מחיקת חובות אגרה לרשם החברות וקבלת פטור מאגרה לרשם החברות

מחיקת חובות אגרה לרשם החברות וקבלת פטור מאגרה לרשם החברות

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג, LLB-ACU

החברה שלכם הפסיקה פעילות? החברה נרשמה כמפרת חוק והחובות לרשם החברות הולכים ותופחים?  אתם זקוקים לשירותי פירוק חברה מרצון של משרדנו! משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים בפירוק חברה מרצון וביטול חובות אגרת רשם החברות.

 במאמר זה נסביר לכם מהן הדרכים השונות למחיקת / ביטול חוב אגרת החברות וכן לקבלת פטור מאגרת רשם החברות. 

תשלום אגרה שנתית לרשם החברות

כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות. גם חברה שאיננה פעילה או חברה בהליכי פירוק (כל עוד אינה מחוסלת), אמורה להמשיך ולשלם אגרת רשם החברות. החוב לרשם החברות ממשיך ותופח. הדרך היחידה לביטול החוב לרשם החברות או לקבלת פטור מתשלום אגרת רשם החברות היא במסגרת פירוק חברה. במסגרת הליך פירוק החברה מרצון הנאמן על הליכי הפירוק פועל להסדרת חובות האגרה של החברה לרשם החברות. לפיכך הנאמן על הליכי הפירוק יכול לפנות במסגרת הליך פירוק החברה אל רשם החברות ולבקש מחיקה של החובות (בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בחוק) ולפטור מאגרת רשם החברות הלאה. 

נדגיש כי לא ניתן להשלים חיסול של חברה עד להסדרת כל חובות האגרה – באמצעות תשלום או על ידי קבלת פטור. לפני עריכת דו"ח סופי על הנאמן על הליכי הפירוק לוודא כי לחברה אין שום חוב . חשוב לציין כי בהתאם להוראות תקנה 5ג לתקנות החברות (אגרות), תשס"א-2001, לא יבוצע החזר כספי לאגרה שכבר שולמה.

תנאים לקבלת פטור מאגרת רשם החברות וביטול חוב רשם החברות

במסגרת הליך פירוק החברה מרצון חברה יכולה לקבל פטור מאגרת רשם החברות ואף לבטל את כל חובות העבר בגין אגרת רשם החברות באחד משני מסלולים: במסלול הראשון – החל מהתקופה שבה החברה הפסיקה פעילות; במסלול השני – החל מהתקופה שהחברה סגרה את התיקים ברשויות המס (לפי המוקדם).

החברה יכולה לקבל את הפטור מאגרת רשם החברות רק החל מהשנה שלאחר השנה שבה התיק שלה ברשות המיסים סווג כלא פעיל או סגור (ישנו מסלול מיוחד נוסף שעליו נעמוד בהמשך).

בקשה לפטור מאגרה שנתית תיבדק רק כאשר סטטוס החברה מוגדר כ"חברה בפירוק מרצון"  –  לאחר השלמת הגשת מסמכי השלב השני בהליכי הפירוק השונים ואישורם על ידי הרשם. במסגרת זאת ניתן גם לבקש ביטול חוב רשם החברות עבור כל התקופה שהחברה הייתה לא פעילה. 

ישנם שני מסלולים לבקשת פטור מאגרה:
 1. מסלול ראשון – תיק סגור במס הכנסה ומע"מ
 2. מסלול שני – תיק פתוח ברשויות המס

מסלול ראשון לקבלת פטור מאגרה שנתית – לחברות עם תיק סגור במס הכנסה ומע"מ

אם החברה מעולם לא פתחה תיק ברשויות המס, או שסגרה את תיקיה ברשויות המס (סיווג 73 במס הכנסה וסיווג 09 במע"מ) – יש להגיש טופס בקשה למתן פטור מתשלום חוב אגרה שנתית ובו למלא את חלקו הראשון של הטופס בלבד – תצהיר אי פעילות הדירקטורים.

אין צורך בהגשת מסמכים מרשויות המס המעידים על מצב התיקים משום שמידע זה מועבר ישירות מרשות המיסים אל רשם החברות.

פטור מתשלום אגרה שנתית יינתן בהתאם למידע המועבר מרשות המיסים אם יתר המסמכים הנדרשים הוגשו כדין. 

לתשומת הלב, אם בקשת החברה לקבל פטור מחובות האגרה סורבה על אף שיתר המסמכים הנדרשים תקינים, משמע שעל פי המידע שהתקבל מרשות המיסים החברה טרם סווגה בסיווג המתאים והדבר יובהר במכתב הסירוב.

