רישום שלילי ב – BDI  וב -B&D האם גזירת גורל?

רישום שלילי ב – BDI וב -B&D האם גזירת גורל?

 מאת עורך הדין וחשבונאי שלומי סבג, ADV-ACU

 

מהו דו"ח נתוני אשראי ומהו רישום שלילי / BDI שלילי ?

כיום בכל פעם שתבקשו אשראי מבנק או מחברת כרטיסי אשראי או שתנסו לבצע עסקה עם גוף מסחרי (לדוגמא בעסקת רכב מליסינג), הגופים האלה יוציאו דו"ח נתוני אשראי אודותיכם שבהתאם לו, יחליטו, האם הם מעוניינים לתת לכם אשראי או שלא.

דו"ח נתוני אשראי זהו מסמך מרכז המכיל היסטוריית נתוני אשראי חיוביים ושליליים אודות אדם או עוסק (בחוק שניהם נקראים "לקוח"), כולל נתונים בדבר אי פירעון חובות. המידע השלילי נקרא גם בשם "אורות אדומים". כמוסבר להלן, את דו"ח נתוני האשראי מנפיקות חברת BDI  וחברת B& D, אשר הן היחידות המוסמכות על-פי חוק לאסוף מידע אודותינו.

בעוד "תעודת הזהות הבנקאית" הינה בעצם המידע והדירוג שהבנק שלנו מנפיק אודותינו לגבי כלל הפעילויות והיתרות שלנו בחשבון הבנק, הרי שדו"ח נתוני אשראי מכיל את כלל נתוני האשראי אודותינו ממרבית הגופים הרלוונטיים במשק. על-סמך המידע אודותינו בדו"ח נתוני אשראי, הגוף שנותן לנו אשראי מחליט האם הוא מעוניין להתקשר עימנו, ואם כן, באיזה תנאי אשראי ובאיזה בטחונות.

BDI שלילי , הכוונה למצב שיש לאדם רישום שלילי כולשהו בדוח ה- BDI (בי די אי) שלו.

כך לדוגמא, למי שיש BDI שלילי (רישום שלילי בדו"ח נתוני אשראי), ייתכן שלא יוכל לקבל משכנתא מהבנק, ואם הבנק יסכים לתת לו משכנתא, קרוב לוודאי שהיא תהיה בריביות גבוהות יותר או עם הון עצמי גבוה יותר (או עם בטחונות אחרים כגון לווה נוסף או ערב).

חוק שירות נתוני אשראי, תשס"ב-2002 הוא החוק הרלוונטי אשר קובע הוראות באשר לאיסוף נתוני אשראי, הכללתם בדו"ח אשראי ומסירתם לצדדים שלישיים.

המידע בדו"ח האשראי הינו אמנם כלי עזר לצדדים שלישיים לפני קבלת ההחלטה האם לתת לאדם אשראי, אך יחד עם זאת חשוב לדעת כי שיקול הדעת הבלעדי אם לתת את השירות הוא של הגוף עצמו אליו פנה האדם בבקשה (ולא של בעלת הרישיון או רשם שירותי נתוני אשראי).

 

מי מוסמך לאסוף אודותינו מידע?

בניגוד לדעה הרווחת לא רק חברת BDI אוספת מידע אודותינו. כיום, ישנן שתי חברות בשם B& D(די. אנד בי. החברה לנתוני אשראי בע"מ) ו- BDI (בי.די.אי קופאס בע"מ) שהינן בעלות רשיון שירות נתוני אשראי. חברות אלה מוסמכות לאסוף על אדם נתוני אשראי שונים ולמסור את דו"ח נתוני האשראי אודותינו לצדדים שלישיים, בתנאים הקבועים בחוק.

נתוני האשראי אודות הלקוח מועברים לבעלות הרישיון על ידי גופים שונים הנקראים בחוק "מקורות המידע". הנתונים שמועברים על ידי מקורות המידע כוללים, בין היתר, מידע על תיקי הוצאה לפועל, הליכי פשיטת רגל, חובות לבנקים ולחברות כרטיסי אשראי ומידע על חשבונות מוגבלים.

איזה סוג מידע נאסף אודותינו?

