"הסוד הגדול" – אודות דירוג האשראי של חברת BDI (בי די איי)

"הסוד הגדול" – אודות דירוג האשראי של חברת BDI (בי די איי)

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג, LLB-ACU

 

רבים יודעים כי חברת BDI (בי די אי) מספקת לבנקים ולנותני האשראי השונים שירותי נתוני אשראי אודותינו. הכוונה לדוחות נתוני אשראי שבהם ישנה כל ההיסטוריה האשראית, הצרכנית והמשפטית הרלוונטית אודותינו מכל מקורות המידע המותרים לתקופת הזמן המותרת בשמירה (נתונים אודות פשיטת רגל, כינוס נכסים, הוצאה לפועל, חשבון מוגבל צקים חוזרים וכו). כאשר ישנו רישום שלילי כולשהו אזי לאותו אדם ישנו BDI שלילי . בהקשר לכך ראו מאמרי הדן בכך בהרחבה "רישום שלילי ב-BDI וב – D&B, האם גזירת גורל"  מאת עורך-דין וחשבונאי שלומי סבג, בקישור:  https://goo.gl/Vf7bvN   

פחות יודעים כי יחד עם שירות נתוני האשראי, חברת BDI  (בי די אי) מספקת גם שירות דירוג אשראי. כלומר’ כל אחד מאתנו מקבל  מחברת BDI (בי די אי) דירוג – שזהו מספר מ-0 ועד 10, האמור להיות מנבא סטטיסטי ליכולת החזר האשראי שלנו (בחוק נקרא גם "המלצה").

דירוג אשראי הינו בעצם "ציון סטטיסטי" שניתן ללקוחות השונים על-ידי בעלות הרישיון שירות נתוני האשראי – חברת BDI (בי די אי) וחברת – B&D (דן אנד ברדסטריט), המסתמך אודות נתוני האשראי של הלקוח, כלומר על היסטורית האשראי של הלקוח (הנתונים השליליים ועל החיוביים) וכן תחזית לעתיד (חברת BDI [בי די אי] לא חושפת את הפרמטריים שעל פיהם ניתן הדירוג).

בהתאם לדירוג האשראי שלנו אשר ניתן על-ידי BDI (בי די אי)  הבנקים, חברות כרטיסי האשראי ויתר נותני האשראי, מחליטים האם לתת לנו אשראי ואם כן באיזה ריביות יהיה האשראי ובאיזה בטחונות כמו ערבים, לווה נוסף וכו' (במאמר מוסגר אציין כי, כמפורט להלן, כל אחד מאיתנו זכאי לקבל את דירוג ה-BDI [בי די אי] שלו).

המסגרת החקיקתית

תקנה 43א לתקנות שירות נתוני אשראי, תשס"ד-2004, נחקק ביום 1 לנובמבר 2011 והוא אפשר, לראשונה, לבעלות רישיון שירות נתוני האשראי (חברת BDI (בי די איי) וחברת – B&D (דן אנד ברדסטריט), לתת יחד עם דו"ח נתוני האשראי גם שירות דירוג אשראי אודות אנשים פרטיים.

כך נקבע בתקנה 43א לתקנות שירות נתוני אשראי, אשר מסמיך את בעלות הרישיון לתת גם שירות דרוג אשראי:

סעיף 43א (ג) לתקנות שירות נתוני אשראי קובע כי לצורך דירוג האשראי, בעל רישיון שירות נתוני אשראי יביא בחשבון רק נתוני אשראי שהוא רשאי למסור לפי הוראות החוק. כלומר הכוונה לכל נתוני האשראי השליליים והחיוביים אודותינו שמותר לחברת BDI (בי די איי) לאסוף לגבי ולפרק הזמן שמותר לה להחזיק את נתונים אלה.  בהקשר למחיקת רישום שלילי BDI ולנתונים שמותר לחברת BDI (בי די אי) לאיסוף אודותינו ראו מאמרי הדן בכך בהרחבה "אודות דו"ח נתוני אשראי של חברת BDI (בי די אי)"  מאת עורך-דין וחשבונאי שלומי סבג, בקישור:  -https://goo.gl/Vf7bvN / .  

