מעוניינים לשים קץ לחובות ולהביא למחיקת החובות ולהפטר מחובות? מחפשים עורך דין למחיקת חובות? עורך דין לחדלות פירעון (פשיטת רגל לפי החוק החדש)? עורך דין להסדר חוב? משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים במחיקת חובות, חדלות פירעון (פשיטת רגל בהליך החדש), והסדר חוב (לרבות הסדר חוב בהוצאה לפועל או הסדר חוב ללא הליך פשיטת רגל).

בדף זה נסביר לכם כיצד ניתן להביא לביטול הגבלות בהליכי חדלות פירעון בהתאם לחוק חדלות פירעון החדש ונסביר לכם כיצד ניתן להביא להסרת ההגבלות השונות בפני הממונה על חדלות פירעון כמו ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ או ביטול הגבלה על שימוש בכרטיסי אשראי. תוכלו גם להוריד מדריך מיוחד ללקוחות משרדנו.

מהן ההגבלות שמוטלות על היחיד החייב בהליכי חדלות הפירעון?

 

על היחיד החייב שניתן כנגדו צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון מוטלות הגבלות חדשות אשר עיקר תפקידן הוא למנוע ממנו לצבור חובות חדשים. סעיף 142 לחוק חדלות פירעון החדש קובע כי בתקופה שממתן צו לפתיחת הליכים לגבי יחיד עד מתן צו לשיקומו הכלכלי יחולו על היחיד הגבלות אלה שאלה הגבלות בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי:

(1)        הגבלה מקבלה או החזקה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952, ומהארכת תוקפם, ובלבד שיהיו תקפים לשם שיבה לישראל;

(2)        עיכוב יציאת היחיד מהארץ;

(3)        הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;

(4)        הגבלת היחיד משימוש, בעצמו או באמצעות אחר, בכרטיס חיוב, למעט כרטיס בנק המיועד למשיכת כסף באמצעות מכשירי בנק ממוכנים או שהחיוב בו מיידי ולמעט כרטיס תשלום שהחיוב בו מיידי;

(5)        הגבלת היחיד מהקמה או מהשתתפות בהקמה של תאגיד חדש, אם מצא הנאמן כי בנסיבות העניין יש חשש כי הקמה או השתתפות בהקמה כאמור תביא לפגיעה בנושים או בצד שלישי.

משרדנו מתמחה זה 15 שנים בהסרת כל סוגי ההגבלות במהירות וביעילות מירבית. פנו אלינו עוד היום לביטול ההגבלות בהליכי הוצאה לפועל או בהליכי חדלות פירעון שכן לרשותכם חלון זמן מצומצם לביטול ההגבלות.

האם ניתן לבטל את ההגבלות שהוטלו על חייב בהליכי ההוצאה לפועל במסגרת הליכי חדלות פירעון?

כן. ניתן לבטל את ההגבלות של הליכי ההוצאה לפועל וכל ההגבלות האחרות שהוטלו על החייב במסגרת הליכי הגבייה עם מתן הצו לפיחת הליכי חדלות פירעון. סעיף 121 לחוק חדלות פירעון קובע כי עם מתן צו לפתיחת הליכים (כלומר צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון) יוקפאו כל ההליכים נגד היחיד, ואם הוטלו הגבלות על היחיד במסגרת הליכי גבייה בהוצאה לפועל אז כל ההגבלות בטלות.

 

ביטול הגבלות בהליכי חדלות פירעון
המשמעות לחייבים השונים של ביטול ההליכים וההגבלות היא גדולה ויש בכך הקלה גדולה. שכן כל הליכי ההוצאה לפועל והגבייה מעוכבים וצווי העיקול שהוטלו מתבטלים. כלומר במידה שניתן כנגדכם צו עיקול או הוקפא רישיון הנהיגה שלכם או שנאסר עליכם שימוש בכרטיס אשראי הרי שבמסגרת הליכי הוצאה לפועל, הרי שניתן להביא לביטול העיקול או ביטול שימוש ברישיון נהיגה או הסרת ההגבלה על שימוש בכרטיס אשראי באמצעות הליכי חדלות פריעון. 