דו"ח נתוני אשראי, מכיל שני סוגים של נתוני אשראי אודותיכם – מידע חיובי ומידע שלילי. המידע השלילי נקרא גם BDI שלילי . המידע אודות הלקוח נאסף ואף נמסר לבעלות הרישיון – חברת BDI  וחברת B& D גם ללא הסכמת הלקוח. המידע נשמר אצלן לתקופה של עד 7 שנים מיום קבלתם, אך מוצג לפי ההגבלות שלהלן. כעבור 7 שנים ממועד הקבלה החוק קובע כי על בעלות הרישיון למחוק ולבער כל נתון אשראי עם תום התקופה כאמור.

הגופים המשמשים כמקורות מידע ומוסמכים למסור מידע שלילי אודותינו הם:

כנ"ר- כונס הנכסים הרשמי: הכוונה לנתונים אודות פשיטת רגל והליכי כינוס שננקטו כנגד הלקוח (כגון – נתונים אודות חייב לאחר שניתן צו כינוס, בקשה לפשיטת רגל, הכרזת חייב כפושט רגל, ביטול הליך פשיטת רגל). המידע מוצג עד 7 שנים ממועד ביטול ההליך.

לשכת הוצל"פ: הכוונה למידע אודות תיקי הוצאה לפועל המתנהלים נגד הלקוח או הליכי הוצאה לפועל (כגון: תיקי הוצאה לפועל שעניינם ביצוע פסק דין או ביצוע שטר, איחוד תיקים, בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב, נתונים על חייב מוגבל באמצעים). המידע מוצג עד 5 שנים.

בנק ישראל: הכוונה לנתונים בדבר היות הלקוח "לקוח מוגבל" או "לקוח מוגבל חמור" כמשמעם בחוק שיקים בלי כיסוי. המידע מוצג עד כ-3 שנים ממועד סיום ההגבלה.

תאגידים בנקאיים או מנפיקי כרטיסי חיוב: הכוונה להתראות ללקוח שהינו בעל חשבון על כוונה לנקוט הליכים לגביית חוב או סירוב שיקים. המידע מוצג עד 5 שנים ממועד משלוח מכתב ההתראה.

מקורות מוסמכים: מקור מוסמך זהו עסק (למעט תאגיד בנקאי או מנפיק כרטיסי חיוב) שמתקיימים לגביו שני תנאים: המקור עורך רשומות מוסדיות בדבר אי פרעון חובות, וכן שמחזור עסקיו השנתי עולה על 25 מיליון ₪. דוגמאות למקורות מוסמכים הינם חברות תקשורת, חברות ביטוח וכיוצב'. המקורות המוסמכים מעבירים מידע אודות אי-תשלום חובות על-ידי הלקוח. מתאריך היווצרות החוב המידע מוצג עד כ- 5 שנים. חשוב לציין שלהבדיל מיתר הגופים, המקורות המוסמכים, רשאים להעביר מידע אודותיכם, ואינם חייבים לעשות זאת.

בתי המשפט: הכוונה לנתונים לפי סעיף 7 לחוק החברות לפיהם בית המשפט קבע שבעל מניה בחברה לא יוכל להיות דירקטור או מנהל כללי של חברה או להיות מעורב, במישרין או בעקיפין, בייסוד חברה או בניהולה.

מידע חיובי: הכוונה למידע מתאגידים בנקאיים אודות הלוואות שניתנו ללקוח והלקוח עומד בפרעונן ואודות מסגרות אשראי שהועמדו ללקוח. ניתן להרחיב את המידע החיובי הנאסף על לקוח לפי הסכמתו בכתב. לקוח המבקש כי בעל רישיון שירות נתוני אשראי יאסוף וימסור עליו נתונים חיוביים, ימסור לבעל הרישיון הודעה חתומה על-ידו לגבי רצונו.

 

למי נמסר המידע אודותינו?

בעל רישיון רשאי למסור דו"ח נתוני אשראי רק למי שמסר הצהרה בכתב כי הוא זקוק לדו"ח רק לצורך אחת מהמטרות הקבועות בחוק: מתן אשראי ללקוח, מכירה או רכישה של נכס או שירות ללקוח או התקשרות עם הלקוח בעניין המחאת זכויות או חובות או גביית חובות או התקשרות בחוזה שכירות וחידושו או התקשרות בחוזה העסקה.

 

היכן ניתן לראות מהו המידע שנאסף עלנו ומהו המידע שנמסר? עיון בנתוני האשראי אצל בעל הרישיון

נתוני האשראי נכללים בדו"ח האשראי בהתאם להוראות החוק ולבעלות הרישיון אין שיקול דעת אם לכלול מידע שהועבר אליהם על ידי מקורות המידע.