דגשים לתצהיר אי הפעילות שבטופס הבקשה לפטור מחוב האגרה השנתית

 • על תצהיר להיות חתום על ידי דירקטור אחד לפחות, המכהן בחברה.
 • יש לציין תאריך מדויק (יום, חודש ושנה) שבו החברה הפסיקה את פעילותה וכי היא אינה מנהלת חשבונות בנק. אם לחברה מעולם לא הייתה פעילות, יש לציין את תאריך הקמת החברה.
 • על התצהיר להיות מאומת על ידי עורך דין.

 

מסלול שני לבקשת פטור מאגרה לרשום החברות – לחברות עם תיק פתוח ברשויות המס

אם החברה לא סגרה את תיקיה ברשות המיסים (תיק פתוח במס הכנסה או לא פעיל, או תיק פתוח במע"מ) – יש להגיש טופס בקשה למתן פטור מתשלום חוב אגרה שנתית ובו למלא את שני חלקיו:

1.תצהיר אי פעילות הדירקטורים. 

2.אישור היעדר פעילות מאת רואה החשבון המבקר של החברה בצירוף העתקי הדוחות שהגיש רואה החשבון המבקר למס הכנסה עבור כל שנה לגביה מבוקש הפטור. 
חשוב: אם תיקה של החברה במס הכנסה סווג כלא פעיל (סיווג 77) אין צורך לצרף העתקי דוחות. (אין צורך להגיש אישור על סיווג תיק כלא פעיל , משום שמידע זה מועבר ישירות מרשות המיסים אל רשם החברות).

לתשומת הלבאם בקשת החברה לקבל פטור מחובות האגרה סורבה על אף שיתר המסמכים הנדרשים תקינים, משמע שעל פי המידע שהתקבל מרשות המיסים החברה טרם סווגה בסיווג המתאים והדבר יובהר במכתב הסירוב.

 

דגשים לתצהיר אי הפעילות שבטופס הבקשה לפטור מחוב האגרה השנתית:

 • על התצהיר להיות חתום על ידי דירקטור אחד לפחות, המכהן בחברה.
 • יש לציין תאריך מדויק (יום, חודש ושנה) שבו החברה הפסיקה את פעילותה וכי היא אינה מנהלת חשבונות בנק. אם לחברה מעולם לא הייתה פעילות, יש לציין את תאריך הקמת החברה.
 • על התצהיר להיות מאומת על ידי עורך דין.

 

דגשים לאישור רואה החשבון המבקר של החברה שבטופס הבקשה לפטור מחוב האגרה השנתית:

 • האישור יתייחס לכל שנת מס לגביה מבוקש הפטור מאגרה.
 • רואה החשבון שימלא ויחתום על האישור יהיה רואה חשבון שמונה לשם ביצוע פעולת ביקורת כאמור בסעיף 154 לחוק החברות, התשנ"ט– 1999.
 • על רואה החשבון לציין במפורש על גבי האישור כי החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד המדויק (יום, חודש ושנה) שבו הפסיקה את פעילותה, החברה הגישה לרשות המיסים דו"חות שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, שצוין בכל אחד מהם כי החברה הפסיקה את פעילותה.
 • יש לצרף את העתקי הדו"חות השנתיים (טפסי 1214) שהוגשו למס הכנסה על ידי רואה החשבון המבקר, הכוללים חותמת "נתקבל' מרשויות המס. אם תיקה של החברה במס הכנסה סווג כלא פעיל (סיווג 77) אין צורך לצרף העתקי דוחות כאמור. (אין צורך להגיש אישור על סיווג תיק כלא פעיל, המידע מתקבל ישירות אצל רשם החברות).

 

לתשומת הלבחברה אשר הפסיקה פעילות מול מס הכנסה לפרק זמן מסוים ולאחר מכן חידשה את הפעילות לא תהיה זכאית לפטור מתשלום חוב האגרות לגבי השנים בהן לא הייתה פעילה.

עורך דין וחשבונאי שלומי סבג בעל ניסיון של למעלה מ-15 שנים בצמרת משרדי עורכי הדין ורואי החשבון בישראל. עורך דין וחשבונאי בעל ניסיון רב והוא מתמחה בפירוק חברות מרצון, פטור מאגרות וביטול חובות אגרה מרשם החברות.

 האמור במאמר זה הינו לידע כללי בלבד וכל המסתמך עליו עושה זאת על דעתו בלבד. אנו ממליצים לגשת ליעוץ משפטי פרטני.  

כתיבת תגובה