בהתאם לאמור בתקנות ולפי דברי חברת BDI (בי די אי) דירוג האשראי הצרכני של חברת BDI (בי די אי) מסתמך על מודל כמותי סטטיסטי. חשוב לזכור כי בשעה שחברת BDI (בי די איי) עורכת את דירוג האשראי שלנו, עליה להסתמך רק על נתוני אשראי רלוונטיים – כלומר נתוני האשראי שמוחזקים אצלה (בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק). לכן גם יתכן שיהיה גם דו"ח BDI שלילי (רישום שלילי כולשהו) וגם דירוג שלילי של BDI. יחד עם זאת נציין כי מחיקת רישום שלילי BDI , תביא גם לשיפור הדירוג וגם למחיקת ה – BDI שלילי .

יחד עם זאת, חברת BDI (בי די אי) לא חושפת את המשקל שהיא מייחסת בדרוג האשראי לכל אחד מהפרמטרים, אולם לטענתה היא "פיתחה דירוג אשראי ייחודי המבוסס על מודל סטטיסטי כמותי שמחשב את ההסתברות לאי עמידה של הפרט בהתחייבויותיו ביחס לנטייה לאי עמידה בהתחייבויות- default to Propensity ".

לטענתה של חברת חברת BDI (בי די אי) היתרונות של דירוגי אשראי הם:

 • הגברת האובייקטיביות והעקביות בקבלת החלטות אשראי צרכני.
 • קיצור משך הזמן הנדרש לקבלת החלטת אשראי.
 • ייעול תהליך קבלת החלטות אשראי.
 • הגברת התחרות על הצרכן.
 • תמחור מדויק יותר של הסיכון במתן אשראי צרכני.

סעיף 43א (ג) לתקנות שירות נתוני אשראי מוסיף וקובע כי לצורך דירוג האשראי, אסור לחברת BDI (בי די אי) לקחת בחשבון נתונים על אישיותו של הלקוח, לרבות מינו, גילו, גזעו, דתו, לאומיותו או מקום מגוריו.

סרגל דירוג האשראי של חברת BDI

סרגל הדירוג של חברת BDI (בי די איי) מתפלג לקטגוריות דירוג של רמות סיכון מ "- אין מידע" עד "סיכון גבוה ביותר". כל דירוג סיכון מייצג הסתברות מסוימת לאי עמידה בהתחייבויות בטווח של 3 חודשים הקרובים. המודל הוא דינמי ומתעדכן באופן שוטף .

 

ככל שהדירוג גבוה יותר אזי ההסתברות לכשל גבוהה יותר והסיכון שהצרכן לא יעמוד בהתחייבויות שלו גדול יותר .

 

טווח הארכת סיכון עליון ותחתון

בהתאם לאמור בגישתה הרשמית של חברת BDI (בי די איי) המופיעה באתר האינטרנט של החברה, מודל דירוג האשראי מתבסס רק על נתונים המותרים להצגה על פי חוק שירות נתוני אשראי.

בניית מודל הדירוג התבססה על אירועים של אי עמידה בהתחייבויות מסוגים שונים שהצטברו במשך 7 עד שנים. נתונים אלה מאפשרים חיפוש מתאמים בין אירועי עבר לאירועי עתיד של אנשים שונים. למשל: אדם לו אירועי אי תשלום רבים בעבר צפוי שיהיו לו גם אירועים של אי תשלום בעתיד, כמו כן אדם שלו אירועי אי תשלום בעלי משמעות נמוכה שאירעו רק בעבר הרחוק צפוי לפחות אירועים בעתיד הקרוב .