יובהר כי לרשם שירותי נתוני אשראי או לבעל הרישיון אין סמכות להורות על מחיקת מידע מדו"ח אשראי לפני שחלף המועד הקבוע בחוק להצגתו. ישנם שני סוגים של דו"ח נתוני אשראי:

דו"ח נתוני אשראי עצמי:  כל אדם זכאי לקבל אחת לשנה, ללא תשלום, דו"ח נתוני אשראי עצמי, שזהו דו"ח מעודכן של נתוני האשראי אודות אותו אדם ולראות מהם נתונים המוצגים בו לגביו. זהו אותו דו"ח נתוני אשראי אשר מועבר לצדדים השלישיים. כך גם האדם יכול לראות איזה נתונים אודותיו רואים הצדדים השלישיים.

דו"ח עיון בנתוני אשראי: לכל אדם קיימת גם אפשרות לקבל דו"ח עיון על עצמו בלבד, הכולל מידע מפורט יותר, אחת לחצי שנה ללא תשלום. זהו דו"ח שבו ישנו את כל המידע הרלוונטי שנאסף על אותו אדם, גם אם מידע זה אינו מוצג לצדדי ג'. בדו"ח העיון מופיעים גם המקורות מהם התקבל המידע, וכן שמותיהם של אלה שהועבר להם דו"ח האשראי אודות אותו לקוח.

לצורך קבלת הדו"ח יש להזדהות בפני עו"ד, פקיד דואר או במשרדי בעלות הרישיון.

 

האם ניתן למחוק מידע שלילי אודותינו או לתקן את המידע ( מחיקת רישום שלילי BDI )?

בנושא זה יש לתקן שגיאות נפוצות. חשוב לדעת כי אם המידע אודותיכם הינו נכון ומדויק ונשמר לפי כל הכללים והוראות החוק לא ניתן להביא למחיקת רישום שלילי BDI .

 

יחד עם זאת, מניסיוני קורים מצבים רבים בהם ישנו BDI שלילי שגוי, או רישום שניתן לתקן או למחקו מלכתחילה. עורך דין הבקיא ומנוסה בתחום ידע לכוון אתכם ולבדוק את הנתונים אודותיכם, להצליבם עם המידע שיש לגביכם וייעץ לכם נכונה האם ומה ניתן להביא למחיקת BDI שלילי שלכם או לתקן מהדו"ח אודותיכם.

 

לפיכך בשלב ראשון אני ממליץ לפנות במקביל לשתי בעלות הרישיון (כאמור BDI ו- B&D) ולבקש מכל אחת מהם את שני סוגי הדוחות לגביכם – את דו"ח האשראי העצמי ודו"ח העיון כדי שניתן יהיה לבחון את המידע המובא שם אודותיכם, האם הוא נכון והאם הוא עומד בכל הכללים והוראות החוק.

 

אם מצאתם שיש טעות בדו"ח או שהוא כולל מידע שלא היה נכון בעת העברתו לבעל הרישיון, או מידע שכבר חלף משך הזמן להצגתו, יש לפנות בכתב לבעל הרישיון בבקשה לתיקון המידע. החוק קובע כי אדם הסבור כי מידע לגביו הנמצא במאגר המידע של בעל רישיון שירות נתוני אשראי לא היה, בעת העברתו לבעל הרישיון נכון, שלם, ברור, או מעודכן, רשאי לפנות לבעל הרישיון בבקשה למחקו, להשלימו או לתקנו, או להוסיף לגבי הערה.

במצב כזה בעל הרישיון פונה לאותו מקור שהעביר את המידע, לקבל את תגובתו. אם אותו מקור מידע מאשר את גרסת הלקוח, על בעל הרישיון לתקן זאת, אם מקור המידע אינו מאשר את גרסת הלקוח, על בעל המידע לרשום בדוח האשראי את הפרטים לעניין גרסת הלקוח ותגובת מקור המידע. אם מקור המידע אינו מגיב תוך 30 יום מהיום שקיבל פניה, חובה על בעל הרישיון למחוק את כל המידע.

בכל מצב שנעשה שינוי או תיקון בדו"ח האשראי, על בעל הרישיון למסור דו"ח אשראי מתוקן לכל מי שקיבל ממנו דו"ח אשראי לגבי אותו לקוח בחצי שנה האחרונה.

לקוח הרואה את עצמו נפגע ממעשה או מחדל של בעל רישיון בעניין הבקשה לתיקון המידע, רשאי לערער על כך תוך 45 ימים לבית משפט השלום.