האם ניתן לבטל אחת או יותר מההגבלות שהוטלו על החייב במסגרת הליכי חדלות הפירעון?

 

כן. חוק חדלות פירעון תשע"ח-2018 העניק לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי סמכויות להכרעה בחלק הארי של הסוגיות הנוגעות לניהול השוטף של הליכי חדלות הפירעון ובתחום ההגבלות שהוטלו על החייב, למעט הכרעות בסכסוכים הטעונים הכרעות שיפוטיות, אשר יידונו בפני בית משפט השלום.

 

על חייב יחיד אשר מעוניין להסיר הגבלה בהליכי חדלות פירעון להגיש בקשה מתאימה לממונה על הליכי חדלות פירעון.

כיצד ניתן להסיר הגבלה של עיכוב יציאה מהארץ בהליכי חדלות פירעון?

 חייב יחיד בהליכי חדלות פירעון רשאי להגיש לממונה על חדלות פירעון בקשה להגבלה של עיכוב יציאה מהארץ, באופן הבא:

 • מתי ניתן להגיש את הבקשה להסרת הגבלה של עיכוב יציאה מהארץ? את הבקשה להסרת הגבלה של עיכוב יציאה מהארץ יש להגיש לאחר מתן צו פתיחת הליכים.
 • מי יכול להגיש את הבקשה להסרת הגבלה של עיכוב יציאה מהארץ? את הבקשה יכול להגיש נאמן, היחיד או בא כוחו.
 • מהו המידע שנדרש לפרט בבקשה להסרת הגבלה של עיכוב יציאה מהארץ? יש לפרט את הצורך ביציאה מן הארץ (רפואי, אישי, עבודה, הומני, אחר), מועדים מדוייקים של יציאה וחזרה מן הארץ, יעד מדויק של שהייה מחוץ לארץ, מקום שהייה בחו"ל (משפחה, חברים, מלון, מעסיק), עלות שהייה מחוץ לארץ, גורם מממן של השהייה בחו"ל לרבות תצהיר גורם מממן, בטוחות לחזרת החייב לארץ (ערבות בנקאית או ערבים + צירוף שלושה תלושי שכר אחרונים של ערבים, צילום ת.ז, אישור העדר תיקים בהוצאה לפועל), במקרה של יציאה לצורך עבודה- תועלת כלכלית ביציאה לחו"ל לצרכי עבודה (כולל אסמכתא ממעסיק), הצהרה על אי שימוש לרעה וניצול לרעה של הסרת המגבלה.
 • איזה מסמכים נדרש לצרף לבקשה להסרת הגבלה של עיכוב יציאה מהארץ ? יש לצרף אישורים ממעסיקים או גורמים רפואיים או גורם אחר וכל מסמך שיכול להעיד על הצורך ליציאה מהארץ. ערבות בנקאית או ערבים (צירוף שלושה תלושי שכר אחרונים של ערבים, צילום ת.ז של הערבים, אישור העדר תיקים לערבים בהוצל"פ),  תצהיר לבקשה, הצהרה על אי שימוש לרעה וניצול לרעה של הסרת המגבלה.

כיצד ניתן לבטל בהליכי חדלות פירעון הגבלה על החזקת או קבלת דרכון?

חייב יחיד בהליכי חדלות פירעון רשאי להגיש לממונה על חדלות פירעון בקשה להסרת הגבלה על החזקת או קבלת דרכון באופן הבא:

 •   מתי ניתן להגיש את הבקשה להסרת הגבלה על החזקת או קבלת דרכון ? לאחר מתן צו פתיחת הליכים.
 • מי יכול להגיש את הבקשה להסרת הגבלה על החזקת או קבלת דרכון ? היחיד או בא כוחו.
 • מידע שנדרש לפרט הבקשה להסרת הגבלה על החזקת או קבלת דרכון? יש לפרט את הצורך בהחזקת או קבלת דרכון או תעודת מעבר + דיווח על דרכונים זרים שיש לחייב, הצהרה על אי שימוש לרעה וניצול לרעה של הסרת המגבלה.
 • מסמכים שנדרש לצרף לבקשה : מסמכים התומכים בנימוקי הבקשה, צילומי דרכונים זרים שיש לחייב, הצהרה על אי שימוש לרעה וניצול לרעה של הסרת המגבלה.

