח את אי-יכולתו הכלכלית לשלם את החוב מיידית וכך להוכיח כי אינו חייב המשתמט מתשלום חובותיו. למידע נוסף ראו חקירת יכולת של חייב בהוצאה לפועל לפני הטלת הגבלה.
 2. להגיש בקשה לביטול ההגבלה. למידע נוסף ראו בקשה לביטול הגבלה שהטיל רשם ההוצאה לפועל על חייב המשתמט מתשלום חובותיו.

ביטול הגבלות בהוצאה לפועל כאשר ההחלטה ניתנה בנוכחות החייב  

 

כאשר רשם ההוצאה לפועל מטיל הגבלה על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, וההחלטה ניתנת בנוכחות החייב, יכול החייב לבצע את אחת הפעולות הבאות כדי להביא לביטול ההגבלות או להסרת ההגבלות:

 1. לשלם את החוב תוך 30 יום, וכך לא תיכנס ההגבלה לתוקף. למידע נוסף ראו תשלום מלוא החוב של חייב בהוצאה לפועל.
 2. להגיש בקשה לביטול ההגבלה. למידע נוסף ראו בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב המשתמט מתשלום חובותיו.
ביטול עיקול / הסרת הגבלה על רישיון נהיגה

 במקרה שרשם ההוצאה לפועל הטיל הגבלה מבלי שניתנה לחייב הזדמנות לטעון נגד הטלת ההגבלה, רשאי החייב להגיש בקשה לביטול הצו.

ערעור על הטלת ההגבלה בהוצאה לפועל

 

כאשר מוטלת הגבלה על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, עומדת בפני החייב במקרים מסוימים אפשרות לערער על הצו בפני בית המשפט. בחלק מהמקרים אין לחייב זכות לערער באופן אוטומטי אלא עליו לבקש רשות לערער.

הורידו עכשיו את המדריך לחייב (אודות הסדרי חוב, מחיקת חובות והליכי חדלות פירעון - פשיטת רגל בהליך החדש)

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג

שקעתם בחובות כבדים בלי יכולת להחזירם? קיבלתם מכתבי התראה? עיקולים? הבנקים הגבילו את החשבון? זה לא יגמר אם לא תטפלו בזה. בישראל נפתחים מדי שנה למעלה מ450 אלף תיקי הוצאה לפועל ומוגשת למעלה מ10,000 בקשות לפשיטת רגל מדי שנה. מספרים אלה הולכים וגדלים.

במדריך זה נסקור את הדרכים השונות העומדות בפני חייב להתמודד עם חובותיו, כאשר נתייחס גם למצבים בהם החייב יכול לפרוע את חובותיו, אך מעוניין להביא להסדר חוב נוח (פריסת חובות), וכן נתמקד במצבים בהם לחייב אין שום אפשרות לפרוע את חובותיו, כולם או חלקם, והחייב מעוניין במחיקת חובות והפטר בהוצאה לפועל או בבית משפט. נסביר מה ניתן לעשות. כמו כן, נשים דגש על הדרכים השונות לקבל הפטר ומחיקת חובות וכן נסקור את  ההליכים  הקודמים של פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת רגל שבוטלה, וכן נסקור בהרחבה רבה את ההליכים החדשים לפי החוק החדש לחדלות פירעון שנכנס לתוקף ביו 15.9.19 (פשיטת רגל בהליך החדש). נסביר מה היתרונות והחסרונות של כל אחת מהדרכים ונסקור מהם כל כללי האצבע שיש לעשות כדי להתמודד עם החובות ומהם הדרכים לפתור את החובות.

משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים במחיקת חובות, הליכי חדלות פירעון, והסדרי חוב. צרו עימנו קשר עוד היום להביא לפתרון החובות שלכם.

קישורים שימושיים בתחום חדלות פירעון ומחיקת חובות

בנק ישראל – מערכת נתוני אשראי

רשות האכיפה והגבייה – חדלות פירעון בהוצאה לפועל

הממונה על הליכי חדלות פריעון

טפסים שימושיים בתחום חדלות פירעון ומחיקת חובות

בקשת יחיד לצו פתיחת הליכים ודוח על מצבו הכלכלי

התחייבות החייב עם הינתן צו לפתיחת הליכים

כתב ויתור על סודיות בבקשת חייב לפתיחת הליכי חדלות פירעון

רשימת מסמכים שעל החייב להגיש בבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון

תביעת חוב של נושה כנגד חייב

חקיקה ותקנות בתחום חדלות פירעון ומחיקת חובות

תצהיר לתביעת חוב של נושה

חוק חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות)

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי 

חוק החברות

חוק שיקים ללא כיסוי

חוזרים ונהלים מאת הממונה על הליכי חדלות פירעון

נוהל הממונה אודות חובת הדיווח של חייב יחיד בהליכי חדלות פירעון

נוהל טיפול בערעורים על החלטות הממונה

נוהל טיפול הממונה בבקשות חייב למתן צו לפתיחת הליכים

נוהל טיפול הממונה בבקשות נושה

מדריכים לחייב ונושה בהליכי חדלות פירעון אשר פורסמו על-ידי הממונה לחדלות פירעון

מדריך לתקנות החברות (פירוק) ולתקנות החברות (פירוק) לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מדריך לתקנות פשיטת רגל לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מאמרים אחרונים פרי משרדנו בתחום BDI שלילי ומחיקת רישום שלילי BDI​

האם ניתן להעביר כספי פיצויים בקופת גמל לקצבה לכינוס נכסים? – בעקבות ע"א 5033/18 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בעמ נ' רון לוי

מאת עורך דין וחשבונאי שלומי סבג, ADV-ACU מעוניינים לשים קץ לחובות ולהביא למחיקת החובות ולהפטר מחובות? מחפשים עורך דין למחיקת חובות? עורך דין לחדלות פירעון

קרא עוד »

מעוניינים לשים קץ לחובות ולהביא למחיקת החובות ולהפטר מחובות? מחפשים עורך דין למחיקת חובות? עורך דין לחדלות פירעון (פשיטת רגל לפי החוק החדש)? עורך דין להסדר חוב? משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים במחיקת חובות, חדלות פירעון (פשיטת רגל בהליך החדש), הסדר חוב (לרבות הסדר חוב בהוצאה לפועל או הסדר חוב ללא הליך פשיטת רגל) וקבלת הפטר.