השלבים השונים בפשיטת רגל בהליך החדש (חדלות פירעון)

השלבים השונים בפשיטת רגל בהליך החדש (חדלות פירעון)

מאת עורך דין וחשבונאי שלומי סבג, ADV-ACU

מעוניינים לשים קץ לחובות ולהביא למחיקת החובות ולהפטר מחובות? מחפשים עורך דין למחיקת חובות? עורך דין לחדלות פירעון (פשיטת רגל לפי החוק החדש)? עורך דין להסדר חוב? משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים במחיקת חובות, חדלות פירעון (פשיטת רגל בהליך החדש), הסדר חוב (לרבות הסדר חוב בהוצאה לפועל או הסדר חוב ללא הליך פשיטת רגל) וקבלת הפטר.

במאמר זה נסקור את השלבים השונים בפשיטת רגל בהליך החדש (שלבי הליך חדלות פירעון לחייב יחיד) לחייב מעל 150,000 ₪ אשר מתנהלים בפני הממונה על חדלות פירעון ובית משפט השלום.

משך ההליך של חדלות פירעון (פשיטת רגל בהליך החדש) הוא כ-4 שנים ממועד מתן הצו לפתיחת הליכים ועד למועד קבלת ההפטר (למעט החריג של הפטר לאלתר).

 הליך חדלות הפירעון של חייב שהוא יחיד המתנהל אצל הממונה ובבית משפט השלום כולל מספר שלבים:

 שלב א'- פתיחת הליך חדלות הפירעון (פתיחת הליך פשיטת רגל בהליך החדש)

הליך של חדלות פירעון נפתח בהגשה של בקשה לבית משפט השלום וכן לממונה על חדלות פירעון שנקראת "בקשה למתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון". ההחלטה על מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון תינתן ע"י בית המשפט. עם מתן צו לפתיחת הליכים, על היחיד להגיש לממונה דו"ח על מצבו הכלכלי תוך 21 יום, בהתאם להוראות החוק. לאחר כ 30 יום, יקבע הממונה על חדלות פירעון צו תשלומים מותאם למצבו הכלכלי של החייב (אם הגיש דוח כלכלי כמתחייב בחוק) או צו תשלומים שאינו מותאם למצבו הכלכלי של החייב (אם החייב לא הגיש דוח כלכלי כמתחייב. בכל שלב שיוגש הדוח ניתן יהיה להתאים את צו התשלומים) הצו יכלול חובת תשלום חודשי, חובת דיווח על הכנסות והוצאות ויטיל על החייב מגבלות הקבועות בחוק.

 

שלב ב'- תקופת הביניים – ממועד מתן הצו לפתיחת הליכים ועד למתן הצו לשיקום כלכלי

תקופה זאת נמשכת כ-11 חודשים. במהלך תקופת הביניים על החייב לעמוד בחובות ובמגבלות שהוטלו עליו בצו לפתיחת הליכים, לשתף פעולה עם הנאמן ועם הממונה ולקיים את החלטות הממונה ובית המשפט. במהלך ששת החודשים הראשונים שבתקופת הביניים, יגישו הנושים של החייב תביעות חוב לנאמן. הנאמן יערוך בירור על אודות הנסיבות שהביאו את החייב לפתיחת הליך חדלות הפירעון, ישלים פרטים ומידע על אודות החייב, יברר אודות נכסים מהם ניתן לפרוע את החובות וידווח לממונה על התנהלות החייב ממועד פתיחת ההליך ועל ממצאי הבירור שערך. במקביל, הנאמן יבדוק את תביעות החוב שהוגשו על ידי הנושים, יקבע לגבי כל תביעת חוב מהו היקף החוב וסוג החוב. בסיום תהליך בדיקת תביעות החוב יתגבש היקף חובות החייב וסיווגם. בתקופת הביניים יכול כל אחד מהצדדים בהליך להגיש בקשות לממונה או לבית המשפט בהתאם להוראות החוק. הממונה יקבל דיווחים מהנאמן על אודות התנהלות החייב, יכריע בבקשות שיוגשו אליו בהתאם להוראות החוק, ולקראת סוף תקופת הביניים יגבש תכנית לשיקום כלכלי לחייב, אותה יגיש לבית המשפט.