כיצד ניתן לבטל בהליכי חדלות פירעון הגבלה של רישום כלקוח מוגבל מיוחד?

 חייב יחיד בהליכי חדלות פירעון רשאי להגיש לממונה על חדלות פירעון בקשה להסרת הגבלה של רישום כלקוח מוגבל מיוחד באופן הבא:

 •  מתי ניתן להגיש את הבקשה להסרת הגבלה של רישום כלקוח מוגבל מיוחד?  לאחר מתן צו פתיחת הליכים.
 • מי יכול להגיש את הבקשה להסרת הגבלה של רישום כלקוח מוגבל מיוחד?  היחיד או בא כוחו.
 • מהו המידע שנדרש לפרט בבקשה להסרת הגבלה של רישום כלקוח מוגבל מיוחד? יש לפרט את  הצורך בהסרת המגבלה, התועלת הכלכלית שצפויה לקופה ולנושים מהסרת המגבלה, האם העניין כרוך בהפעלת עסק (בקשה להפעלת עסק), הצהרה על אי שימוש לרעה וניצול לרעה של הסרת המגבלה.
 • מסמכים שנדרש לצרף לבקשה:  מסמכים התומכים בנימוקי הבקשה, הצהרה על אי שימוש לרעה וניצול לרעה של הסרת המגבלה.
ביטול עיקול / ביטול הגבלה על רישיון נהיגה

כיצד ניתן להסיר בהליכי חדלות פירעון הגבלה על שימוש כרטיס חיוב?

 

חייב יחיד בהליכי חדלות פירעון רשאי להגיש לממונה על חדלות פירעון בקשה להסרת הגבלה על שימוש בכרטיס חיוב באופן הבא:

 •  מתי ניתן להגיש את הבקשה לביטול הגבלה על שימוש בכרטיס חיוב ? את הבקשה על הסרת הגבלה על שימוש בכרטיס חיוב ניתן להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון לאחר מתן צו פתיחת הליכים.
 • מי יכול להגיש את הבקשה לביטול הגבלה על שימוש בכרטיס חיוב ? את הבקשה להסרת הגבלה על שימוש בכרטיס חיוב   רשאים להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון היחיד או בא כוחו.
 • מהו המידע שנדרש לפרט בבקשה לביטול הגבלה על שימוש בכרטיס חיוב ? יש לפרט את הצורך בהסרת המגבלה, התועלת הכלכלית שצפויה לקופה ולנושים מהסרת המגבלה, האם העניין כרוך בהפעלת עסק (בקשה להפעלת עסק), הצהרה על יכולת פירעון של התחייבויות אשראי עתידיות, גובה מסגרת האשראי המבוקשת בכרטיס חיוב, הצהרה על אי שימוש לרעה וניצול לרעה של הסרת המגבלה.
 • אילו מסמכים שנדרש לצרף לבקשה לביטול הגבלה על שימוש בכרטיס חיוב ? יש לצרף מסמכים התומכים בנימוקי הבקשה, מסמכים המאשרים את ההצהרה על יכולת פירעון של התחייבויות אשראי עתידיות  כגון דו"ח תזרים, תחזית הכנסות והוצאות וכדומה, הצהרה על אי שימוש לרעה וניצול לרעה של הסרת המגבלה.

כיצד ניתן להסיר בהליכי חדלות פירעון הגבלה המונעת מיחיד להפעלת או הקמת עסק?