בהקשר לכך חשוב לציין כי יש להבחין בסיבה לטעות במידע. ככל שמדובר במידע שגוי שמוסר המקור לבעל הרישיון, אזי יש לנקוט בהליכים כנגד מקור המידע, ככל שמדובר במידע נכון ושבעל הרישיון לא מתקן את הדו"ח לפי המידע הנכון, יש לנקוט בהליכי ערעור כנגד בעל הרישיון.

אדגיש כי המידע המוצג בדו"ח האשראי כולל את היסטוריית האשראי של הלקוח. על כן, עצם תשלום החוב, סגירת תיק הוצאה לפועל וכיו"ב לאחר שהמידע כבר נכלל בדו"ח האשראי, אינו עילה למחיקת BDI שלילי (המידע מדו"ח האשראי) לפני המועד שנקבע בחוק.

כאשר יש לאדם טענה כנגד בנק או חברת כרטיסי אשראי המסרבים לתת שירות מבלי שלדעתו נשקלו כל השיקולים הרלוונטיים ומבלי שקיבל הסבר לכך, באפשרותו לבדוק זאת מול הגורם המוסמך לבדוק תלונה מסוג זה שהינו יחידת פניות הציבור בבנק הספציפי או בחברת כרטיסי האשראי, ולאחר מכן ביחידת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.

אציין גם כי כמובן, שהדרך הטובה ביותר להביא למחיקת רישום שלילי BDI היא לדאוג, שהוא לא יירשם מלכתחילה, או שהוא יאוזן על-ידי תיקון פיגורים מן העבר ויצירת מידע חיובי שיאזן את התמונה.

 

 אודות חוק נתוני אשראי החדש

 

בסוף שנת 2018 אמור להיכנס לתוקף חוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016 אשר מחליף את חוק שירות נתוני אשראי. מטרת החוק היא לפתוח את שוק האשראי הריכוזי לתחרות, לאפשר הוזלת ריבית ללווים ולצמצם פניה של לווים לשוק האפור.

 

החוק החדש קובע הסדר כולל לשיתוף בנתוני אשראי והוראות לגבי איסוף נתוני אשראי ממקורות מידע הקבועים בחוק. כמו כן, החוק החדש מרכז במאגר מידע מרכזי אחד את כל הנתונים הפיננסיים אודות ציבור משקי הבית. המאגר הזה יכיל למעשה את כל הנתונים הנדרשים כדי לקבוע מה דירוג האשראי של הלקוח.

 

מאגר המידע המרכזי ינוהל ויופעל על ידי בנק ישראל, וצפוי לקום במהלך שנת 2018. את המידע בנק ישראל יעביר לגופים שונים אשר יקראו "לשכות אשראי" לשם עיבוד המידע והעברתו לנותני האשראי. מאגר נתוני האשראי ירחיב את המידע העומד לרשות נותני האשראי בבואם להעריך את רמת סיכון האשראי של הלקוח וירחיב את הנגישות לאשראי ותעודד תחרות בין מלווים על מתן אשראי.

 

בנוסף, עד עתה ניתנו חמישה אישורים עקרוניים לחמש חברות שונות לקבלת רישיון שירות נתוני אשראי (לשכות אשראי). לשכות האשראי ישפרו את תהליכי החיתום של נותני האשראי באמצעות שימוש בנתוני מאגר נתוני האשראי לצורך יצירת דירוג אשראי, וכן יספקו ייעוץ ללקוחות באופן שיסייע להם לשפר את תנאי האשראי שלהם.

 

לסיכום, אני ממליץ מאוד לכל מי שנתקל בסירוב לקבל אשראי בשל רישום שלילי לקבוע פגישת ייעוץ בהקדם עם משרדנו. למשרדנו יש הישגים משמעותיים בכך במיוחד. אנו נדע לנתח את דוחות ה- BDI שלכם ונפעל עבורכם לתיקון הרישום השלילי.

 

עורך דין וחשבונאי שלומי סבג, מתמחה בדיני בנקאות וברישום BDI (בי די אי) ו –D&B  (דן אנד ברדסטריט), BDI שלילי , מחיקת רישום שלילי BDI, ביטול BDI, בדיקת BDI  (בדיקת בי די אי) ובדיקת BDI לפי תעודת זהות

* האמור במאמר זה הינו לצורך מידע כללי בלבד ואיננו תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

** האמור אודות חברת BDI (בי די איי) לקוח מאתר החברה.

 

כתיבת תגובה