 

שלב ג' – דיון בבית המשפט על מתן צו לשיקום כלכלי

הדיון בבית המשפט נערך על בסיס דו"ח ממצאי הבדיקה שהגיש הנאמן והמלצת הממונה על תכנית לשיקום כלכלי לחייב. לדיון מתייצבים הצדדים בהליך, ורשאי להתייצב כל בעל עניין בהליך. בדיון זה בית המשפט יקבל החלטה על מתו צו לשיקום כלכלי או על ביטול ההליך, כמו כן יכול בית המשפט לדחות את ההחלטה ולתת הוראות נוספות צו לשיקום כלכלי יכלול את התנאים לשיקומו הכלכלי של החייב, וביניהם: תקופה מוגדרת בה ישלם החייב תשלומים לקופת הנשייה, נכסים אשר ימומשו לטובת פירעון החובות, אופן מימוש הנכסים, מגבלות אשר יחולו על החייב בתקופת השיקום הכלכלי, לעיתים הצו יכלול חובת השתתפות של החייב בהכשרה להתנהלות כלכלית נכונה. הצו יגדיר מאילו חובות עבר יקבל החייב פטור בסיום ההליך, בהתאם להוראות החוק.

הפטר לאלתר

כאשר בית המשפט ימצא כי יכולת ההשתכרות של החייב אינה עולה על צרכי המחייה הבסיסיים, ואין תועלת בהמשך ניהול הליך חדלות הפירעון, יינתן לחייב בצו השיקום הכלכלי הפטר לאלתר, ללא תכנית לשיקום כלכלי. במקרה בו ימצא בית המשפט כי החייב ניצל את הליך חדלות הפירעון לרעה או לא שיתף פעולה עם הנאמן והממונה או הפר את המגבלות אשר הוטלו עליו באופן הפוגע מהותית בניהולו התקין של ההליך, יורה בית המשפט על ביטול הצו לפתיחת הליכים וכיצד יש לנהוג בנכסים אשר הצטברו בקופת הנשייה. במקרה זה, לא יינתן לחייב פטור מחובות העבר.

שלב ד'- תקופת השיקום כלכלי

 

הינה תקופה שממועד מתן הצו לשיקום כלכלי על ידי בית המשפט ועד לסיום הליך חדלות הפירעון. תקופה זאת נמשכת כ-3 שנים. בתקופה זו על החייב לעמוד בתנאי הצו לשיקום כלכלי, כלומר לשלם תשלומים לקופת הנשייה, לסייע במימוש הנכסים לטובת פירעון החובות, ולעמוד בכל תנאי נוסף שקבע בית המשפט בצו לשיקום כלכלי. הנאמן יעקוב אחר קיום התכנית לשיקום כלכלי על ידי החייב וידווח על כך לממונה. כמו כן, הנאמן יפעל למימוש נכסי החייב בהתאם להוראות הצו לשיקום כלכלי, ויעביר את תמורת המימוש לקופת הנשייה. במהלך התקופה, הממונה יפקח על עבודתו של הנאמן ויכריע בבקשות אשר יוגשו בהתאם להוראות החוק. במקרה בו ידווח לממונה כי החייב אינו עומד בתנאי התכנית לשיקום כלכלי, ישקול הממונה הגשת בקשה לבית המשפט לביטול הצו לפתיחת הליכים וההליך בכללותו. גם בסמוך לסיום תקופת השיקום הכלכלי הנאמן והממונה יבחנו את עמידת החייב בתכנית השיקום הכלכלי לקראת אישור ההפטר.

הפטר

במידה שהממונה יאשר כי החייב עמד בתנאי התכנית לשיקום כלכלי, בית המשפט ייתן הפטר מחובות העבר – מחיקת חובות, בהתאם להוראות הצו לשיקום כלכלי.

עורך דין וחשבונאי שלומי סבג בעל ניסיון של למעלה מ – 15 שנים בצמרת משרדי עורכי הדין ורואי החשבון בישראל. עורך דין וחשבונאי בעל ניסיון רב והוא מתמחה בחדלות פירעון, מחיקת חובות והפטר.

  האמור לעיל הוא לידע כללי בלבד וכל המסתמך עליו עושה זאת על דעתו בלבד. אנו ממליצים לגשת ליעוץ משפטי פרטני.  

כתיבת תגובה