חייב יחיד רשאי להגיש לממונה על חדלות פירעון בקשה לקבלת היתר להפעלת או הקמת עסק וזאת באופן הבא:

 •  מתי ניתן להגיש את הבקשה לקבלת היתר להפעלת או הקמת עסק? ניתן להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון לאחר מתן צו פתיחת הליכים.
 • מי יכול להגיש את הבקשה לקבלת היתר להפעלת או הקמת עסק? את הבקשה יכולים להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון  היחיד או בא כוחו.
 • מהו המידע שנדרש לפרט בבקשה לקבלת היתר להפעלת או הקמת עסק ? יש לפרט את הנימוקים לצורך הפעלה או הקמה של עסק חדש, פירוט סוג העסק ומשלח היד של היחיד, פירוט אופן הפעלת העסק (עוסק מורשה, פטור, צורה אחרת), פירוט התועלת הכלכלית שתצמח לקופה לנושים מהפעלת העסק של היחיד, ציון הסכמה של החייב להפעלת העסק (או לחלופין הסכמת הנאמן).
 • מהם המסמכים שנדרש לצרף לבקשה לקבלת היתר להפעלת או הקמת עסק? יש לצרף לבקשה אסמכתאות שתומכות בנימוקי הבקשה כגון אישורים על משלח יד, הכשרה לניהול העסק של משלח היד, מכתב מגורם חשבונאי מפקח, פניות מלקוחות אפשריים וכדומה
ביטול הגבלה להקמת עסק או הפעלת עסק / הסרת הגבלה להקמת עסק או הפעלת עסק

איך ניתן לבטל הגבלה המונעת מיחיד הקמה או השתתפות בהקמה של תאגיד בהליכי חדלות פירעון?

 חייב יחיד בהליכי חדלות פירעון רשאי להגיש לממונה על חדלות פירעון בקשה להסרת הגבלה המונעת ממנו הקמה או השתתפות בהקמה של תאגיד באופן הבא:

 •  מתי ניתן להגיש את הבקשה להסרת הגבלה המונעת מיחיד הקמה או השתתפות בהקמה של תאגיד בהליכי חדלות פירעון? את הבקשה על הסרת הגבלה המונעת מיחיד הקמה או השתתפות בהקמה של תאגיד בהליכי חדלות פירעון ניתן להגיש לממונה על חדלות פירעון לאחר מתן צו פתיחת הליכים.
 • מי יכול להגיש את הבקשה להסרת הגבלה המונעת מיחיד הקמה או השתתפות בהקמה של תאגיד בהליכי חדלות פירעון? היחיד או בא כוחו.
 • מהו המידע שנדרש לפרט בבקשה לביטול הגבלה המונעת מיחיד הקמה או השתתפות בהקמה של תאגיד בהליכי חדלות פירעון? יש לפרט בבקשה להסרת ההגבלה לממונה על חדלות פירעון  את הצורך בהסרת המגבלה, ציון ח.פ./ ח.צ./ מספר התאגיד לגביו הבקשה, התועלת הכלכלית שצפויה לקופה ולנושים מהסרת המגבלה, האם העניין כרוך בהפעלת עסק, פירוט בעלי מניות או בעלי עניין נוספים בתאגיד, סוג התאגיד, צירוף תקנון ועיסוק בתאגיד, צירוף נסח חברה מלא מרשות התאגידים, הצהרה על הבנת משמעות הוראות חוק החברות וכל ההשלכות הנובעות מכך, הצהרה על אי שימוש לרעה וניצול לרעה של הסרת המגבלה.
 • מהם המסמכים שנדרש לצרף לבקשה להסרת הגבלה המונעת מיחיד הקמה או השתתפות בהקמה של תאגיד בהליכי חדלות פירעון? יש לצרף לבקשה לביטול ההגבלה לממונה על חדלות פירעו  מסמכים התומכים בנימוקי הבקשה ובמידע שנמסר בבקשה, תצהיר המבקש.

הורידו עכשיו את המדריך לחייב (אודות הסדרי חוב, מחיקת חובות והליכי חדלות פירעון - פשיטת רגל בהליך החדש)

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג

שקעתם בחובות כבדים בלי יכולת להחזירם? קיבלתם מכתבי התראה? עיקולים? הבנקים הגבילו את החשבון? זה לא יגמר אם לא תטפלו בזה. בישראל נפתחים מדי שנה למעלה מ450 אלף תיקי הוצאה לפועל ומוגשת למעלה מ10,000 בקשות לפשיטת רגל מדי שנה. מספרים אלה הולכים וגדלים.