לטענתה של חברת BDI (בי די איי) מודל הדירוג מאפשר לתרגם את תמונת אירועי אי תשלום מהעבר לסיכון לאירועי אי תשלום נוספים בעתיד .מודל הדירוג בנוי באופן המאפשר לבדל בצורה מדויקת בין אנשים בעלי סיכון אשראי שונה .המודל מחשב את ה-PD באמצעות פונקציה אקספוננציאלית. המקדמים בנוסחה נאמדו בכלים סטטיסטיים. האופטימיזציה מתבצעת ע"י מיקסום הנראות של האירועים בדומה לתהליך שמתבצע ברגרסיה לוגיסטית. המידע עליו התבסס הדירוג לפי חברת BDI (בי די איי).

 • פשיטות רגל
 • הוצאה לפועל
 • הגבלה בבנק ישראל
 • התראות של בנקים וחברות כרטיסי אשראי
 • 'צ קים מסורבים
 • חובות לספקי שירות
 • מידע על הקצאת מסגרות אשראי בבנקים וחברות כרטיסי אשראי
 • עמידה בפירעון הלוואות לבנקים וחברות כרטיסי אשראי.

איך ניתן לדעת מהו הדירוג שלנו

סעיף 43א(ז) לתקנות שירות נתוני אשראי קובע כי על חברת BDI (בעלת רישיון שירות נתוני אשראי) לכלול במידע הנמסר ללקוח אשר הגיש בקשה לעיין במידע המצוי על אודותיו אצל בעל הרישיון לפי סעיף 30 לחוק, גם את דירוג האשראי שנתן ללקוח לדרישת כל מבקש דוח אשראי על אודותיו בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה.

בכלל זאת על חברת BDI (בי די איי) לכלול בדוח אשר מועבר ללקוח גם את רשימת הנתונים שהובאו בחשבון לצורך הדירוג, וכן את ההמלצה שניתנה על ידי בעל הרישיון לגבי ההחלטה שיש לנקוט בעניינו של הלקוח, ככל שניתנה המלצה כאמור.

יחד עם זאת, על אף שתכליתם של חוק שירות נתוני אשראי, תשס"ד-2004 וחוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016 שאמור להחליפו, הייתה ליצור שקיפות מלאה לגבי הנתונים שחברות נתוני אשראי מחזיקות אודותינו והשימוש שהן עושות בהם, הרי שבעניין דירוג האשראי שלנו, רב הנסתר מאוד. 

בניגוד לנתוני האשראי הצרכני שלנו המחויבים בפרסום, חברת BDI (בי די איי) אינה מחויבת לחשוף ואינה חושפת כיצד נעשה חישוב הדירוג (בהקשר לחובה המוטלת על BDI  [בי די איי] להנפיק לנו דוח אשראי צרכני ודוח עיון ראו מאמרי הדן בכך בהרחבה "רישום שלילי ב-BDI וב – D&B, האם גזירת גורל"  מאת עורך-דין וחשבונאי שלומי סבג, בקישור:  -https://goo.gl/Vf7bvN / .  .

במאמר מוסגר אציין כי לכן טוב תעשו אם בשעה שאתם מתמקחים עם הבנק לגבי המשכנתא, או הריביות בהלוואה שלוקחים, תנסו לדרוש את דירוג האשראי שלכם. כך תדעו מהו הציון שהבנק נותן לכם, תוכלו לתקנו או לשפר את המיקוח שלכם.

עורך דין וחשבונאי שלומי סבג, מתמחה בדיני בנקאות וברישום BDI (בי די אי) ו –D&B  (דן אנד ברדסטריט), BDI שלילי , מחיקת רישום שלילי BDI, ביטול BDI, בדיקת BDI  (בדיקת בי די אי) ובדיקת BDI לפי תעודת זהות

* האמור במאמר זה הינו לצורך מידע כללי בלבד ואיננו תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

** האמור אודות חברת BDI (בי די איי) לקוח מאתר החברה.

כתיבת תגובה