במדריך זה נסקור את הדרכים השונות העומדות בפני חייב להתמודד עם חובותיו, כאשר נתייחס גם למצבים בהם החייב יכול לפרוע את חובותיו, אך מעוניין להביא להסדר חוב נוח (פריסת חובות), וכן נתמקד במצבים בהם לחייב אין שום אפשרות לפרוע את חובותיו, כולם או חלקם, והחייב מעוניין במחיקת חובות והפטר בהוצאה לפועל או בבית משפט. נסביר מה ניתן לעשות. כמו כן, נשים דגש על הדרכים השונות לקבל הפטר ומחיקת חובות וכן נסקור את  ההליכים  הקודמים של פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת רגל שבוטלה, וכן נסקור בהרחבה רבה את ההליכים החדשים לפי החוק החדש לחדלות פירעון שנכנס לתוקף ביו 15.9.19 (פשיטת רגל בהליך החדש). נסביר מה היתרונות והחסרונות של כל אחת מהדרכים ונסקור מהם כל כללי האצבע שיש לעשות כדי להתמודד עם החובות ומהם הדרכים לפתור את החובות.

משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים במחיקת חובות, הליכי חדלות פירעון, והסדרי חוב. צרו עימנו קשר עוד היום להביא לפתרון החובות שלכם.

קישורים שימושיים בתחום חדלות פירעון ומחיקת חובות

בנק ישראל – מערכת נתוני אשראי

רשות האכיפה והגבייה – חדלות פירעון בהוצאה לפועל

הממונה על הליכי חדלות פריעון

טפסים שימושיים בתחום חדלות פירעון ומחיקת חובות

בקשת יחיד לצו פתיחת הליכים ודוח על מצבו הכלכלי

התחייבות החייב עם הינתן צו לפתיחת הליכים

כתב ויתור על סודיות בבקשת חייב לפתיחת הליכי חדלות פירעון

רשימת מסמכים שעל החייב להגיש בבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון

תביעת חוב של נושה כנגד חייב

חקיקה ותקנות בתחום חדלות פירעון ומחיקת חובות

תצהיר לתביעת חוב של נושה

חוק חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות)

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי 

חוק החברות

חוק שיקים ללא כיסוי

חוזרים ונהלים מאת הממונה על הליכי חדלות פירעון

נוהל הממונה אודות חובת הדיווח של חייב יחיד בהליכי חדלות פירעון

נוהל טיפול בערעורים על החלטות הממונה

נוהל טיפול הממונה בבקשות חייב למתן צו לפתיחת הליכים

נוהל טיפול הממונה בבקשות נושה

מדריכים לחייב ונושה בהליכי חדלות פירעון אשר פורסמו על-ידי הממונה לחדלות פירעון

מדריך לתקנות החברות (פירוק) ולתקנות החברות (פירוק) לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מדריך לתקנות פשיטת רגל לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מאמרים אחרונים פרי משרדנו בתחום BDI שלילי ומחיקת רישום שלילי BDI​

האם ניתן להעביר כספי פיצויים בקופת גמל לקצבה לכינוס נכסים? – בעקבות ע"א 5033/18 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בעמ נ' רון לוי

מאת עורך דין וחשבונאי שלומי סבג, ADV-ACU מעוניינים לשים קץ לחובות ולהביא למחיקת החובות ולהפטר מחובות? מחפשים עורך דין למחיקת חובות? עורך דין לחדלות פירעון

קרא עוד »

מעוניינים לשים קץ לחובות ולהביא למחיקת החובות ולהפטר מחובות? מחפשים עורך דין למחיקת חובות? עורך דין לחדלות פירעון (פשיטת רגל לפי החוק החדש)? עורך דין להסדר חוב? משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים במחיקת חובות, חדלות פירעון (פשיטת רגל בהליך החדש), הסדר חוב (לרבות הסדר חוב בהוצאה לפועל או הסדר חוב ללא הליך פשיטת רגל) וקבלת הפטר.